Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nabór do ZWK OHP
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
ogłasza w dniu 20 kwietnia 2018 roku
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN
 
 Aktualizacja: 09.05.2018 r.
Wolne stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych ZWK OHP w Szczecinie.
 1. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony i nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy 8 godz./ dziennie, 40 godz. / tygodniowo, jedna zmiana.
 3. Miejsce wykonywania pracy: ZWK OHP, 71-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19,
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.500,- zł plus dodatek stażowy, uzależniony od wysługi lat,
 5. System wynagradzania: czasowy ze stawką miesięczną.
 
Zakres zadań:
Do podstawowych zadań specjalisty ds. zamówień publicznych będzie należało:
 1. samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych , również współfinansowane ze środków UE, w tym w szczególności : opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie projektów ogłoszeń sporządzanie zarządzeń o powołanie komisji przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronach internetowych Zamawiającego, sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,
 2. współpraca z pionami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi ZWK OHP, w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez ZWK OHP,
 3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 
Niezbędne wymagania:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań publicznych,
 3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 4. umiejętność myślenia strategicznego, oraz szybkiego podejmowania decyzji,
 5. umiejętność prowadzenia negocjacji,
 6. wysoki poziom samodzielności w działaniu,
 7. rozwinięte zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne,
 8. umiejętności organizacyjne,
 9. biegła obsługa komputera i oprogramowani MS Office ( Word, MS, Excel, Power Point).
 
Dodatkowym atutem będzie:
 1. wykształcenie na kierunku prawo lub administracja,
 2. kreatywność ,
 3. odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys / CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy, oraz doświadczenia zawodowego,
 4. podpisane oświadczenie  o posiadaniu pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016, poz. 922).
 
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór –Specjalista ds. zamówień publicznych ”
Termin składania dokumentów: 18.05.2018 r.
 
Dodatkowe informacje:
 1. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 2. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami,
 3. dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób  niezatrudnionych zostaną zniszczone,
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany,
 5. informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu : 91 8127981 wew. 138
 
Informujemy, ze w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
Informujemy, ze Administratorem danych jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dworcowej 19. Dane zabrane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 
 
 
 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
ogłasza w dniu 23 marca 2018 roku
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN
 

AKTUALIZACJA 11.05.2018 r. 
Wolne stanowisko:

pośrednik pracy - Asystent EURES w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Szczecinie.
Miejsce pracy: Szczecin
 
Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. rejestrowanie osób poszukujących pracy,  pozyskiwanie ofert pracy na rzecz młodzieży poszukującej dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub na rzecz dorosłych poszukujących pracy;
 2. współpraca z pracodawcami na rynku lokalnym w celu pozyskania ofert pracy,  możliwości realizacji praktyk zawodowych oraz stażu
 3. informowanie o możliwościach innych form zdobywania doświadczenia- wolontariat.
 4. udzielanie wsparcia i informacji w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, oczekiwań pracodawców w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej
 5. gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
 6. utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy,
 7. organizowanie imprez edukacyjnych połączonych z targami pracy oraz giełd pracy
 8. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP.
 9. w zakresie pośrednictwa zagranicznego EURES:
 1. pomoc doradcy EURES w realizacji zadań, a także realizacja usług EURES,
 2. pozyskiwanie krajowych ofert pracy,
 3. wsparcie doradców EURES w organizowaniu targów i giełd pracy oraz innych imprez rekrutacyjnych,
 4. wsparcie doradców EURES w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej na rzecz pracodawców,
 5. dobór odpowiedniego kandydata w odpowiedzi na ofertę pracy (preselekcja kandydatów),
 6. pomoc osobom poszukującym pracy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 7. analiza lokalnych rynków pracy pod kątem zapotrzebowania pracodawców, zawodów ginących
  inicjowanie działań mających na celu promowanie EURES wśród pracodawców i osób poszukujących pracy,
 8. realizowanie usług EURES zgodnie ze standardem obowiązującym w OHP,
 9. przygotowanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych, jak również  wsparcie doradcy w przygotowaniu wsadu do sprawozdania rocznego z zakresu działań realizowanych w ramach EURES,
 10. udział w szkoleniach doskonalących z zakresu EURES.
Niezbędne wymagania:
obywatelstwo polskie,
 1. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek pedagogika, psychologia, socjologia,
 2. minimum roczne doświadczenie w pośrednictwie pracy,
 3. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2, potwierdzona stosownym dokumentem
 4. znajomość obsługi komputera (pakietu Office oraz Internetu),
 5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone szkolenia, studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy,
 2. otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 3. prawo jazdy kat. B
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt,  tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: 30.05.2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór-pośrednik pracy-asystent EURES”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z kandydatami wybranymi przez komisję rekrutacyjną,
 2. wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej drogą e-mailową lub telefonicznie,
 3. nadsyłanych dokumentów nie zwracamy, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone,
 4. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 5. umowa o pracę na czas określony
 6. nabór może być w każdej chwili anulowany.
 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a w dniu 08.01.2018 r.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
70-206 SZCZECIN
 
 AKTUALIZACJA: 23.03.2018 r. 
Wolne stanowisko:

Wychowawca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. nadzór nad młodzieżą.
 
Niezbędne wymagania:
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe. Kierunek Pedagogika: Resocjalizacja lub Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza;
3.      znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz Internetu;
4.      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5.   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1.      mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą;
2.    otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność  radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: nabór trwa cały czas
 
Miejsce składania dokumentów:
ŚHP Łobez
ul. Krótka 2 73-150 Łobez
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór - Wychowawca”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami;
 2. dokumenty złożone w aplikacji  nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany.
 
 
 Komenda Główna OHP
 

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


PAŁAC NOSOWO

OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.