Aktywizacja w Zakładzie Karnym

792

W dniach 8-12 października w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, odbyło się 5-dniowe szkolenie „Aktywny na rynku pracy” oparte na programie Klubu Pracy, zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie.

Spotkania odbyły się w Oddziale Zewnętrznym w Płotach dla recydywistów penitencjarnych.

Tematyka zajęć skupiała się głównie na sposobach poruszania się po rynku pracy, poszukiwania pracy, rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i radzenia sobie z sytuacją bezrobocia. Nie zabrakło również tematyki określania predyspozycji zawodowych.

Wśród osadzonych szczególne zainteresowanie wzbudziło zagadnienie podjęcia własnej działalności gospodarczej, a zwłaszcza źródeł dofinansowania, zarówno przez urzędy pracy jak i inne instytucje. Pytania dotyczyły form i zakresu pomocy dla osób decydujących się na samozatrudnienie.

Uczestnicy okazali także zainteresowanie w temacie autoprezentacji i zatrudnienia za granicą. Padały również pytania dotyczące możliwości odbycia stażu i przygotowania zawodowego, które są instrumentami rynku pracy wykorzystywanymi przez urzędy pracy. Uczestnicy dowiedzieli się, że po wyjściu na wolność będą znajdowali się w grupie osób będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dlatego mogą skorzystać również z takich form pomocy jak prace interwencyjne czy roboty publiczne.

Na zajęciach została poruszona również tematyka prawa pracy m.in. różnic między umowami regulowanymi przez kodeks pracy a umowami cywilnoprawnymi, informacji dotyczących zagrożeń zawodowych, ale również praw i obowiązków zarówno pracowników jak i pracodawców.

Szczególny nacisk doradcy zawodowi położyli na elastyczność i gotowość do zmian. Miało to na celu uświadomienie uczestnikom zajęć zmian jakie zachodzą na rynku pracy, ukazanie zróżnicowanych wymagań stawianych przez pracodawców, dotyczących naszej otwartości na wiedzę, chęci dokształcania, zmiany kwalifikacji i ich podwyższania.

Materiały do zajęć.