Krok do przodu…. projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” szansą dla młodych ludzi

683

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Od marca 2019 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie prowadzi nabór do II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Grupą docelową mają być osoby bierne zawodowo w wieku 18-24 nieuczące się i nieszkolące zagrożone wykluczeniem społecznym tzw. (grupa NETT). Główną ideą projektu jest zapobiec wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób, które mają problem z określeniem swojej przyszłości na rynku pracy.

Nie każdy potrafi na samym początku ocenić swoje mocne i słabe strony, dostrzec predyspozycje, czy docenić umiejętności. Pomoc doradcy zawodowego, ukończenie kursu, staż zawodowy oraz zadbanie o wizerunek sprawi, że uczestnicy otrzymają ogromną szansę na rozwój samego siebie i wkroczenie na rynek pracy. Uczestnicy dostaną wsparcie socjalne w postaci wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną oraz stypendium.

Dużą rolę w projekcie odegra pośrednik pracy, który pomoże w znalezieniu odpowiedniego pracodawcy do odbycia stażu, co może zaowocować późniejszym zatrudnieniem. Nad prawidłową realizacją działań czuwać będzie opiekun grupy oraz koordynator lokalny.

Uzupełnianie dokumentów aplikacyjnych