Podsumowanie I semestru w Dębnie

601

Dnia 20 lutego 2019 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Pani Grażyna Telej, wraz z Komendantem Hufca Pracy 16-11 Andrzejem Kowalskim,  podsumowali pierwszy semestr nauki. Ocenie podlegała przede wszystkim aktywność  i postępy podczas praktyk zawodowych, frekwencja na zajęciach w szkole oraz wyniki w nauce.

Po dokonaniu dokładnej analizy osiągnięć i konsultacji z wychowawcami, Komendant Hufca zadecydował o wyróżnieniu  uczestników: Klaudii Panasiuk, Przemysława Jarmoły, Michała Banaszka i Sandry Sztuki. Pani Dyrektor podziękowała za włożoną pracę i pogratulowała  postępów w nauce na zajęciach szkolnych i praktyce zawodowej. Komendant podkreślił, że takie podejście do obowiązków stanowi wzór do naśladowania dla pozostałych uczestników. Wyróżnieni otrzymali drobne upominki oraz dyplomy.  Mamy nadzieję, że  nagrody będą zachętą i wskazówką dla innych uczestników hufca do dalszej pracy i nauki.

Następnie odbyło się spotkanie uczestników hufca  z Komendantem Straży Miejskiej w Dębnie Panem Zbigniewem Podzińskim. W trakcie spotkania młodzież obejrzała kilka krótkich filmów ukazujących różne zagrożenia z którymi może się spotkać np.: agresja, narkotyki, alkohol, czy przemoc w rodzinie . Komendant Straży omówił także, jaki wpływ dane zagrożenia mają w środowisku młodzieży i w obrazowych przykładach przedstawione zostały pospolite wykroczenia i przestępstwa z którymi najczęściej ma do czynienia młodzież. Omówiona została kwestia produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a które znane są pod potoczną nazwą jako – dopalacze. Na zakończenie młodzież zadawała pytania  dotyczące przedstawianych kwestii.