Realizacja stażu zawodowego na stanowisku magazyniera – projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

193

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Od dnia 01.06.2018 r. uczestniczka projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z grupy MCK Złocieniec odbywa trzymiesięczny, płatny staż zawodowy na stanowisku magazyniera. Stażystka pod nadzorem opiekuna stażu, zdobywa wiedzę i doświadczenie zawodowe zgodne z wiedzą teoretyczną i praktyczną przyswojoną podczas kursu zawodowego „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego”.

Zadania i czynności wykonywane podczas stażu to m. in.: przyjmowanie i rozdział towaru do magazynu, rejestrowanie brakujących produktów w zapleczu magazynowym, wydawanie towaru zgodnie z zamówieniem, kontrola przydatności oraz dat ważności produktów, obsługa programu komputerowego, obsługa kasy fiskalnej. Staż zawodowy jest formą zdobywania umiejętności bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Z tytułu odbywania stażu uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł, wypłacane za każdy miesiąc odbywanego stażu, zgodnie z ustalonym programem. Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne, za każdy miesiąc stażu.

Staże zawodowe są ważnym etapem przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej poprzez poszerzenie wiedzy zdobytej podczas kursu zawodowego realizowanego w ramach projektu i rozwijanie umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Ułatwiają również zdobycie doświadczenia zawodowego i stwarzają możliwość zatrudnienia u pracodawcy przyjmującego uczestnika projektu na staż, po jego odbyciu.