Strona główna Rynek Pracy Refundacja wynagrodzeń

Refundacja wynagrodzeń

PRACODAWCO!!!!
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOKONANIE REFUNDACJI DO WSZYSTKICH PODPISANYCH UMÓW

Zmiana od 2018.05.25

Pracodawco!!  w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).
Od dnia 25 maja 2018 r . nie ma potrzeby załączania do wniosku o zawarcie umowy, zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
Jednocześnie przypominamy, że do wniosków o wypłatę refundacji, należy załączać jedynie dane młodocianych ujętych w umowie, której wniosek dotyczy.
Dane nadmiarowe należy ukrywać lub usuwać.

W przypadku refundacji wynagrodzeń, nie ma konieczności podpisywania umów powierzenia przetwarzania danych  między Pracodawcami, a ZWK OHP w Szczecinie.

ZMIANA OD 2014.07.01
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co będzie związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.
Obowiązujące akty prawne (najważniejsze):

Przypominamy, że Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP może rozwiązać umowę, jeśli firma nie przestrzega warunków prawnych określonych w umowie o refundację.

Wszelkie informacje w sprawach refundacji udzielane są pod numerami telefonów:
Szczecin-918126946CEiPMwew.123
Biuro CEIPM w Szczecinie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14
Komenda Wojewódzka wew.124
Koszalin CEiPM-943431036

Terminy składania wniosków o zawarcie umowy wraz z umowami indywidualnymi młodocianych:
Od 1 stycznia do 15 listopada.

Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych mogą składać wnioski o zawarcie umowy o refundację od do 20 dnia każdego miesiąca.

Przyjmowania wniosków o zawarcie umowy w przypadku umożliwienia młodocianym kontynuowania kształcenia zawodowego u innego pracodawcy w trakcie trwania roku szkolnego odbywa się w terminach od do 20 dnia każdego miesiąca.

Załączniki do wniosku o zawarcie umowy o refundację:

 • Potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
 • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych: min. tytuł mistrza w zawodzie, w innych przypadkach reguluje DZ.U192poz.1875,
 • Dokumenty firmy: wpis do działalności gospodarczej (CEiDG, KRS),
 • Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy
 • Potwierdzenie zatrudnienia (instruktorem może być pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę),
 • Kopie umów o pracę  podpisanych, na czas nieokreślony, z pracownikami młodocianymi,
Załączniki do wniosków o wypłatę:
 • Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników.
 • Kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • Oświadczenie o kosztach(do umów podpisanych przed 01 lipca 2014 r)
 • Kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej (DRA)
 • RSA w przypadku zwolnienia lekarskiego
 • Do wniosków o refundację od stycznia 2018, należy dołączać zaświadczenie o niezaleganiu ( potwierdzenie przelewów nie będą wymagane )

Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem Poświadczając nie należy zapomnieć o:
dacie pieczątce imiennej osoby poświadczającej, bądź pieczątce zakładu pracy zawierającej imię i nazwisko pracodawcy
w przypadku braku pieczęci imiennej konieczny jest czytelny podpis w kolorze innym niż czarny.

Przebieg weryfikacji wniosku o zawarcie umowy.


Na każdego pracownika na pełen etat może przypadać 3 młodocianych, sam pracodawca 3 młodocianych, pracodawca i jeden pracownik 3 młodocianych, pracodawca i 2 pracowników 6 młodocianych.

 

W przypadku młodocianych, którzy przechodzą od innego pracodawcy do umowy należy załączyć kopię świadectwa pracy.

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że zgodnie z Art.194 Kodeksu Pracy: „Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art.195i196”.

Oznacza to, że umowa taka nie rozwiązuje się wraz z upływem okresu przygotowania zawodowego lecz trwa nadal po uzyskaniu przez niego kwalifikacji zawodowych, przekształcając się w zwykły umowny stosunek pracy na czas nieokreślony.

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki!!!

Pracodawca jest zobowiązany informować ZWK OHP o wszystkich zmianach związanych z umową o refundację.

Aktualne stawki wynagrodzeń(klik)

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Okres 01.09.2018 r. – 30.11.2018 r.
I rok nauki– nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 180,84 zł
II rok nauki– nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 226,05 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 271,26 zł

Pliki do pobrania.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast