Przygotowania do staży w Niemczech

736

W Hufcu Pracy w Wałczu kończą się przygotowania do realizacji staży zawodowych w ramach projektu programu POWER na zasadach programu Erasmus+ pn. „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”. Uczestnicy HP 16-6 już po raz drugi biorą udział w realizacji podobnego projektu. Poprzednio kwalifikacje zawodowe nabyła grupa kucharzy, natomiast w tym roku uczestnikami projektu zostały osoby kształcące się w zawodzie technolog robót wykończeniowych. Przygotowanie do staży rozpoczęło: przeprowadzenie spotkań z zakresu przygotowania pedagogicznego dla młodzieży oraz realizacja 50 godzin kulturowo – językowych z języka niemieckiego. Przygotowanie pedagogiczne miało na celu poznanie się uczestników oraz zacieśnienie więzów, jak również naukę rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem oraz nabycie umiejętności współpracy w grupie, w tym w warunkach międzynarodowych. Następnie grupa młodzieży rozpoczęła realizację spotkań nauki języka, podczas których uczestnicy podnoszą umiejętności z zakresu znajomości branżowego języka niemieckiego. W okresie od 01.04.2019 r. do 12.04.2019 r. uczestnicy będą doskonalić swoją wiedzę zawodową w trakcie odbywania staży w ośrodku kształcenia Berufsförderungswerk e.V.  Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V., oddział Frankfurt nad Odrą. Ośrodek ten posiada szeroko rozbudowaną ofertę kształcenia w zawodach i specjalizacjach budowlanych.

Ponadto w ramach wyjazdu przewidziana została realizacja programu kulturowego w dni wolne od stażu zawodowego oraz w godzinach popołudniowych, tj. poznanie kultury, historii i tradycji Niemiec, poprzez zwiedzanie Frankfurtu nad Odrą, wyjazd kulturoznawczy do Berlina, pobyt na kręgielni, wyjście na ściankę wspinaczkową, spotkanie na strzelnicy z mistrzem olimpijskim, wspólny grill.

Uczestnicy projektu z ramienia organizatora mają zapewnione: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz stroje robocze, opiekę wychowawców oraz instruktorów nauki zawodu, ubezpieczenie i transport na miejsce wraz z powrotem do domu. Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzyma dokumenty potwierdzające udział w projekcie tj. certyfikat udziału w przygotowaniu kulturowo – językowym, certyfikat udziału w stażu zawodowym, certyfikat udziału w projekcie oraz certyfikat Europass (w języku polskim i niemieckim) potwierdzający zakres merytorycznie odbytych praktyk.

Uczestnicy projektu podczas spotkań kulturowo – językowych z języka niemieckiego.