Strona główna O nas Wojewódzka Rada Programowa OHP

Wojewódzka Rada Programowa OHP

Przy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie  działa Wojewódzka Rada Programowa OHP, która jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewódzkiego Komendanta OHP w zakresie inicjatyw programowych oraz budowania i optymalizowania regionalnej współpracy na rzecz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz grup i jednostek zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych bezrobociem i marginalizacją społeczną, często pochodzących ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Do udziału w Radzie Programowej OHP  zapraszani są przedstawiciele samorządu oraz instytucji i organizacji pracujących w województwie na rzecz młodzieży. Celem powołania Rady Programowej OHP  jest konsolidacja wysiłków różnych podmiotów i, poprzez wykorzystywanie we współdziałaniu potencjału poszczególnych partnerów społecznych, maksymalizacja efektów ich działań.

Skład Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP  w Szczecinie

Przewodniczący Rady Programowej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty SA. – Marcin Pawlicki

Wiceprzewodniczący:
Wojewódzki Komendant OHP w Szczecinie – Tomasz Namieciński

Sekretarz:
Specjalista kształcenia i wychowania ZWK OHP w Szczecinie – Kornelia Dawid

Członkowie:
Wicewojewoda Zachodniopomorski – Marek Subocz

Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Magdalena Zarębska – Kulesza
Starosta Białogardzki – Piotr Pakuszto
Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski
Burmistrz Gryfina – Mieczysław Sawaryn
Burmistrz Łobza – Piotr Ćwikła
Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie – Lidia Rogaś
Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach – Witold Stefański
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie –  Marta Giezek
Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PEFRON – Anna Rąbel
Prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie – Władysław Jefremienko
Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie – Zbigniew Maciaszek
Prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie – Krzysztof Osiński
Dyrektor Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie – Rafał Dąbrowski
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – podinsp. Katarzyna Rachuba
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – Elżbieta Paprocka
Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie – Maria Ścibor- Szczepan
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Paweł Mirowski
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i pracodawców w Szczecinie – Sławomir Gomółka
Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – Katarzyna Nowakowska – Strojek

Uchwały i wnioski Rady Programowej ZWK OHP:

Rada Programowa wypracowuje wnioski, decyzje i stanowiska w formie uchwał, które mają kluczowe znaczenie dla działalności OHP na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Uchwały 2019 r.

1. Uchwała nr 1/2019 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 19.11.2019 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok 2019/2020.

2. Uchwała nr 2/2019 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 30.11.2018 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych na rok szkolny 2019/2020.

Uchwały 2018 r.

  1. Uchwała nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 30.11.2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodziezy do jednostek opiekuńczo-wychowawczych ZWK OHP w Szczecinie na rok szkoleniowy 2018/2019.

2. Uchwała nr 2/2018 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z   dnia 25.04.2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży na szkolenia organizowane przez ZWK OHP w Szczecinie i KG OHP.

3. Uchwała nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 30.11.2018 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok 2018/2019.

4. Uchwała nr 2/2018 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 30.11.2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia w sprawie podjęcia działań mających na celu wygaszenie trwałego zarządu OSiW w Rowie Trzcińsku-Zdroju, ROSZM Nosowo, ROSZM Świnoujście.

Uchwały 2017 r.

1. Uchwała nr 1/2017 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 04.04.2017 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie realizacji przez OHP rekrutacji młodzieży w roku szkolnym 2017/18, w sytuacji niżu demograficznego oraz reformy oświaty.

2. Uchwała nr 1/2017 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 30.10.2017r.w sprawie udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychiowania w Rowie-Trzcińsku Zdroju.

3. Uchwała nr 2/2017 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 30.10.2017r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie rekrutacji uczestników do klasy VII na I semestr Szkoły Podstawowej dla dorosłych rozpoczynający się z dniem 1 lutego 2018r. z jednoczesną możliwością zakwaterowania w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.

Uchwały 2016 r.

1. Uchwała nr 1/2016 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 25.04.2016 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników na rok szkolny 2016/17.

2. Uchwała nr 2/2016 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 25.04.2016 r. w sprawie udzielenia wsparcia w zakresie promocji i rekrutacji młodzieży do programu „Gwarancje dla Młodzieży”, skierowanego w szczególności do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

3. Uchwała nr 3/2016 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 14.11.2016 r. w sprawie udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w w Rowie/Trzcińsku – Zdroju.

4. Uchwała nr 4/2016 Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP z dnia 14.11.2016 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekazania na rzecz ZWK OHP w Szczecinie pomieszczeń obecnie zajmowanych przez ZHP Hufiec Szczecin-Pogodno przy ul. Dworcowej 19.

Uchwały 2015 r.

1. 25 maja 2015 r. – Wniosek Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie w sprawie podjęcia wspólnie z MOPR w Szczecinie inicjatywy dotyczącej zawarcia porozumienia obejmującego opieką młodzież w wieku 15-18 lat (dla których ustanowiona jest piecza zastępcza) w celu kierowania tej młodzieży do Ośrodków Szkolenia i Wychowania podległych ZWK OHP w Szczecinie.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast