Strona główna O nas Wojewódzka Rada Programowa OHP Posiedzenia Rady Programowej ZWK OHP 2017

Posiedzenia Rady Programowej ZWK OHP 2017

Podsumowanie rezultatów projektów realizowanych przez ZWK OHP
Dnia 30.10.2017r. w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, w Sali Sesyjnej, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie. Celem spotkania było podsumowanie rezultatów projektów realizowanych przez ZWK OHP oraz zapoznanie zgromadzonych osób z ofertą edukacyjno-szkoleniową skierowaną dla młodzieży . W Radzie udział wzięli: Poseł RP Artur Szałabawka, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Z-ca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, Komendant ZWK OHP Tomasz Namiecinski, Z-ca Komendanta ZWK OHP Wioletta Wiercimak, Dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, przedstawiciele zachodniopomorskich gmin, starostw, służb mundurowych, szkół  MOPR-u, PEFRON-u, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP oraz przedstawiciele  Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Programowej Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad posiedzenie rozpoczęło się od podsumowania przez Kierownika Zespołu ds. Wdrażania Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Panią Joannę Maciurzyńską projektów „Obudź swój potencjał-YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI” oraz omówienia założeń nowego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”. Następnie Kierownik OSiW Rów Trzcińsko-Zdrój Pan Kajetan Kuszko przedstawił zgromadzonym gościom ofertę dla młodzieży i warunki edukacyjno-socjalne w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku-Zdroju oraz podzielił się z trudnościami związanymi z rekrutacją uczestników do ośrodka. W dalszej kolejności obrad Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych Pani Elżbieta Paprocka zaprezentowała zadania i wyzwania związane z koordynacją kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników województwa zachodniopomorskiego. Na zakończenie Dyrektor Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie Pani Maria Ścibor-Szczepan omówiła wspólne działania wraz z OHP w nowej rzeczywistości edukacyjnej. Podczas dyskusji zwrócono uwagę m.in. na wyzwania związane z niewielkim zainteresowaniem młodzieży szkoleniem zawodowym, problemy wynikające z braku banku informacji o uczniach przedwcześnie wypadających z sytemu edukacji, niewystarczającą ilością instruktorów praktycznej nauki zawodów oraz trudności w relacjach szkoła – uczeń – pracodawca. Szanse upatrywane są w zintensyfikowaniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz osób nieletnich dotyczącej między innymi informowaniu o możliwościach zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych w ośrodkach OHP na terenie całego kraju w celu odizolowania młodzieży od dysfunkcyjnego otoczenia. Odpowiedzią  na poruszone w trakcie dyskusji problemy są również bezpłatne szkolenia dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz działania zmierzające do unormowania systemu prawnego dotyczącego kształcenia zawodowego dla cudzoziemców. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Rady Programowej OHP Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz poddał pod głosowanie dwie uchwał, które zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Uchwały dotyczyły udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie Trzcińsku-Zdroju oraz podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie rekrutacji uczestników na I semestr Szkoły Podstawowej dla Dorosłych rozpoczynający się z dniem 1 lutego 2018 z jednoczesną możliwością zakwaterowania w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.
Działania realizowane przez OHP i partnerów zewnętrznych w sytuacji niżu demograficznego oraz reformy oświaty
04 kwietnia 2017 roku w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie, odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP na temat działań realizowanych przez OHP i partnerów zewnętrznych w sytuacji niżu demograficznego oraz reformy oświaty. Posiedzenie zorganizowane zostało w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w którym uczestniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Udział w Radzie wzięli m.in. Zastępca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, Poseł RP  Artur Szałabawka, Komendant ZWK OHP Tomasz Namiecinski, Zastępca Komendanta ZWK OHP Wioletta Wiercimak, Dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, przedstawiciele zachodniopomorskich gmin i starostw, przedstawiciele służb mundurowych, MOPR-u, PEFRON-u, szkół, Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP, przedstawiciele  Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Po powitaniu przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Tomasz Namiecińskiego wszystkich przybyłych gości. Przewodniczący Rady Programowej OHP Marcin Pawlicki otworzył posiedzenie. Następnie Zastępca Komendanta ZWK OHP Wioletta Wiercimak omówiła działalność Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie za rok 2016. Przedstawiła realizację działań  w zakresie: szkolenia zawodowego i zatrudnienia. Omówiła również sposób naboru uczestników do poszczególnych form wsparcia jak również  zasady skutecznego monitorowania wchodzenia młodzieży na rynek pracy. Na zakończenie swojego wystąpienia  Zastępca Komendanta ZWK OHP wskazała mocne i słabe strony działalności ZWK OHP. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Elżbiety Paprockiej Specjalisty ds. Koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, która nawiązała do szkolnictwa zawodowego w dobie reformy oświaty. Przedstawiła sytuację dotyczącą przekształcenia szkoły zawodowej w szkoły branżowe. Wspomniała również, o korzyściach jakie daje młodym ludziom nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Młodzież ucząca się w tego typu szkole, zdobywa wiedze ogólną, praktykę zawodową, która daje im możliwość podjęcia pracy w danym zawodzie. Specjalista Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty Urszula Berlińska w swoim wystąpieniu odniosła się również do zmian w systemie edukacji w roku 2017/2018. Przybliżyła proces przekształcania szkół zawodowych w szkoły branżowe pierwszeg i drugiego stopnia, który ma nastąpić 01.09.2017 roku. Szkoły zawodowe powinny zapewnić zaplecze pracy dla uczniów. Na koniec swojego wystąpienia Pani Urszula Berlińska zaprosiła Komendanta ZWK OHP w Szczecinie Tomasza Namiecińskiego na kongres edukacyjny. W kolejnej części spotkania Dyrektor Biura ZWK OHP,  przedstawił działania Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie w świetle reformy oświaty na rok 2017/2018. Nawiązał do problemu z przejęciem młodych ludzi do OHP ze względu na niż demograficzny. Wspomniał również, iż Gimnazja dla Dorosłych zmieniają swoją nazwę na Szkoły Podstawowe dla Dorosłych związane jest to z wygaszaniem gimnazjów. W związku z przekształceniem szkół były prowadzone rozmowy z przedstawicielami samorządów terytorialnych, które zadeklarowały swoją współpracę dotyczącą rekrutacji młodzieży do OHP. Komendant Główny OHP Marek Surmacz  na zakończenie Rady Programowej podsumował osiągnięcia ZWK OHP w Szczecinie za 2016 rok , podziękował   za tak owocne zaangażowane odnośnie działalności OHP. Odniósł się również do bliższej współpracy z innymi instytucjami, które wspierają działania OHP mając na uwadze wdrażanie nowych struktur dotyczących reformy oświaty. Ostatnim punktem posiedzenie było podjęcia uchwały dotyczącej podjęcia działań mających na celu wsparcie realizacji przez OHP rekrutacji młodzieży w roku szkolnym 2017/2018, w sytuacji niżu demograficznego oraz reformy oświaty. Uchwała została jednogłośnie podjęta. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian jakie czeka szkolnictwo w roku 2017/2018.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast