Nasza przyszłość III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecnie zrealizowała III edycji projektu systemowego „Nasza Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowano w okresie 1 marca – 31 października 2011 r.

Głównym celem projektu było wyrównanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15-17 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.

Zachodniopomorska WK będzie realizowała projekt dla 20 osób podzielonych na 2 dziesięcioosobowe grupy. Realizacja projektu odbyła się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP, ul. Krótka 2, 73-150 Łobez.

W OSiW Mielenko Drawskie odbył się obóz – Letnia Akademia Rozwoju dla uczestników projektu z innych województw.

Zajęcia:

Uczestnicy projektu wzięli udział w następujących zajęciach:

Moduł edukacyjny:

 1. Warsztaty motywacyjno-aktywizujące (5h/gr.) –zajęcia, których celem było przełamanie bariery bierności uczestników, zwiększenie ich motywacji do aktywnego uczestnictwa w projekcie oraz wiary we własne możliwości.
 2. Zajęcia wyrównawcze (2 przedmioty x 15h/os.) – każdy z beneficjentów ostatecznych wziął udział w zajęciach wyrównawczych z 2 wybranych przedmiotów szkolnych, z którymi miał największe problemy. Uczestnicy zostali podzieleni na 2-osobowe zespoły. Taka organizacja grup pozwoliła na zindywidualizowanie materiału dydaktycznego i dostosowanie udzielanej pomocy do rzeczywistych potrzeb każdego z nich. Ponadto dla każdego beneficjenta ostatecznego zakupiona została „wyprawka edukacyjna”, tj. np. podręczniki, oraz przybory szkolne (m.in. zeszyty, długopisy, ołówki, itp.)
 3. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów poprawkowych (dla 5 osób, średnio 10h/os.) – w tej edycji projektu założono możliwość udziału beneficjentów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych przed egzaminami. Cześć młodzieży korzystała ze średnio 10-godzinnych dodatkowych zajęć wyrównawczych.
Moduł socjoterapeutyczny:
 1. Warsztaty socjoterapeutyczne (10h/gr.) – zajęcia dostarczające uczestnikom doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych doznanym urazom, sprzyjające odreagowywaniu napięć emocjonalnych, służące uczeniu się nowych umiejętności psychospołecznych. Program i tematy zajęć dostosowano do wykazywanych przez młodzież problemów i ich oczekiwań. Warsztaty prowadził wykwalifikowany socjoterapeuta.
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śred.2h/os.) – spotkania miały na celu udzielenie beneficjentom specjalistycznego wsparcia psychologicznego w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów związanych m.in. z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami z rodzicami bądź rówieśnikami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Efektem konsultacji było opracowanie – na podstawie przeprowadzonych rozmów – diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczestnika, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyczyny wykazywanych przez niego zaburzeń zachowania. Spotkania prowadził wykwalifikowany psycholog.
Moduł aktywizująco-doradczy:
 1. Zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej (8 h/gr.) – zajęcia grupowe, których celem była pomoc w wytyczaniu kierunku dalszych działań w kontekście rozwoju uczestników oraz przygotowanie ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Zajęcia prowadził doradca zawodowy.
 2. Zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego i zawodowego (2h/gr.) – zajęcia te w szczególny sposób miały pomóc przełamać stereotypy dotyczące płci istniejące w usługach rynku pracy oraz te określające miejsce kobiet w życiu zawodowym i rodzinnym, wskazywały rozwiązania służące godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, promowały partnerskie rozwiązania, uświadamiały konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji, nawet podczas okresowej dezaktywacji, tj. przerwy w pracy wynikającej z pełnionych obowiązków rodzicielskich. Zajęcia prowadził doradca zawodowy.
 3. Indywidualne badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych (śred.2h/os.) – podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym beneficjenci wypełniali testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych, które następnie zostały opracowane przez doradców; na tej podst. doradcy opracowali diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników oraz pracowali z uczestnikiem nad zaplanowaniem jego dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zajęcia prowadził doradca zawodowy.
Moduł rekreacyjno-edukacyjny
 1. Koła zainteresowań (10h/koło) – wsparcie zorganizowano na podstawie rozpoznanych podczas rekrutacji zainteresowań beneficjentów ostatecznych. W każdej jednostce realizującej zostały zorganizowane 4 koła zainteresowań, w tym 2 koła rozwijające kompetencje kluczowe uczestników i 2 koła rekreacyjne. Każdy beneficjent uczestniczył w 2 wybranych kołach zainteresowań (jednym dot. kompetencji kluczowych i jednym dot. rekreacji).
 2. Działalność kulturalno-edukacyjna (2 wyjścia/gr.) – w ramach modułu dla młodzieży zorganizowano ciekawe i rozwijające formy spędzania wolnego czasu, tj. wyjścia do instytucji kultury lub obiektów sportowych (np. kino, teatr, basen, wystawy, pokazy taneczne i in.).
Letnia Akademia Rozwoju

Podczas wyjazdowych, 10-dniowych obozów kontynuowano pracę nad poprawą funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego beneficjentów ostatecznych, a jednocześnie mieli oni szansę odpocząć od swojej codzienności.

Grupę „obozową” tworzyły trzy 10-osobowe grupy BO. Opiekę nad 30-osobową grupą sprawowali: 3 wychowawcy-opiekunowie grup, 2 wychowawców z jednostki, w której realizowany był obóz, 3 terapeutów i kierownik obozu. Ponadto z uczestnikami pracowali trenerzy warsztatów relaksacyjnych, zajęć profilaktycznych, instruktorzy zajęć rekreacyjnych.

W czasie obozu beneficjenci ostateczni uczestniczyli w:

 1. warsztatach integracyjnych (2h/gr.) – celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników obozu oraz sporządzenie regulaminu funkcjonowania grupy podczas obozu.
 2. warsztatach psychospołecznych (12h/gr.) – program zajęć miał na celu kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, osobistych i społecznych uczestników. Sfery te mają często decydujący wpływ m.in. na funkcjonowanie w społeczeństwie, czy możliwość aktywności zawodowej, swobodnego poruszania się po rynku pracy. Zajęcia stanowiły kontynuację zajęć socjoterapeutycznych realizowanych przed obozem.
 3. warsztatach technik relaksacyjnych (10h/gr.) – zajęcia wskazujące uczestnikom sposoby rozładowywania napięć psychicznych spowodowanych negatywnymi emocjami, niewłaściwym zachowaniem oraz uczące podstawowych technik relaksacyjnych, wyciszania się itp.
 4. zajęciach „Zachowania ryzykowne” (10h/gr.) – zajęcia te pozwoliły m.in. wskazać na konsekwencje zachowań ryzykownych oraz na ich profilaktykę; zajęcia zawierały elementy treningu opierania się naciskom i odmawiania, które miały na celu umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności asertywności i wyrażania własnych poglądów bez odwoływania się np. do agresji, przemocy. Warsztaty prowadzili psycholodzy /pedagodzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
 5. kursie pierwszej pomocy (6h/gr.) – celem kursu było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz nauka zasad bezpieczeństwa i skutecznego wzywania pomocy.
 6. zajęciach rekreacyjno-edukacyjnych (24h/gr.) – organizacja czasu wolnego zarówno na miejscu (zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne itp.), jak i organizowanie wyjść kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnych (np. do kina, muzeów, na basen, do centrów rekreacji i sportu i in.) i wyjazdów krajoznawczych (np. do parków narodowych, zwiedzanie zabytków i in.).

Przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Wszyscy uczestnicy otrzymywali wyżywienie w dni szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów na i z zajęć, byli też objęci ubezpieczeniem NNW.

Uczestnicy projektu nie ponosili żadnych kosztów w związku z uczestnictwem w projekcie „Nasza Przyszłość 3”.

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 160.488,98 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast