Nasza przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: 1 maja 2009 r. – 31 października 2009 r.

Wsparciem w ramach projektu objęta została młodzież spoza OHP z całego kraju w wieku 15-18 lat (495 osób), pozostająca z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora za przejawy demoralizacji lub wykazywanie zachowań zaburzonych, pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo, środowisk zagrożonych demoralizacją i patologią. Cechy osobowościowe tej grupy nieletnich, ich specyficzne potrzeby oraz sytuacja rodzinno-środowiskowa sprawiają, iż praca z nimi jest niezwykle trudna. W sytuacji codziennych powrotów do domu, do swojego środowiska, gdzie młodzi ludzie stykają się z patologicznymi zrachowaniami, możliwości stworzenia warunków dla odpowiedniej i skutecznej realizacji programu resocjalizacyjno-reedukacyjnego są mocno ograniczone. Znacznie lepsze rezultaty można osiągnąć dzięki intensywnej pracy prowadzonej pod kierunkiem doświadczonych terapeutów z dala od „codzienności”. Zapoczątkowane i wzmacniane podczas obozu pozytywne motywacje do zmiany zachowań i nawyków uczestników projektu mogły stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszej pracy z młodzieżą.

Grupa docelowa została wybrana ze względu na narastający problem demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców, nasilanie się wśród nich zachowań niepożądanych społecznie oraz wzrost poziomu przestępczości młodych osób. Poważny problem już od kilku lat stanowi nasilanie się zjawiska agresji, dlatego też priorytetowym obszarem działań podejmowanych w ramach projektu było uświadomienie uczestnikom niebezpieczeństw, na jakie narażają innych i siebie samych oraz wywołanie u niech woli zmiany zachowania. Grupa projektowa liczyła 15 osób.

Celem głównym projektu było ograniczenie wśród uczestników projektu tendencji do zachowań aspołecznych w celu zwiększenia ich integracji społeczno-zawodowej.

Cele szczegółowe projektu to:

 • ograniczenie poziomu agresji uczestników projektu,
 • poprawa indywidualnej samooceny młodzieży,
 • zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz do poszukiwania pracy,
 • wyrównanie zaniedbań wychowawczych, pedagogicznych i edukacyjnych,
 • nabycie przez młodzież postaw przedsiębiorczych,
 • nabycie bądź podniesienie poziomu wiedzy nt. lokalnego rynku pracy,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z przemocą (zarówno z pozycji „ofiary”, jak i jej sprawcy).

Wybrane zadania projektowe

Opieka terapeutyczno-wychowawcza oraz dodatkowe wsparcie socjalne – wszyscy uczestnicy projektu przed wyjazdem na obóz terapeutyczny wzięli udział w grupowych zajęciach wprowadzających, podczas których poznawali się wzajemnie oraz poznawali wychowawcę i terapeutę, którzy następnie udzielali im wsparcia podczas realizacji projektu. Ponadto wyjazd na obóz poprzedziło opracowanie przez terapeutę dla każdego uczestnika projektu (na podstawie przeprowadzonej indywidualnej rozmowy) opinii nt. przyczyn wykazywanych przez niego zachowań zaburzonych. Na podstawie tego rozpoznania prowadzona była dalsza praca terapeutyczna realizowana już podczas obozu. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia. Na czas realizacji projektu młodzież została także ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warsztaty motywacyjno-aktywizujące – celem tych zajęć – przeprowadzonych w grupach przed wyjazdem na obóz – było przełamanie bariery bierności młodzieży oraz zmotywowanie jej do aktywnego udziału w projekcie.

Obóz terapeutyczny – podczas 21-dniowego obozu z uczestnikami projektu prowadzono intensywną i wielostronną pracę ukierunkowaną na pomoc i wspieranie rozwoju pozytywnych motywacji do zmiany zachowania.

Spotkania superwizyjne połączone z ewaluacją projektu – podczas dwudniowych wyjazdowych spotkań uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach podsumowujących ich udział w projekcie, wymieniali się doświadczeniami oraz oceniali efekty projektu w odniesieniu do własnej osoby. Ocena projektu przez uczestników połączona była z zajęciami terapeutycznymi zamykającymi program resocjalizująco-reedukacyjnymi przewidziany do realizowania w ramach projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde

 • 450 uczestników nabędzie nowe kwalifikacje,
 • 300 uczestników wyrówna zaległości edukacyjne.

Rezultaty miękkie

 • zmiana zachowań zaburzonych, w tym przede wszystkim zredukowanie poziomu agresji u 450 uczestników projektu,
 • poprawa indywidualnej samooceny 450 uczestników projektu,
 • nabycie lub podwyższenie poziomu kompetencji społecznych przez 450 uczestników projektu,
 • zwiększenie wśród 450 uczestników projektu motywacji do nauki bądź podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie wśród 450 uczestników projektu motywacji do poszukiwania pracy,
 • nabycie postaw przedsiębiorczych i adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia przez 450 uczestników projektu,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami u 450 uczestników szkolenia,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przemocą u 450 uczestników projektu (zarówno z pozycji „ofiary”, jak i jej sprawcy).

Wykaz zajęć w ramach projektu:
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZE PRZED OBOZEM:

 • zajęcia integracyjne (2h/grupa)
 • indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne (średnio 1h/osoba)
 • warsztaty motywacyjno-aktywizujące (5h/grupa)

OBÓZ TERAPEUTYCZNY

 • zajęcia integracyjne podczas obozu (5h/grupa)
 • zajęcia socjoterapeutyczne (20h/grupa, w tym 5h zajęć w grupach z podziałem wg płci)
 • warsztaty profilaktyczne (5h/grupa)
 • indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne (2h/osoba)
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej (10h/grupa, w tym 2h zajęć w grupach
 • z podziałem wg płci)
 • kurs przedsiębiorczości (10h/grupa, w tym 2h zajęć w grupach z podziałem wg płci)
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z języka polskiego (15h/grupa)
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki (15h/grupa)
 • indywidualne zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z dodatkowego przedmiotu (10h/osoba)
 • kurs komputerowy (średnio 25h/grupa)
 • zajęcia rekreacyjno-edukacyjne (średnio 30h/grupa)

ZAJĘCIA PO OBOZIE TERAPEUTYCZNYM

 • zajęcia terapeutyczne (6h/grupa)
 • zajęcia ewaluacyjne (4h/grupa)
 • zajęcia rekreacyjne (6h/grupa)

W sumie podczas realizacji całego projektu każdy uczestnik/uczestniczka brał udział w 171 godzinach różnorodnych zajęć.

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 23.735,28 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast