Działania projektowe w ramach OSP-YEI

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie projektu „Obudź swój potencjał -YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery Białogardzie

W dniu 20.04.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany był do osób biernych zawodowo w wieku 18-24 lat. Celem projektu było zaktywizowanie osób a także pomoc w nabyciu kwalifikacji zawodowych. W trakcie trwania projektu uczestnicy mieli możliwości skorzystania z takich form wsparcia jak : zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pośrednikiem pracy, kurs komputerowy ECDL, kurs przedsiębiorczości, odbycie kursu zawodowego na stanowiska kosmetyczka i magazynier sprzedawca, warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylistą oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu zawodowego u lokalnych pracodawców.Projekt „Obudź swój potencjał- YEI „ukończyło 10 osób. Podczas spotkania zostały wręczone zaświadczenia o ukończonym projekcie. Projekt pomógł uczestnikom dotychczas biernym zawodowo nabyć kwalifikacje oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. Formy wsparcia z których uczestnicy skorzystali dały im pewność siebie oraz motywację do zmiany swojego życia. Wykorzystali daną im szansę i aktualnie pewni siebie wkraczają na rynek pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w Wałczu

W dniu 12 kwietnia 2017 r. grupa beneficjentów z HP Wałcz wzięła udział w uroczystym podsumowaniu projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

Beneficjenci oraz opiekunowie spotkali się u jednego z pracodawców w firmie „ToTu” przy słodkim poczęstunku. Uczestnicy uzyskali kwalifikacje w takich zawodach jak: magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fryzjer, pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości. Podczas trwania projektu uczestnicy brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym, z psychologiem, w kursie komputerowym, kursie prawa jazdy kat. B, pośrednictwa pracy oraz w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. W dniach, w których odbywały się zajęcia uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie. Podczas spotkania zostały wręczone certyfikaty i zaświadczenia. Uczestnicy z uśmiechem na twarzy podsumowali wszystkie zajęcia. Po zakończeniu projektu pięć osób zdobyło zatrudnienie. Oprócz nowych kwalifikacji zawodowych, młodzież w wyniku szeregu dodatkowych zajęć zwiększyła pewność siebie, łatwiej porusza się na rynku pracy, a także zawiązała nowe znajomości z innymi beneficjentami będącymi w tej samej sytuacji życiowej. Młodzież kończąca projekt była wyjątkwo zdyscyplinowana, rzetelnie brała udział we wszystkich zajęciach i nabyte umiejętności z pewnością wykorzysta w pracy zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie projektu OSP-YEI w Pyrzycach

Dnia 08 kwietnia 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Obudź Swój Potencjał-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Opiekun grupy wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu projektu.

Przy okazji tego spotkania mieli oni możliwość podsumowania dotychczasowych działań oraz wyrażenia swojej opinii dotyczącej formy wsparć oraz przebiegu zajęć. W trakcie trwania projektu odbywały się zajęcia z doradcą zawodowym, treningi i warsztaty z psychologiem, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kurs językowy, kurs przedsiębiorczości, kurs prawa jazdy kat.B. oraz warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Każdy z uczestników odbył 150 godzinny kurs zawodowy zgodny z jego predyspozycjami uzyskując certyfikat potwierdzający kwalifikacje w następujących zawodach: kucharz, opiekunka dziecięca, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz magazynier z obsługą wózka jezdniowego. Beneficjenci mieli możliwość sprawdzenia w praktyce nowo nabytej wiedzy podczas trzymiesięcznych staży u lokalnych pracodawców. Uczestnicy projektu wykorzystali daną im szansę i dlatego teraz mogą pewniej poruszać się po rynku pracy w poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie posady. Obecnie już trzy osoby podjęły pracę po zakończeniu projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Uroczyste zakończenie projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie

Dnia 03 kwietnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej.

W ramach projektu odbywały się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, prowadzony był kurs komputerowy ECDL, kurs  prawa jazdy kat. B oraz  kursy zawodowe tj.: kosmetyczka, spawacz, kelner-barman, glazurnik, magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej, pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości. Uczestnicy mieli możliwość odbycia trzymiesięcznych staży zawodowych u pracodawców. Projekt dał szansę podwyższenia i zdobycia nowych kwalifikacji, wyrównania szans młodych ludzi na rynku pracy, a także możliwość podjęcia zatrudnienia. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Projekt ukończyło łącznie 18 osób (grupa MCK – 10 osób, grupa CEiPM – 8 osób). Na uroczystym zakończeniu wręczone zostały zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu projektu. Podsumowana została realizacja całego projektu, zachęcając jednocześnie młodzież do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju projektach unijnych, gdyż w ten sposób osoby z niższym stopniem wykształcenia mogą podnieść swoje kwalifikacje i wyrównać szanse na rynku pracy. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, przyszedł czas na rozmowę z uczestnikami, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z odbytych zajęć oraz planami na przyszłość.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podsumowanie projektu OSP-YEI w OSZ Szczecinek

W dniu 28 marca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło uroczyste podsumowanie uczestnictwa w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano z terenu powiatu szczecineckiego 10 osób w wieku 18 – 24 lat, biernych zawodowo, bezrobotnych, często nieposiadających żadnych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego albo posiadających wykształcenie niezgodne obecnymi z potrzebami rynku pracy. Dzięki projektowi młodzież korzystała z różnorodnych form wsparcia w postaci: zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem, szkoleń z przedsiębiorczości i z języka angielskiego, warsztatu w zakresie kreowania wizerunku zakończonego metamorfozą oraz odbyli kursy kwalifikacyjne, pozwalające na uzyskanie uprawnień do pracy w nowym zawodzie. W trakcie 3-miesiecznych stażów zawodowych uczestnikom stworzono warunki do utrwalenia nabytej wiedzy i umiejętności niezbędnych w nowej pracy. Staż zawodowy przyczynił się do zwiększonej aktywności osób młodych, był cennym doświadczeniem pracy w zespole, współpracy z grupą dorosłych i doświadczonych pracowników, dyscypliny i należytego wykonywania obowiązków pracowniczych. Na zakończenie miłej uroczystości Koordynator lokalny projektu pan Roman Tranbowicz i opiekun grupy pani Ewa Bejda wręczyli uczestnikom zaświadczenia ukończenia stażu zawodowego i projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Teraz na beneficjentów czeka kolejne wyzwanie, jakim jest znalezienie pracy zawodowej i wykorzystanie nabytych w trakcie uczestnictwa w projekcie umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Im się udało, czyli efektywność zatrudnieniowa w projekcie Obudź- swój potencjał –YEI w Barlinku

Magazynierzy z obsługą wózka jezdniowego, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i kosmetyczki ze stylizacją  rzęs, elementami wizażu oraz manicure po odbyciu staży zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI” w zakładach pracy mieli możliwość pokazania swoich umiejętności w praktyce.

Staże były  formą zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz praktycznego wykonywania zadań na stanowisku pracy. Grupa uczestników projektu realizowanego w OS i W OHP w Barlinku miała możliwość zapoznania się z zasadami organizacji firmy oraz stosowanymi w zakładach pracy procesami technologicznymi. Dzięki organizacji zadań, adaptacji do nowych warunków pracy, część z nich zaczęła budować własną karierę zawodową.  Umowę o pracę na czas nieokreślony otrzymała kosmetyczka. Zatrudniono także trzech sprzedawców i jednego magazyniera. Pozostałe osoby są w pełni przygotowane do wejścia na rynek pracy posiadając dokumenty aplikacyjne oraz zaświadczenia i certyfikaty korzystania z różnych form wsparcia w ramach zrealizowanego projektu.  Młodzież nadal będzie mogła korzystać z usług pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Praca po stażu zawodowym 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku uczestniczył w realizacji projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

Beneficjentami projektu było 10 osób w wieku 18 – 24 lat, które z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych czy środowiskowych potrzebowały najpilniejszego wsparcia. Dlatego młodzi ludzie uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz w szkoleniach: z przedsiębiorczości i języka angielskiego, a ponadto ukończyli kursy zawodowe pozwalające na przyuczenie do pracy w nowym zawodzie. Ponadto w okresie od 05.12.2016 r. do 04.03.2017 r. odbyli 3-miesieczny staż zawodowy. Staż pozwolił im sprawdzić się w nowej pracy. Dzięki temu, między innymi uczestnicy projektu, otrzymali propozycje kontynuowania pracy u pracodawcy, u którego odbywali staż zawodowy. Potwierdza to również Pani Małgorzata Kozakiewicz – dyrektor Przedszkola Niepublicznego „U Cioci Gosi” w Szczecinku, która wysoko oceniła pracę stażystki i dlatego zaproponowała jej dalsze zatrudnienie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja stażu w Łobzie – magazynier 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych. Pan Mateusz Dunajski od 2 stycznia 2017 r. realizuje staż zawodowy w charakterze magazyniera w sklepie budowlanym w Łobzie. Do chwili obecnej zarówno stażysta jak i pracodawca, u którego realizowany jest staż są bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej współpracy. Spotkanie w miejscu pracy – 13 marca 2017 r., było doskonałą okazją do bezpośredniej rozmowy oraz sprawdzenia warunków w jakich realizowany jest staż. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa opiekun, który chętnie służy pomocą, aby jak najlepiej przygotować stażystę do wykonywania wybranego zawodu. Po odbyciu stażu zawodowego beneficjent projektu zdobędzie następujące umiejętności:
 • Przyjęcie odpowiedzialności za powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe
 • Przyjmowanie i rozdział towaru do magazynu
 • Rejestrowanie brakujących produktów asortymentu
 • Dbanie o porządek na terenie magazynu zgodnie z wytycznymi
 • Rozmieszczanie  materiałów przyjętych na stan magazynu
 • Wydawanie towaru zgodnie z zamówieniami przedstawionymi do realizacji
 • Kontrola przydatności oraz dat ważności produktów znajdujących się w magazynie
 • Przyjmowanie interesantów
 • Realizacja zamówień klientów firmy poprzez umieszczanie towarów na palety przeładunkowe
 • Kontrola bieżących faktur związanych z pracą na magazynie
 • Przekazywanie dokumentów potwierdzających zrealizowane zamówienia
 • Sprawdzanie stanu ilościowego produktów znajdujących się w magazynie
 • Znakowanie towarów
 • Przestrzeganie przepisów bhp oraz sanepidu w bieżącej działalności sklepu

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Metamorfoza w MCK Gryfino

W miniony weekend w MCK Gryfino uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał -YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, uczestniczyli w zajęciach z zakresu kreowania wizerunku.

Warsztaty prowadzone były pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty ds. kreowania wizerunku. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że w dzisiejszych czasach nasz wygląd zewnętrzny i to jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Warsztaty przyczyniły się niewątpliwie do zwiększenia samooceny wśród uczestników projektu, nauczyły ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Młodzież zdobyła  kompetencje, które może wykorzystać podczas rozmów kwalifikacyjnych o pracę. Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez uczestników projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Staże zawodowe ostatnim etapem projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie – Trzcińsku trwa realizacja 3 miesięcznych staży zawodowych w ramach projektu Obudź Swój Potencjał – YEI. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Głównym celem staży jest odpowiednie przygotowanie beneficjentów do wejścia na rynek pracy i podjęcie przez nich zatrudnienia. Młodzież, pod okiem wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, doskonali i wykorzystuje w praktyce swoje umiejętności zdobyte podczas kursów zawodowych. Staże są okazją do zdobycia doświadczenia, nawiązania kontaktów zawodowych oraz rozwoju osobistego. Beneficjenci realizują staże w zawodach sprzedawca, stolarz, magazynier oraz kelner – barman.  Za swoją pracę otrzymują stypendium, mają refundowane koszty dojazdu na staż oraz możliwość refundacji opieki nad dzieckiem.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staż zawodowy w OSZ Szczecinek w ramach projektu OSP-YEI 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku uczestniczy w realizacji projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

Do udziału w projekcie z powiatu szczecineckiego  zostało zakwalifikowanych 10 osób w wieku 18 – 24 lat, które  najpilniej wymagały pomocy z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych czy środowiskowych. W trakcie trwania projektu młodzi ludzie korzystali z różnorodnych form wsparcia aktywizująco-doradczego. Ponadto uczestniczyli w szkoleniach z przedsiębiorczości, w zajęciach  z języka angielskiego, a także ukończyli kurs zawodowy przyuczający do pracy w nowej profesji.  Beneficjenci od 05.12.2016 r. do 04.03.2017 r. odbywają 3-miesieczne staże zawodowe zgodnie z ukończonym wcześniej przygotowaniem zawodowym. Staż pozwala im odpowiednio przygotować się do samodzielnej pracy już po ukończeniu udziału w projekcie, skuteczniej motywuje uczestników na przyszłość do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych.
Cieszymy się bardzo, że praca stażystów jest przez pracodawców wysoko oceniana. Potwierdzają to również właściciele „Prototypowni” w Szczecinku. Ich zdaniem chętnie zatrudnią u siebie stażystę Kamila Kęsickiego, gdyż dał się poznać jako sumienny i obowiązkowy pracownik.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja stażu – pracownik administracyjno-biurowy w Łobzie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych.

Pani Agnieszka Rokosz od 2 stycznia 2017 r. realizuje staż zawodowy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK w Łobzie. Do chwili obecnej zarówno stażystka jak i pracodawca, u którego realizowany jest staż są bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej współpracy.
Spotkanie w miejscu pracy – 6 lutego 2017r., było doskonałą okazją do bezpośredniej rozmowy oraz sprawdzenia warunków w jakich realizowany jest staż.
Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa opiekun, który chętnie służy pomocą, aby jak najlepiej przygotować stażystkę do wykonywania wybranego zawodu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe w MCK Szczecin

Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z MCK Szczecin odbywają obecnie trzymiesięczne staże zawodowe zgodne są z ukończonymi wcześniej kursami zawodowymi.

Staże stanowią okazję do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką w zakładzie pracy. Uczestnicy projektu zdobywają swoje pierwsze doświadczenia  w specjalnościach: spawacz MAG 135, sprzedawca, opiekun osoby starszej, monter zespołów i podzespołów elektrycznych. Pracodawcy przewidują możliwość zatrudnienia stażystów po ukończeniu staży. Opiekun grupy oraz pośrednik pracy są w stałym kontakcie ze stażystami i pracodawcami. Monitorują frekwencję na stażach oraz rozmawiają o motywacji stażystów do pomyślnego zakończenia stażu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże w OSZ Szczecinek

W OSZ Szczecinek, trwa realizacja projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Beneficjenci projektu, obecnie odbywają  trzymiesięczny staż zawodowy, który rozpoczął się z początkiem grudnia ubiegłego roku. Opiekun grupy Ewa Bejda wraz z koordynatorem lokalnym, odwiedzili  stażystów w miejscach odbywania stażu. Staże odbywają się zgodnie z programem stażu. Uczestnicy stażu, sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków. Ich zaangażowanie, punktualność i chęci do pracy potwierdzili  opiekunowie z ramienia pracodawców. Młodzież na swoich stanowiskach pracy mogła zademonstrować  dotychczas zdobyte umiejętności. Pracodawcy w sumienny sposób przyuczają do zawodu  stażystów, wiedząc iż w zamian za naukę zawodu, mogą  zyskać samodzielnego i według własnych potrzeb wykwalifikowanego pracownika. Zdają sobie sprawę z tego, że stażysta w firmie to również po części jej reklama i dbałość o wizerunek firmy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe OSP-YEI w Koszalinie

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz w Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie w ramach projektu pt. „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych trwają staże zawodowe u pracodawców.

Uczestnicy są stażystami w zawodach, w zakresie których odbywali kurs zawodowy, który dał im solidne podstawy do sprostania wyzwaniom na danym stanowisku pracy. Dzięki trzymiesięcznym stażom uczestnicy pogłębiają wiedzę z zakresu wybranej przez siebie profesji i poznają specyfikę pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Staż pozwoli im upewnić się, że to jest faktycznie to, co przyniesie im satysfakcję w życiu zawodowym. Uczestnicy i pracodawcy pozytywnie odnoszą się do inicjatywy, która pozwala na realizowanie się młodzieży na rynku pracy. Właściwy dobór miejsc stażu zapewnia zadowolenie wśród uczestników. Podczas rozmowy z uczestniczką projektu – Panią Alicją odbywającą staż w gabinecie kosmetycznym usłyszeliśmy, że nie wyobraża sobie innego zawodu i miejsca odbywania stażu. W 100% odnajduje się w zawodzie kosmetyczki. Dzięki udziałowi w projekcie mogła zrealizować swoje plany. Staż jest również dla niej okazją do zdobywania doświadczenia, poznania nowych ludzi, budowania i rozwijania sieci kontaktów, co w przyszłości ułatwi jej znalezienie swojego miejsca na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja stażu – pracownik administracyjno-biurowy w Łobzie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych.

Od 2 stycznia 2017 r. 4 osoby rozpoczęły staże zawodowe  w charakterze pracowników administracyjno – biurowych.
Po odbyciu stażu zawodowego beneficjenci projektu nabędą następujące umiejętności:

1. Sporządzanie wymaganej dokumentacji.
2. Organizacja planu dnia.
3. Redagowanie pism.
4. Obsługa sekretariatu.
5. Obsługa interesanta.
6. Odbieranie telefonów i przekazywanie informacji dzwoniącym.
7. Obsługa urządzeń biurowych.
Prowadzenie kontaktów interpersonalnych z kontrahentami firmy wymagających wysokiej kultury osobistej niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Łobescy Pracodawcy należycie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wystawili stosowne skierowania Stażysty przed podjęciem stażu na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu i wszystkie osoby uzyskały orzeczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Staże w Łobzie odbywają się zgodnie z przygotowanym programem stażu zawierającym opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu. Czas pracy stażystów to 40 godzin tygodniowo.
Stażyści podjęli staż we wskazanym terminie i miejscu. Sumiennie i starannie wykonują czynności i zadania objęte programem stażu. Stosują się do poleceń Pracodawcy i Opiekuna. Wszyscy mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staż zawodowy w ramach projektu OSP-YEI

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku od czerwca 2016 r. realizuje projekt „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób w wieku 18 – 24 lat, które wymagały wsparcia z różnych powodów, choćby z przyczyn rodzinnych, środowiskowych, a także z braku pracy, doświadczenia zawodowego czy kwalifikacji zawodowych.

Obecnie uczestnicy doskonalą umiejętności zawodowe w trakcie 3-miesięcznych staży zawodowych. Nierzadko okazuje się, że staż jest dla nich pierwszą aktywnością zawodową. Ponadto staż pełni również funkcję lekcji życiowej, która uczy podstaw współpracy w grupie dorosłych, dyscypliny i sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych.
Praca stażystów jest dobrze oceniana przez pracodawców, którzy dostrzegają zaangażowanie i szczere zainteresowanie zdobywaniem kompetencji zawodowych. Pani Małgorzata Kozakiewicz – dyrektor Niepublicznego Przedszkola „U Cioci Gosi” w Szczecinku potwierdza tę opinię i wyraża zadowolenie  z pracy stażystki Aleksandry Pietras. Stażystka ma dużą szansę, by po zakończonym stażu  kontynuować pracę w zawodzie asystenta nauczyciela przedszkola.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Półmetek staży zawodowych w Policach

W dniu 24 stycznia koordynator lokalny z doradcą zawodowym z Hufca Pracy w Policach odwiedzili uczestników projektu „Obudź swój potencjał -YEI” w miejscach realizowania przez nich staży zawodowych. Podczas wizyty sprawdzone zostały listy obecności, dzienniki stażu, zakres obowiązków, rodzaj wykonywanych czynności oraz prawidłowość realizacji zawartych umów.

Uczestnicy projektu realizowanego przez Hufiec Pracy w Policach w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” odbywają aktualnie 3- miesięczne staże zawodowe. W lokalnych firmach, pod czujnym okiem opiekunów młodzież poznaje tajniki zawodów takich jak: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, magazynier z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego, fryzjer i stylista paznokci. Poprzez udział w projekcie młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe i podnosi kwalifikacje. Pracownicy Hufca Pracy utrzymują ścisły kontakt z pracodawcami. Doradca zawodowy przeprowadził również rozmowy z beneficjentami na temat przebiegu stażu, podczas których stażyści mieli możliwość wyrażenia opinii o dotychczasowym miejscu pracy oraz o tym w jaki sposób przebiega realizacja ich planów zawodowych. Omawiano także trafność wybranych zawodów. Zarówno stażyści jak i pracodawcy, u których realizowane są staże zawodowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał –YEI” są bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej trójstronnej współpracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wałcz – staże zawodowe w projekcie ,,OSP-YEI” 

Od połowy grudnia 2016 roku w Hufcu Pracy 16-6 rozpoczęła się realizacja staży zawodowych dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Każdy uczestnik projektu realizuje staż w zawodzie w jakim ukończył kurs zawodowy tj. sprzedawcy, pracownika biurowego, fryzjera oraz magazyniera.

Uczestnikom za każdy miesiąc odbytego stażu przysługuje stypendium. Dodatkową pomocą jest również refundacja kosztów dojazdu. Jest to znaczący sprawdzian i okazja do zaprezentowania swoich umiejętności u pracodawcy. Uczestnicy biorący udział w stażach bardzo dobrze wykonują swoje zadania. Kursy zawodowe oraz inne wsparcia jakie od początku oferował projekt OSP – YEI wpłynęły pozytywnie na jakość pracy stażystów. Każdy uczestnik projektu ma szansę aby kontynuować zatrudnienie po zakończeniu praktyki zawodowej, co stanowi jeden z głównych celów projektu OSP-YEI. Pomoc w wejściu na rynek pracy dla młodzieży jest najważniejszym priorytetem.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie staży zawodowych w projekcie ,,OSP-YEI” w MCK Gryfino

Od początku roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie rozpoczęto realizację ostatniego wsparcia dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Każdy uczestnik projektu realizuje staż w zawodzie w jakim ukończył kurs zawodowy tj. sprzedawcy, pracownika biurowego, spawacza oraz magazyniera.

Uczestnikowi za każdy miesiąc odbytego stażu przysługuje stypendium. Dodatkową pomocą jest również refundacja kosztów dojazdu do pracodawcy. To duży sprawdzian i okazja do zaprezentowania swoich umiejętności u pracodawcy. Przed każdym uczestnikiem istnieje duża szansa, aby  kontynuować zatrudnienie po zakończeniu praktyki zawodowej. Jednym z głównych celów projektu OSP-YEI jest pomoc w wejściu na rynek pracy dla młodzieży która ma bardzo trudną sytuację materialną.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja stażu w Łobzie – magazynier

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych.

Od 2 stycznia 2017 r. 6 osób rozpoczęło staże zawodowe w charakterze magazynierów – posiadają oni uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych.
Łobescy Pracodawcy należycie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wystawili stosowne skierowania Stażysty przed podjęciem stażu na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu i wszystkie osoby uzyskały orzeczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Staże w Łobzie odbywają się zgodnie z przygotowanym programem stażu zawierającym opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa opiekun, który chętnie służy pomocą, aby jak najlepiej przygotować stażystę do wykonywania wybranego zawodu. Czas pracy stażystów to 40 godzin tygodniowo.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Uczestnicy projektu OSP-YEI z MCK Szczecin podpisują umowy

W MCK Szczecin zakończył się drugi etap wsparć uczestników projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dnia 5 stycznia 2017 uczestnicy przystąpili do długo wyczekiwanego etapu realizacji staży zawodowych.

Trzymiesięczne staże zawodowe są zgodne są z ukończonymi wcześniej kursami zawodowymi i stanowią okazję do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką w zakładzie pracy. Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w specjalnościach: spawacz MAG 135, sprzedawca, opiekun osoby starszej, monter zespołów i podzespołów elektrycznych. Pracodawcy przewidują możliwość zatrudnienia stażystów po ukończeniu staży. W trakcie podpisywania umów pośrednik pracy i opiekun grupy zwrócili stażystom uwagę na przestrzeganie zasad panujących w zakładach pracy, punktualność i zaangażowanie. Każdy otrzymał szczegółowe informacje dotyczące: miejsca i godzin odbywania staży, imion i nazwisk opiekunów, zasad wypełniania i dostarczania dokumentów stażowych, takich jak dzienniki staży, listy obecności, wnioski urlopowe i zwolnienia lekarskie. Zostały również udzielone odpowiedzi na wszystkie nurtujące stażystów pytania.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe w OSZ Szczecinek w ramach projektu OSP-YEI 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku od czerwca 2016 r. uczestniczy w realizacji projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób w wieku 18 – 24 lat, które wymagały wsparcia z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych czy środowiskowych, dotkniętych bezrobociem, często nieposiadających żadnych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub posiadające wykształcenie niezgodne z potrzebami rynku pracy.

W trakcie trwania projektu młodzież korzystała z różnorodnych form wsparcia aktywizująco-doradczego w postaci zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem. Ponadto beneficjenci uczestniczyli w kursie przedsiębiorczości, w szkoleniu z języka angielskiego oraz ukończyli kurs kwalifikacyjny, pozwalające na uzyskanie uprawnień do pracy w nowym zawodzie. Od 5 grudnia 2016 r. odbywają 3-miesieczne staże zawodowe zgodnie z ukończonym wcześniej przygotowaniem zawodowym, które pozwalają młodzieży lepiej przygotować się do samodzielnej pracy. Uczestnicy doskonalą na stażu szlify zawodowe w specjalnościach: spawacza (3 osoby), asystenta nauczyciela przedszkola (3 osoby), kosmetyczki (2 osoby) oraz magazyniera (1 osoba) i mechanik pojazdów samochodowych (1 osoba). Praca zawodowa podczas odbywania stażu zwiększa aktywność zawodową osób młodych, jest życiową lekcją dla uczestników m.in. w zakresie współpracy w grupie dorosłych, dyscypliny i sumiennego wykonywania obowiązków.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Trzy dni kreowania wizerunku beneficjentów projektu OSP

W dniach 7-9 grudnia beneficjenci projektu „Obudź Swój Potencjał – YEI” – grupa z OSiW w Rowie – Trzcińsku przechodzili metamorfozę swojego wizerunku pod kierunkiem specjalistek z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w środę ze specjalistami spotkali się chłopcy, zaś w kolejne dwa dni dziewczęta. Pomocną dłonią przez cały czas służyła opiekunka z ramienia WZDZ Pani Agnieszka Olech.

Beneficjenci korzystali z usług fryzjerskich oraz kosmetycznych. Panie fryzjerki pomogły młodzieży przy doborze fryzur oraz stylizacji. Dziewczęta poddały się koloryzacji, cieniowaniu, podcinaniu oraz modelowaniu włosów. Po wizycie u fryzjera dziewczęta skorzystały z usług kosmetyczek, które wykonały, odpowiedni do urody, makijaż. Panie Anna Frontczak oraz Anna Halicka pokazały dziewczętom jak powinny wykonać make up, aby wyglądać świeżo i naturalnie. Po zabiegach fryzjerskich oraz kosmetycznych beneficjenci udali się na zakupy. Dobór strojów okazał się wyjątkowo trudny. Z pomocą przyszły panie stylistki, pomagające przy doborze garderoby.
Zajęcia z kreowania wizerunku były ostatnim etapem przygotowań do rozpoczęcia staży zawodowych u pracodawców, które nasza grupa rozpoczyna od początku stycznia przyszłego roku.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pracodawcy dla naszych stażystów poszukiwani! 

W Młodzieżowym Biurze Pracy w Szczecinie trwa proces doboru odpowiednich pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż zawodowy uczestników projektu „Obudź swój potencjał YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Staże będą trwały 3 miesiące, a stażyści będą mieć finansowane stypendium stażowe.

Pośrednik pracy prowadzi rozmowy telefoniczne i uczestniczy w spotkaniach z pracodawcami poszukującymi kandydatów do pracy na następujące stanowiska: spawacz metodą MAG 135, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekun osoby starszej oraz monter zespołów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Staż zawodowy to doskonała okazja dla absolwentów kursu zawodowego na zweryfikowanie zdobytej wiedzy z praktyką w zakładzie pracy. Pracodawca natomiast może poznać zaangażowanie stażysty oraz przyuczyć kandydata do pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W ramach projektu dla pracodawcy zostały przewidziane środki na doposażenie stanowiska pracy dla stażysty oraz refundacja dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażu. Pracodawców zainteresowanych do przyjęcia stażystów zapraszamy do kontaktu z pośrednikiem pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Szczecinie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Metamorfoza na Mikołajki- najlepszy prezent!

W Mikołajki uczestniczki projektu ,,Obudź swój potencjał – YEI’’ z Choszczna, wzięły udział w ostatnim etapie przygotowań przed rozpoczęciem staży zawodowych, a mianowicie pod okiem ekspertów dokonały metamorfozy swojego wizerunku. Dzięki zaangażowaniu kosmetyczek nauczyły się podkreślać atuty swojej urody delikatnym makijażem.

Następnie we współpracy z fryzjerem dokonały zmiany fryzury, poddały się zabiegom farbowania, rozjaśniania czy też strzyżenia. Ostatnim etapem były zakupy ze stylistą, który pomagał dziewczynom dobierać stroje, które uczestniczki będą mogły zaprezentować na swoich pierwszych rozmowach kwalifikacyjnych u przyszłego pracodawcy.  Efekt jest rewelacyjny, dziewczyny z nieukrywaną radością, nowo nabytą wiedzą o wizerunku i torbami pełnymi nowych ubrań wracały do domów. Zachęcamy do obejrzenia galerii.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Obudź swój potencjał – YEI” – Młodzież idzie na rozmowę!

30 listopada 2016 roku Koordynator lokalny projektu OSP-YEI, Komendant HP w Wałczu – Pan Ireneusz Gaworek oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu – Pani Natalia Mochort, wraz z uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał – YEI” udali się do pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjne, w celu organizacji i przyjęcia beneficjentów na staże zawodowe.

Pośrednik pracy omówił regulamin stażu zawodowego, przedstawił umowę trójstronną zawieraną pomiędzy stażystą, pracodawcą i Ochotniczymi Hufcami Pracy. Dodatkowo były omawiane prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Pan Ireneusz Gaworek przedstawił jakie profity otrzyma firma w momencie zatrudnienia stażysty na staż zawodowy. Pracodawca zadawał pytania uczestnikom projektu na temat przebytych kursów zawodowych, czego się nauczyli podczas kursów i czy widzą się w przyszłości na danym stanowisku pracy. Firma do której uczestnicy się wybrali, jest liderem na wałeckim rynku pracy i zajmuje się produkcja wycinarek laserowych. Pracodawca ma zapotrzebowanie na osoby z kursu pod względem magazynierów jak również pracowników administracji.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu ECDL w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI” w MCK Białogard

W dniu 30 listopada 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie zakończył się kurs ECDL w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kurs został zarekomendowany przez doradcę zawodowego dla 5 uczestników projektu. Celem kursu było dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Uczestnicy w trakcie 60 godzin trwania kursu nauczyli się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Kurs ECDL został dobrany indywidualnie do potrzeb i umiejętności każdego z uczestników. Kurs zakończył się egzaminem, który pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji określonych w zasadach ECDL.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podsumowanie kursów zawodowych w OSZ Szczecinek w ramach projektu OSP-YEI 

28 listopada 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku podsumowano kursy w zawodzie „Asystent nauczyciela przedszkola”, „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci, wizażem” oraz „Spawanie metodą MAG (135)” w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnicy projektu w trakcie 150-godzinnego programu uzyskali niezbędną wiedzę i w czasie praktyki pierwsze doświadczenie w nowym wyuczonym zawodzie. Zorganizowane kursy zawodowe były też okazją do przeszkolenia beneficjentów projektu w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie szkoleń odbyły się egzaminy kwalifikacyjne, które wszyscy uczestnicy zdali z powodzeniem. W trakcie miłej uroczystości podsumowania kursów uczestnikom zostały wręczone zaświadczenia ukończenia szkolenia i certyfikaty przyuczenia do nowego zawodu. Wykonawcami szkoleń byli:  Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Szczecinku. Uczestnicy odbędą jeszcze 3-miesięczny staż zawodowy, który stworzy szansę utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności w nowym zawodzie w zakładzie pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wałcz – zakończenie zajęć z pośrednictwa pracy

W Hufcu Pracy 16-6 Wałcz w ramach projektu „Obudź swój potencjał- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, odbyły się zajęcia z pośrednictwa pracy prowadzone przez pośrednika pracy z MCK Wałcz panią Natalię Machort. W zajęciach prowadzonych w placówce Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu wzięło udział 10 osób.

Każdy uczestniczył w dwugodzinnych spotkaniach, na których poruszano m. in. temat regulaminu stażysty w ramach projektu OSP. Wiele miejsca pośrednik pracy poświęcił na omówienie umowy trójstronnej stażysty. Podejmowano także tematy bezpośrednio dotyczące beneficjentów, informując o zakresie obowiązków stażysty, długości stażu oraz o przysługujących mu prawach. Informacje o wynagrodzeniu oraz przysługujących dniach urlopu uzupełniły wiedzę uczestników. Dużo miejsca poświęcono również przepisom BHP i bezwzględnego przestrzegania ich na stanowisku pracy. Na zakończenie pośrednik pracy wskazał na rzetelne prowadzenie dziennika stażu oraz dostosowanie się do poleceń opiekuna. Uczestnicy zajęć z pośrednikiem pracy wzbogacili wiedzę o obowiązkach stażysty niezbędną do kontynuowania projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu sprzedawca w MCK Szczecin

Dnia 28 listopada 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie zakończył się kurs zawodowy pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego. Zajęcia obejmowały szeroki zakres zagadnień związanych m.in. z kulturą obsługi klienta, zasad rachunkowości, podstaw towaroznawstwa, znaków pieniężnych, elementów marketingu i prawa.

Uczestniczki zaznajomiły się z zasadami obsługi urządzeń fiskalnych oraz ćwiczyły obsługę programu magazynowo-zaopatrzeniowo-sprzedażowego Handel oraz programu fakturującego. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym sprawdzający stopień opanowania treści teoretycznych i praktycznych omawianych w trakcie zajęć. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestniczki projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zdobyły kwalifikacje w zawodzie sprzedawcy i będą mogły rozpocząć staż zawodowy w tym poszukiwanym zawodzie o rosnącym zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ukierunkowani sprzedawcy budzą swój potencjał nowymi kwalifikacjami 

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku w ramach realizowanego projektu „Obudź swój potencjał” zorganizowany został kurs zawodowy Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowego programu magazynowego z książeczką sanitarno –epidemiologiczną.

Zajęcia te cieszyły się zainteresowaniem uczestniczek, ponieważ stwarzały one możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego wiedzę  teoretyczną i praktyczną. Organizacja kursu uwzględniała zapotrzebowanie zgłaszane osobiście jak również uwarunkowania rynku pracy oraz predyspozycje każdego z uczestników. Po zakończeniu kursu odbył się egzamin nadający uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie sprzedawca, po którym uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia i certyfikaty. Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia młodzież będzie mogła podjąć staż zawodowy u pracodawców celem zdobycia doświadczenia zawodowego i prawidłowych nawyków związanych podjęciem pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu zawodowego „ glazurnik – posadzkarz” w MCK Koszalin

W dniu 25 listopada 2016 roku, w ramach projektu „Obudź swój potencjał- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zakończył się kurs zawodowy „glazurnik – posadzkarz”. W kursie brało udział dwóch uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Koszalinie.

Uczestnicy kursu w czasie 150 godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych) przyswoili zagadnienia związane z organizacją stanowiska roboczego i rozliczaniem pracy, poznali maszyny i sprzęt do glazury, zapoznali się z ogólną charakterystyką posadzek. W czasie zajęć praktycznych kursanci przygotowywali podłoże, wykonywali i przygotowywali podkład wraz z izolacją, wykonywali posadzki z różnych materiałów, wykańczali i konserwowali posadzki, wykonywali okładziny z płytek ceramicznych, montowali elementy wykończeniowe i ozdobne.
Uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach i byli bardzo chwaleni przez wykładowców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu zawodowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI” w MCK Białogard

W dniu 25.11.2016 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie zakończył się kurs zawodowy magazynier – sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kurs zawodowy odbywał się w dniach  od 21.10.2016 r. do 25.11.2016r. W jego trakcie uczestnicy przyswoili zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości materiałowej z wykorzystaniem komputera, poznali budowę oraz nabyli umiejętność obsługi wózka widłowego ponadto poznali zasady gospodarki magazynowej. Dla podopiecznych  kurs był nowym doświadczeniem i pozwolił na nabycie odpowiednich kwalifikacji. Uczestnicy z kursu są bardzo zadowoleni. Zajęcia przebiegały w miłej i spokojnej atmosferze. Przed nimi egzamin zewnętrzny w Urzędzie Dozoru Technicznego w Koszalinie, po którym uczestnicy kursu otrzymają uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi.
Po zdanym egzaminie uczestnicy zostaną skierowani do odbycia staży, który pozwoli zdobyć doświadczenie praktyczne a także umożliwi poszerzenie wiedzy zdobytej na kursie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs kosmetyczny w ramach OSP-YEI w OSZ Szczecinek

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku trwa kurs „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci, wizażem”. Kurs został zorganizowany dla 2 dziewcząt w ramach w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu 25.10.2016 r. i potrwają do 28.11.2016 r.  W pierwszym tygodniu kursu uczestniczki zapoznały się z przepisami bhp, p.poż. oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obecnie program kursu realizowany jest w Gabinecie Kosmetyki Profesjonalnej „ORIENT SPA” Beaty Romańczuk w Szczecinku, w którym beneficjentki projektu zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi kosmetologii, dermatologii, chemii kosmetycznej, fizykoterapii i masażu kosmetycznego oraz nabywają umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych dot. masażu kosmetycznego, farbowania brwi i rzęs, depilacji woskiem, oczyszczania cery, wykonywania maseczek kosmetycznych, posługiwania się aparatami i lampami kosmetycznymi, wykonywania zabiegów odżywczych i regenerujących oraz wizażu, a także manicure-pedicure. Kurs zakończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem końcowym uprawniającym do wykonywania zawodu kosmetyczki, który, sądząc po ich obecnym  zaangażowaniu w dotychczas wykonywane zadania, uczestniczki z pewnością zaliczą celująco.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu zawodowego w MCK i CEiPM w Koszalinie

W dniu 24 listopada 2016 roku, w ramach projektu „Obudź swój potencjał- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zakończył się kurs zawodowy „ magazynier – sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego”.

W kursie brało udział ośmiu uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie. Uczestnicy kursu w czasie 150 godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych) przyswoili zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości materiałowej z wykorzystaniem komputera, poznali budowę oraz nabyli umiejętność obsługi wózka widłowego ponadto poznali zasady gospodarki magazynowej. Grupa bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich zajęciach i była bardzo chwalona przez wykładowców.
30 listopada 2016 r. odbędzie się egzamin zewnętrzny w Urzędzie Dozoru Technicznego w Koszalinie, po którym uczestnicy kursu otrzymają uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi.
Wszystkim uczestnikom kursu, życzymy powodzenia na egzaminie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu zawodowego -kosmetyczka w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI” w MCK Białogard

W dniu 22.11.2016 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie zakończył się kurs zawodowy kosmetyczka w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kurs zawodowy odbywał się w dniach od 18.10.2016 r. do 22.10.2016r. W jego trakcie uczestniczki miały możliwość zapoznania się charakterystyką pracy jako kosmetyczka i przepisami BHP. Ponadto w ramach kursu podopieczne Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie poznawały rodzaje zabiegów stosowanych w gabinecie kosmetycznym oraz metodami stylizacji paznokci. Dla uczestniczek kurs kosmetyczny był nowym doświadczeniem i pozwolił na nabycie odpowiednich kwalifikacji. Uczestniczki z kursu są bardzo zadowolone. Zajęcia przebiegały w miłej i spokojnej atmosferze. Przed nimi już tylko poszerzanie wiedzy i zdobycie doświadczenia praktycznego poprzez odbycie stażu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pracodawca obudzi twój potencjał

W dniu 21.11.2016 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery w Barlinku z pracodawcami oraz uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał –YEI.” Celem spotkania były rozmowy kwalifikacyjne oraz informacja w zakresie organizacji staży zawodowych w ramach projektu.

Pośrednik pracy przedstawił główne założenia projektu oraz ogólne zasady organizacji i realizacji staży. W ramach rozmów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką zakładów pracy reprezentowanych przez pracodawców oraz przedstawieniem swojej kandydatury. W spotkaniu uczestniczył także doradca zawodowy, który wspierał uczestników w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w celu zaprezentowania się. W tym tygodniu uczestnicy kończą również kursy zawodowe, które umożliwią im zdobycie potwierdzonych zaświadczeniami kwalifikacji zawodowych w zawodach, w których podejmą staż.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu administracyjno-biurowego w ramach projektu OSP w Łobzie

18 listopada 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Łobzie zakończył się kurs zawodowy: pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości, realizowany w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Brało w nim udział 4 uczestników projektu.

Kurs obejmował 150 godzin i składał się z dwóch modułów. Pierwszy moduł to zajęcia teoretyczne w wymiarze 100 godzin, a drugi moduł to zajęcia praktyczne w zakresie czynności biurowych – 50 godzin. Na zakończenie kursu przeprowadzony został egzamin, który wszyscy zdali na bardzo wysokim poziomie, co świadczy o dobrym przygotowaniu do odbycia staży. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat. Beneficjenci projektu są bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tym właśnie kursie zawodowym i już się nie mogą doczekać, kiedy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce podczas pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSP Zakończenie Kursu ślusarza 

Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, realizowanego w HP Police odbywają szkolenia i kursy zawodowe. Zgodnie z ustalanymi indywidualnymi profilami ich potrzeb i predyspozycji zawodowych szkolą się w zawodach: fryzjer, kucharz, sprzedawca, ślusarz, operator wózków widłowych. Objęci są także innymi wsparciami, jak: kurs prawa jazdy, kurs językowy.

W dniu 17 listopada 2016r., ostatnim dniu trwania kursu, koordynator lokalny spotkał się w z uczestnikami szkolącymi się w zawodzie ślusarz. W trakcie wykonywania nauczonych podczas kursu umiejętności ślusarskich odczuwalna była miła atmosfera pomiędzy uczestnikami a instruktorem szkolącym zawodu. Zadowolenie było obustronne, z jednej strony uczestnicy zadowoleni, że w takiej formie i trybie mogą zdobyć zawód, natomiast instruktor, że osoby szkolące dojrzałe są do kursowych szkoleń w szybszym tempie, co determinuje ich do posiadania kwalifikacji zawodowych. Różne sytuacje w życiu młodego człowieka uniemożliwiają ukończenie szkół, zdobycia zawodu. Poszukując pracy jako osoby niewykwalifikowane, napotykali się na problem znalezienia pracy. Udział w projekcie pozwala młodym ludziom bez lub z niskimi kwalifikacjami na zdobycie i poszerzenie umiejętności zawodowych ułatwiających odnalezienie się w rynku pracy. Tym bardziej, że beneficjanci w ramach projektu uczestniczyli w warsztatach przezwyciężania barier w podejmowaniu aktywności zawodowej oraz skutecznych metod poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu opiekun osoby starszej w MCK Szczecin

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie zakończył się kurs zawodowy pn. opiekun osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Collegium Medycznego Medica. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym stopień opanowania treści teoretycznych i praktycznych omawianych w trakcie zajęć.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zdobyli wiedzę i umiejętności w zawodzie opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej i będą mogli rozpocząć staż zawodowy w tym poszukiwanym zawodzie o rosnącym zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wałcz – egzamin sprzedawców w projekcie

W HP 16-6 w Wałczu trwa kurs zawodowy sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego, realizowany w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W kursie na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego bierze udział 5 osób. Kurs składał się z części  praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna odbywała się w sklepach, natomiast część teoretyczna prowadzona była przez nauczycieli z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Organizatorem kursu jest firma PRO- EDU Sp. j. ze Skierniewic D. Karmazyn, R. Krokocki. W ramach kursu uczestniczki przeszły darmowe badania w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i otrzymały książeczkę sanitarno– epidemiologiczną. Podczas kursu beneficjentki zdobyły wiedzę z zakresu podstawowej obsługi klienta, pracy na kasie fiskalnej, wypisywania faktur oraz przyjmowania i ewidencjonowania towaru. Kurs trwał od 18.10.2016 r. do 18.11.2016 r. i zakończył się egzaminem kwalifikacyjnym, który zdały wszystkie uczestniczki, osiągając pozytywne wyniki. Przed nimi jeszcze kurs kreowania wizerunku i staże zawodowe w sklepach na terenie powiatu wałeckiego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja kursu administracyjno-biurowego z elementami księgowości w ramach OSP w Łobzie

Od 26 października 2016 r.  w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Łobzie trwa kurs zawodowy: pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości, realizowany w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnicy realizują kursy zawodowe zgodnie ze swoimi predyspozycjami, ustalonymi podczas konsultacji z doradcą zawodowym i opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Beneficjenci projektu podczas 150 godzin kursu przyswajają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Obszerny zakres tematyczny korzystnie wpływa na rozwój umiejętności i odpowiednio przygotowuje ich do trzymiesięcznych staży zawodowych.
W Łobzie w kursie pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości biorą udział 4 osoby. Głównym celem szkolenia jest przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku biurowym. Zajęcia teoretyczne dotyczą m.in. prawa administracyjnego, archiwizacji dokumentów, obsługi klienta w sekretariacie, korespondencji przychodzącej i wychodzącej, podstaw księgowości, kadr i płac. Zajęcia praktyczne obejmują redagowanie pism, obsługę urządzeń biurowych, obsługę komputera, obliczanie wynagrodzenia, poznanie zasad udzielania urlopów i rozliczania podróży służbowych.
Wszyscy uczestnicy są zadowoleni z podjętej decyzji o przystąpieniu do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” i realizacji wybranego kursu zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt: „Obudź swój potencjał -YEI” w MCK Trzebiatów

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Trzebiatowie młodzież uczestnicząca w projekcie „Obudź swój potencjał- YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, bierze udział w szkoleniach zawodowych wskazanych przez doradcę zawodowego w Indywidualnych Planach Działania.

Aktualnie trwają trzy szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz książeczką zdrowia”, „Kelner – barman – barista” oraz „Spawacz MAG 135”. Szkolenia zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika oraz zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Jest to o tyle istotne, że po zakończeniu szkolenia jego absolwenci zostają skierowani do lokalnych pracodawców w celu odbycia stażu zawodowego.
W projekcie uczestniczy 10 osób zrekrutowanych spośród młodzieży z Trzebiatowa, Gryfic i okolic.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pierwsze certyfikaty w rękach uczestników projektu  „OSP-YEI” w MCK Pyrzyce

Dnia 15.11.2016r. uczestnicy kursów zawodowych „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz „Kucharz” realizowanych w projekcie „Obudź Swój Potencjał-YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uzyskali certyfikaty. Nabyli umiejętności w zawodach określonych wcześniej w Indywidualnym Planie Działania. Dzięki uczestnictwu w kursach młodzi ludzie zostali przygotowani do wejścia na rynek pracy. Kolejnym etapem w realizacji projektu są warsztaty kreowania wizerunku oraz zajęcia ze stylistą, a następnie 3‑miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs „Spawanie metodą MAG  w OSZ Szczecinek w ramach projektu OSP – YEI

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku jest organizatorem bezpłatnego kursu zawodowego przyuczającego do zawodu spawacza metodą MAG (135) w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kurs rozpoczął się w dniu 25.10.2016 r. i potrwa do 25.11.2016 r.

Program 150-godzinnego kursu obejmuje zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne dot. spawania blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą MAG-135. Uczestnicy zrealizowali już zajęcia z teorii dot. rysunku technicznego w spawalnictwie, podstaw elektrotechniki, techniki  i technologii spawania. Odbyli również szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obecnie doskonalą umiejętności praktycznie na stanowisku pracy w Zakładzie Usługowo-Wytwórczym „Inkomet” w Szczecinku.

Na zakończenie kursu, po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają certyfikaty i książeczki spawacza, wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, nadające beneficjentom kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego i prawo do wykonywania zawodu spawacza na terenie Unii Europejskiej. Taki kurs, jak podkreślą uczestnicy, umożliwia młodym osobom uzyskanie atrakcyjnego zawodu. Spawacze ciągle są jedną z najbardziej poszukiwanych zawodów nie tylko na polskim rynku pracy. Wykonawcą kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Szczecinku.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego w ramach OSP-YEI w Łobzie

Od 26 października 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Łobzie trwa kurs zawodowy: magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego, realizowany w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnicy realizują kursy zawodowe zgodnie ze swoimi predyspozycjami, ustalonymi podczas konsultacji z doradcą zawodowym i opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Beneficjenci projektu podczas 150 godzin kursu przyswajają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Obszerny zakres tematyczny korzystnie wpływa na rozwój umiejętności i odpowiednio przygotowuje ich do trzymiesięcznych staży zawodowych.
W Łobzie w kursie magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego bierze udział 6 osób. Głównym celem szkolenia jest przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych i bezpiecznej wymiany butli gazowych.
Każdy z uczestników kursu ma zagwarantowany zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz wyżywienie.
Wszyscy uczestnicy są zadowoleni z podjętej decyzji o przystąpieniu do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” i realizacji wybranego kursu zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Magazynier z obsługą wózka jezdnego

Dnia 15.11.2016r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach odwiedzili uczestników z projektu „Obudź Swój Potencjał-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia podczas kursu zawodowego „Magazynier z obsługą wózka widłowego” przebiegają pod bacznym okiem kadry szkoleniowej.

Podczas zajęć praktycznych kursanci uczą się wykonywać zadania związane z przyjmowaniem towarów do magazynu, przechowywaniem składowanego towaru, z zachowaniem przyjętego systemu identyfikacji oraz kompletowaniem i wydawaniem towaru z magazynu. Podczas przyjmowania towaru dokonują odbioru ilościowego i jakościowego. Poznają odpowiednie metody przechowywania i rozmieszczenia towaru w pomieszczeniach magazynowych. Wykonując wymienione zadania, posługują się dokumentacją magazynową, instrukcjami składowania i transportu oraz obowiązującymi normami.
Podczas kursu uczestnicy zapoznają się również z wprowadzaniem danych do systemu informacyjnego jakim jest magazynowy program komputerowy. Swoje zadania realizują zgodnie z przekazywanymi przez przełożonego poleceniami, które mają na celu właściwe planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi. W hurtowni sortują, paczkują i kompletują towary. Praca w magazynie wymaga umiejętności obsługi takich środków transportu jak wózki jezdniowe czy transportowe. Osoba pracująca w magazynie powinna posiadać predyspozycje do bezpośredniej pracy z klientem, charakteryzować się komunikatywnością, kulturą osobistą oraz odpornością emocjonalną i zrównoważeniem. Inne cechy psychofizyczne warunkujące właściwą realizację zadań zawodowych magazyniera to przede wszystkim zamiłowanie do ładu i porządku, uczciwość, odpowiedzialność, skrupulatność, spostrzegawczość i podzielność uwagi. Praca magazyniera może mieć charakter zarówno indywidualny, jak i zespołowy. Magazynier ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu towary i środki. Dzięki zajęciom praktycznym i teoretycznym kursanci nabędą odpowiednie przygotowanie umożliwiające im podjęcie stażu zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursów zawodowych w OSZ Szczecinek w ramach projektu OSP – YEI 

14 listopada 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku zostały zakończone pierwsze kursy w zawodzie „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego” oraz „Mechanik pojazdów samochodowych”  w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W trakcie 150-godzinnego programu beneficjenci projektu zdobyli podstawową wiedzę i umiejętności do wykonywania nowych obowiązków w wyuczonej profesji. Ponadto zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W miłej uroczystości podsumowania kursu uczestniczył: Pan Roman Tranbowicz – koordynator lokalny projektu w OSZ i wykonawca  kursu Pani Teresa Gocałek – Sosnowska dyrektor Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku, którzy wręczyli uczestnikom zaświadczenia ukończenia szkolenia i certyfikaty przyuczenia do nowego zawodu. Na uczestników projektu czekają jeszcze kolejne, atrakcyjne formy wsparcia – udział w warsztacie z zakresu kreowania wizerunku, które zakończą się metamorfozą każdej z osób i 3-miesięczny staż u pracodawców, który pozwoli im utrwalić nabytą wiedzę i umiejętności w nowym zawodzie, wyuczonym w trakcie kursu kwalifikacyjnego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSP w Łobzie – Kurs prawa jazdy kat. B 

W Łobzie kurs prawa jazdy na kat. „B”, w którym bierze udział troje beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI” zbliża się ku końcowi. 30 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów zostało już zrealizowanych, a praktyczna nauka jazdy trwa. Uczestnicy chętnie „siadają za kółkiem” i  dobrze radzą sobie z prowadzeniem pojazdu.

Do końca listopada 2016 r. każdy z nich będzie miał możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu beneficjenci nabędą uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.
Beneficjenci wierzą, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi im funkcjonowanie na lokalnym rynku pracy i zwiększy szansę na znalezienie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zdobywamy kwalifikacje zawodowe

Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, realizowanego w HP Police odbywają szkolenia i kursy zawodowe. Zgodnie z ustalanymi indywidualnymi profilami ich potrzeb i predyspozycji zawodowych szkolą się w zawodach: fryzjer, kucharz, sprzedawca, ślusarz, operator wózków widłowych. Objęci są także innymi wsparciami, jak: kurs prawa jazdy, kurs językowy. W dniu 9 listopada odbyło się spotkanie koordynatora lokalnego z uczestnikami szkolącymi się w zawodzie fryzjer.

W trakcie wykonywania czynności fryzjerskich wyczuło się bardzo miła atmosferę pomiędzy uczestnikami a instruktorem szkolącym zawodu. Zadowolenie było obustronne, z jednej strony uczestnicy zadowoleni, że w takiej formie i trybie mogą zdobyć zawód, natomiast instruktor, że osoby szkolące są dojrzałe do uczenia się w szybszym tempie, co determinuje ich do ukończenia szkolenia. Różne sytuacje w życiu młodego człowieka uniemożliwiają ukończenie szkół, zdobycia zawodu. Poszukując pracy jako osoby niewykwalifikowane, napotykali się na problem znalezienia pracy. Udział w projekcie pozwala młodym ludziom bez lub z niskimi kalifikacjami na zdobycie i poszerzenie kwalifikacji ułatwiających odnalezienie się w rynku pracy. Tym bardziej, że uczestnicy w ramach projektu uczestniczyli w warsztatach przezwyciężania barier w podejmowaniu aktywności zawodowej oraz skutecznych metod poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kucharzem każdy może być

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK) w Pyrzycach  w dniu 8.11.2016r. odwiedzili uczestników kursu zawodowego „Kucharz” realizowanego w projekcie „Obudź Swój Potencjał-YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kucharz to zawód dla tych, którzy uwielbiają gotować i chcą rozwijać swoje kulinarne umiejętności. To dobra propozycja także dla tych, którzy myślą o zdobyciu nowych kompetencji i zmianie zawodu. Restauracje, hotele i rozmaite lokale gastronomiczne, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, stale poszukują wykwalifikowanego personelu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej MCK Pyrzyce

Dnia 8.11.2016r. uczestniczka kursu zawodowego sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, podczas zajęć praktycznych nabywa umiejętności w jednym z lokalnych sklepów. Uczestniczka projektu w trakcie szkolenia pozna zasady rozpoznawania potrzeb i obsługi klienta, udzielania reklamacji, sprzedaż z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, wystawianie paragonów, obsługę kasy fiskalnej: raportowanie kodów, sporządzanie raportów dziennych, obsługa terminali kart płatniczych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Magazynier – atrakcyjnym zawodem!

Od 11października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywa się kurs „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego” zorganizowany dla Elżbiety Podolak uczestniczki projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Program kursu obejmuje 150 godzin różnorodnych zajęć. Do tej pory uczestniczka przyswoiła zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z prowadzeniem księgowości materiałowej z wykorzystaniem komputera, poznała budowę wózka jezdniowego oraz zasady gospodarki magazynowej.  Odbyła także zajęcia praktyczne z nauki jazdy wózkiem jezdniowym i wymiany butli gazowej. Obecnie Elżbieta doskonali umiejętności z obsługi kasy fiskalnej. Planowane zakończenie kursu przewidziano na dzień 14.11.2016 r. Kolejnym etapem wsparcia dla beneficjentki projektu będzie udział w warsztacie z zakresu kreowania wizerunku. Natomiast ostatnim etapem pomocy będzie 3-miesięczny staż zawodowy, który pozwoli uczestniczce projektu  sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności w zakładzie pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe bez barier obudzą potencjał każdego

Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku w ramach realizowanego projektu „Obudź swój potencjał” organizowany jest kurs zawodowy magazynier z obsługą wózka  jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego z książeczką sanitarno –epidemiologiczną oraz kurs kosmetyczny ze stylizacją rzęs, elementami wizażu oraz manicure.

Kurs magazyniera cieszy się zainteresowaniem zarówno uczestników jak  i uczestniczek, ponieważ dobór kursu uwzględnia nie tylko predyspozycje osobowościowe, ale także fakt, iż zarówno kobiety jak i mężczyźni nie mają narzucanych typowo „kobiecych” czy  „męskich” zawodów. Daje to równy dostęp kobiet i mężczyzn  do zawodów zdominowanych przez przedstawicieli jednej płci, tak aby promować wszelkie inicjatywy na rzecz godzenia życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi oraz unikać stereotypów dotyczących płci.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja projektu „Obudź swój potencjał- YEI” w HP OHP w Wałczu

Od maja 2016 r. trwa projekt „Obudź swój potencjał- YEI” realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych prowadzony przez Hufiec Pracy w Wałczu. Koordynatorem lokalnym jest Komendant Ireneusz Gaworek, a opiekunem grupy wychowawca Mirosław Prus. Projektem objęte jest 10 osób.

Młodzi ludzie zdobywają obecnie kwalifikacje w takich zawodach jak: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego, fryzjer i pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości.
Dodatkowo trzech kursantów uczestniczy w kursie prawa jazdy organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Gryf” w Pile. Kursy są darmowe, finansowane ze środków unijnych. Podopieczni są już po zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz po kursie komputerowym. Obecnie uczestnicy są w trakcie kursów zawodowych prowadzonych przez Spółdzielnię Pracy „Oświata” z Koszalina i firmę PRO-EDU ze Skierniewic. Przed nimi warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, a następnie staże zawodowe.
W trakcie zajęć kursowych uczestnicy mają zagwarantowany obiad. Osoby dojeżdżające otrzymują zwrot kosztów dojazdu. Z relacji uczestników wynika, że są bardzo zadowoleni z przebiegu kursu i mają nadzieję, że po ukończeniu kursu znajdą swoją wymarzoną pracę. Przewidywany koniec projektu to marzec 2017.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

HP Wałcz zdobywa uprawnienia zawodowe

W Hufcu Pracy w Wałczu zakończyła się pierwsza część kursu magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Cały kurs zawodowy prowadzi Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Koszalinie.

Pierwsza część zakończyła się egzaminem z obsługi wózka jezdniowego z dozorem technicznym. Był to egzamin państwowy, zdało go 100 % uczestników tego kursu. Egzamin odbył się na Uniwersytecie Oświatowym w Pile. Beneficjenci na zajęciach poznawali zagadnienia zasad obsługi wózków jezdniowych oraz uczyli się ich praktycznego wykorzystania w pracy. Uczestnicy projektu odbywają praktyki w firmie MOVA oraz w sklepie Bricomarche. Kolejny egzamin, który czeka uczestników to egzamin z części teoretyczno-praktycznej kursu. Beneficjenci są zadowoleni z nabytych umiejętności i zmotywowani do dalszej pracy inwestując w swoją przyszłość.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nowe kwalifikacje zawodowe w Barlinku obudzą twój potencjał

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku trwają szkolenia zawodowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Jednym z nich jest kurs kosmetyczny ze stylizacją rzęs, elementami wizażu oraz manicure. Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczek, ponieważ daje im możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego wiedzę zarówno teoretyczną jak również praktyczną.

Wybór pozostałych szkoleń zawodowych takich jak magazynier z obsługa wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego oraz sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego z książeczką sanitarno–epidemiologiczną uwzględniał zapotrzebowanie zgłaszane osobiście jak również uwarunkowania rynku pracy oraz został określony przez doradcę zawodowego na podstawie predyspozycji każdego z uczestników. Po zakończeniu kursów odbędzie się egzamin nadający uprawnienia do wykonywania pracy w tych zawodach, natomiast uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia i certyfikaty.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu ECDL w Koszalinie

W dniu 26 października 2016 roku odbył się egzamin kończący kurs ECDL European Computer Driving Licence w projekcie „Obudź swój potencjał YEI” z grupami Centrum Edukacji i Pracy OHP w Koszalinie oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Koszalinie.

Głównym założeniem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania podstawowych funkcji komputera, technologii informacji i komunikacji niezbędnej w uczeniu się i w pracy zawodowej. Podczas kursu kształtowane są także umiejętności posługiwania się sieciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania i gromadzenia danych, umiejętność korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, używania podstawowych funkcji matematycznych czy tworzenia diagramów.
Zakładamy, że praktyczne umiejętności obsługi programów komputerowych nabyte w trakcie kursu, okażą się atutem w przyszłej pracy zawodowej uczestników kursu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spawacz MAG 135 w MCK Szczecin 

Dnia 24.10.2016 uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych rozpoczęli kurs pn. „Spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”. Przez miesiąc będą poznawali tajniki zawodu spawacza, zapoznając się zarówno z częścią teoretyczną jak i praktyczną.

Przed kursem odbyło się spotkanie informacyjne, w trakcie którego kursanci poznali wymagania i sposób organizacji zajęć. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym jego zaliczeniu uczestnicy otrzymają prawo wykonywania pracy w zakresie spawania metodą MAG 135. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom i odbytym stażem zawodowym zwiększą swoje możliwości zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe w MCK Stargard

W Stargardzie rozpoczęły się kursy zawodowe dla beneficjentów projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uczestnicy projektu dnia 24.10.2016 r. spotkali się po raz pierwszy na kursie magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej oraz programu magazynowego.

Kursy zawodowe stwarzają szansę przekwalifikowania się lub nabycia kwalifikacji zawodowych w sytuacji, gdy nie posiada się jakichkolwiek uprawnień przydatnych na rynku pracy. Profil kursu został wybrany podczas indywidualnego doradztwa zawodowego przeprowadzonego w jednostce Młodzieżowe Centrum Kariery w Stargardzie. Kursy realizowane są niejako w dwóch etapach. Pierwszy etap ma na celu znajomienie kursanta z teoretyczno-formalnymi aspektami wykonywania danego zawodu. Drugim etapem jest praktyczne przećwiczenie wiedzy zdobytej na zajęciach teoretycznych. Cała grupa realizuje kurs w jednym budynku Ośrodku Kształcenia Kursowego w Stargardzie. Udział w projekcie jest szansą nie tylko zyskania możliwości własnego rozwoju na lokalnym rynku pracy, ale także wspaniałą przygodą. Po kursie zawodowym na każdego z uczestników czeka staż w obranym przez siebie zawodzie. Póki co z niecierpliwością każdy z beneficjentów czeka na uzyskanie wymarzonego certyfikatu zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu języka angielskiego w OSZ Szczecinek w ramach projektu OSP-YEI 

Od 4 do 24 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywał się kurs języka angielskiego dla 5-ciu uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem 120-godzinnego kursu było pobudzenie wśród uczestników motywacji do nauki języka angielskiego, podniesienie i rozwinięcie kompetencji językowych, ułatwiających start na lokalnym rynku pracy oraz rozwijanie podstawowych zasobów leksykalno-gramatycznych i umiejętności rozumienia języka angielskiego na poziomie A1. Na zakończenie kursu słuchacze przystąpili do egzaminu. Wszyscy zdali. Uczestnik kursu otrzyma certyfikat A1 określający poziom nabytych kompetencji na poziomie podstawowym (A1) i wyższym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Kurs językowy był jedną z kilku form wsparcia zaplanowanych dla beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Kolejnym etapem wsparcia będzie ukończenie szkolenia kwalifikacyjnego, przyuczającego do nowego zawodu i odbycie 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs komputerowy ECDL w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w Łobzie

Od dnia 12 października 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbywa się kurs komputerowy ECDL BASE. W kursie bierze udział pięć osób, są to beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania komputera i jego systemu operacyjnego. Moduły dotyczą przetwarzania tekstów, pracy w sieci i arkuszy kalkulacyjnych. Zajęcia w MCK w Łobzie prowadzi pan Marcin Bialic.Kurs obejmuje 60 godzin i zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji na określonym poziomie, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL).

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

MCK Gryfino z wizytą u kursantów projektu ,,OSP-YEI”

W MCK w Gryfinie od 13 października uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych rozpoczęli realizację kursów zawodowych. W dniu dzisiejszym gościliśmy z wizytą u dwóch stażystów, którzy kształcą się w zawodzie spawacza. Kurs realizowany jest w Ośrodku Szkolenia CRAFT w Gryfinie.

Firma posiada wysoko wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów związanych z branżą spawalniczą, posiadających m.in. uprawnienia IWE, IWI-C oraz wieloletnie doświadczenie. Kursanci zgodnie potwierdzają wysokie umiejętności swoich wykładowców i instruktorów oraz zapewniają, że nowo nabyte umiejętności będą chcieli wykorzystać podczas realizacji staży zawodowych, a po ich ukończeniu w znalezieniu atrakcyjnego zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie kursu opiekun osoby starszej w MCK Szczecin

Dnia 17.10.2016r. uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych rozpoczęli kurs zawodowy pn. opiekun osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Collegium Medycznego Medica.

Szkolenie obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z procesami starzenia się organizmu, chorobami wieku podeszłego oraz pielęgnacją i zasadami żywienia osób starszych i chorych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnicy zdobędą kwalifikacje w zawodzie opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej i będą mogli rozpocząć staż zawodowy w tym poszukiwanym zawodzie o rosnącym zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie kursów w zawodzie kucharz i kasjer – sprzedawca w MCK Pyrzyce

Dnia 17.10.2016r. rozpoczęły się kursy zawodowe dla uczestników projektu „Obudź Swój Potencjał-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zorganizowane przez F.H.U. „JAR-MAR”  Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” Jarosław Rębiasz z Myśliborza. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i zajęć praktycznych. Beneficjenci projektu nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w danej dziedzinie zawodowej. Kursy zakończą się egzaminem zawodowym, po którym otrzymają certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs prawa jazdy kat. B w Łobzie w ramach projektu OSP-YEI

Od dnia 5 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK w Łobzie odbywa się kurs prawa jazdy na kat. „B”. W kursie biorą udział trzy osoby -beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych..

Program kursu przewiduje 60 godzin zajęć – 30 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów i 30 godzin nauki jazdy. Szkolenie w Łobzie prowadzone jest przez wykwalifikowanego wykładowcę i instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć z należytą starannością zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w aktualnych aktach prawnych dotyczących szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami.
Obecnie uczestnicy projektu doskonalą wiedzę teoretyczną z przepisów o ruchu drogowym, poznają zagadnienia dotyczące budowy pojazdu, techniki kierowania pojazdem oraz zachowania się na miejscu wypadku i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ponadto przygotowane materiały szkoleniowe pozwalają na naukę w domu i przyswajanie niezbędnej wiedzy w każdej wolnej chwili.
Beneficjenci wierzą, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi dostęp do szerszego grona pracodawców i zwiększy ich szansę na znalezienie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wałcz – podstawowy kurs komputerowy w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

W Hufcu Pracy Wałcz zakończyły się trzydziesto – godzinne zajęcia z podstawowego kursu komputerowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na zajęciach dla 5 osób zostały przedstawione podstawowe informacje o komputerze i jego elementy zestawu.

Zapoznano uczestników kursu z podstawowymi opcjami systemu operacyjnego MS Windows oraz z programem MS Office Excel; jego funkcjami takimi jak tworzenie i formatowanie tabel, operowanie formułami, sortowanie danych i tworzenie list. Zajęcia prowadził Pan Marcin Bialic. Beneficjenci są bardzo zadowoleni z poznania nowych możliwości pracy na komputerze. Świadomi, że nowe umiejętności będzie można wykorzystać w przyszłej potencjalnej pracy, z jeszcze większą motywacją wykonywali ćwiczenia. Następnym etapem projektu będą kursy zawodowe w zawodach wybranych przez uczestników, które są bardzo przez nich oczekiwane. Zrealizowany kurs komputerowy jest kolejnym dowodem na to, że młodzież wyposażona w nowe umiejętności zdobyte w projekcie wzmacnia poczucie własnej wartości.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe w OSZ Szczecinek w ramach projektu OSP – YEI 

11 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego (OSZ) OHP w Szczecinku rozpoczął się kurs klasyfikacyjny w zawodzie „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego” oraz „Mechanik pojazdów samochodowych” dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W trakcie 150-godzinnych szkoleń beneficjenci projektu nauczą się niezbędnej wiedzy, zdobędą podstawowe umiejętności i poznają specyfikę pracy w wybranym zawodzie. Ponadto zostaną przeszkoleni w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W inauguracji kursu uczestniczyli: Koordynator lokalny projektu w OSZ OHP w Szczecinku – Pan Roman Tranbowicz, wykonawca kursu – Dyrektor Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku – Pani Teresa Gocałek – Sosnowska. Organizator i wykonawca kursów zapoznali uczestników z harmonogramem i programem szkoleń.
Na zakończenie kursu w dniu 14.11.2016 r. zostaną zorganizowane egzaminy nadające odpowiednie uprawnienia. Kolejnym etapem wsparcia dla uczestników projektu będzie zdobycie doświadczenia w 3-miesięcznym stażu zawodowym, który pozwoli im sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności oraz zdobyć doświadczenie w zakładzie pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie spotkań  z pośrednikiem w MBP Szczecin

W Młodzieżowym Biurze Pracy w Szczecinie w dniu 07.10.2016 odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas spotkań pośrednik pracy zaprezentował uczestnikom podstawowe wymagania stawiane przez pracodawców oraz rolę prawidłowo przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego.

Na spotkaniach poruszona została tematyka źródeł pracy. Dzięki rozmowie z pośrednikiem uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które zmotywowały ich do podjęcia trudu samodzielnego znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Cechy, które uważali za przydatne przy poszukiwaniu pracy to: aktywność, bezpośredniość, cierpliwość. Poruszono też temat dobrej komunikacji, która jest ważnym elementem procesu poszukiwania pracy i rekrutacji. Uczestnicy dowiedzieli się o przysługujących im prawach i obowiązkach przy podjęciu stażu. Zdobyta wiedza powinna zaowocować podczas stażu, a później stabilnej pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs języka angielskiego w OSZ Szczecinek dla uczestników projektu OSP – YEI 

Od 4 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywa się kurs języka angielskiego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W trakcie 120-godzinnego kursu beneficjenci projektu nauczą się niezbędnego słownictwa i zdobędą podstawowe umiejętności komunikowania się w tym języku obcym, co ułatwi im np. poszukiwanie zatrudnienia.

Prowadząca zajęcia pani Joanna Kozłowska – magister filologii angielskiej i wieloletni praktyk dostosowuje poziom zajęć do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. Dobór metod pracy na zajęciach jest atrakcyjny i efektywny, a atmosfera panująca na zajęciach sprzyja uczeniu się. Na zakończenie kursu słuchacze przystąpią do egzaminu, który pozwoli im uzyskać poświadczenie ukończenia kursu języka obcego, określający poziom nabytych kompetencji na poziomie podstawowym (A1) i wyższym  zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w OSiW Barlinek

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku rozpoczęły się indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w OSiW Barlinek. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników ze względu na tematykę spotkań oraz sposób ich prowadzenia.

Młodzież pracuje z psychologiem wykorzystując „burzę mózgów”, case study (metodę indywidualnych przypadków), pracę w grupach oraz inne techniki doskonalenia i kształtowania swojej osobowości. Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Obejmują one wzmocnienie kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej, negocjacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Młodzież z niecierpliwością oczekuje na rozpoczęcie się kolejnych wsparć – kursu ECDL, prawa jazdy kat. B oraz kursów zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia z przedsiębiorczości w MCK Szczecin 

Dnia 6.10.2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie zakończyły się zajęcia z zakresu przedsiębiorczości dla wybranych uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia dotyczyły szeroko pojętej tematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności. Dzięki ciekawej formie zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak wypełniać wniosek do CEIDG i zarejestrować firmę, na co zwracać uwagę przy tworzeniu biznesplanu i poznali zasady związanej z prowadzeniem własnej działalności. Zajęcia miały na celu wzmocnić postawę przedsiębiorczą wśród uczestników, którzy planują w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia teoretyczne na prawo jazdy w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”  w Koszalinie.

Dnia 6 października 2016 roku, w ramach projektu „Obudź swój potencjał- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, rozpoczęły się zajęcia teoretyczne z prawa jazdy kat. B. Warsztaty dla grup z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie poprowadzi Pan Wojciech Brzuchala.

Część teoretyczna obejmuje 30 godzin, których celem jest zapoznanie uczestników z przepisami ruchu drogowego. W najbliższym czasie z beneficjantami zostaną przeprowadzone również indywidualne zajęcia praktycznej obsługi auta na drodze. Uzyskanie uprawnień pozwoli uczestnikom projektu na zwiększenie szansy na zatrudnienie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs z przedsiębiorczości dla uczestników projektu OSP – YEI w OSZ Szczecinek 

Od 5 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku trwa kurs z przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Słuchacze podczas 20-godzinnego kursu otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z podstaw prawa pracy i gospodarki rynkowej oraz z zakresu zakładania przedsiębiorstwa, udzielania pożyczek i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej,  w tym rozliczania się  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, a także poznają obowiązujące procedury uruchamiania działalności gospodarczej. Uczestnicy chętnie chłoną nową porcję wiedzy, którą być może w niedalekiej przyszłości niektórzy w praktyce wykorzystają. Panująca na zajęciach dobra atmosfera, sprzyja efektywnej pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie zajęć z psychologiem w MCK Szczecin 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie zakończyły się zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Psycholog Pani Anna Krukowska przeprowadziła cykl zajęć grupowych z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych, budowania zaufania wobec nowej grupy społecznej, sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania w wielu sferach swojego dorosłego życia. Dodatkowo chętne osoby skorzystały z indywidualnych konsultacji, podczas których mieli możliwość porozmawiania o swoich osobistych trudnościach.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia komputerowe ECDL w MCK i CEiPM OHP w Koszalinie w ramach projektu „Obudź swój potencjał- YEI”

W dniu 4 października 2016 roku, w ramach projektu „Obudź swój potencjał- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, rozpoczęły się zajęcia komputerowe ECDL dla grup z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie.

Głównym celem kursu jest uzyskanie certyfikatu ECDL BASE – jest to podstawowy certyfikat umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, uczestnicy muszą zdać cztery egzaminy – 4 moduły: moduł B1- podstawy pracy z komputerem, moduł B2 – podstawy pracy w sieci, moduł B3 – przetwarzanie tekstów, moduł B4 – arkusze kalkulacyjne.
Nabyta wiedza komputerowa będzie bardzo przydatna na obecnym rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Język angielski w MCK Pyrzyce w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

Dnia 4.10.2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach rozpoczął się kurs języka angielskiego dla 5 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Wsparcie zakończy się testem sprawdzającym umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie A1.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W MCK Gryfino zakończono zajęcia z Grupowych i indywidualnych konsultacji psychologicznych

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zakończyły się zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego dla 10 uczestników tego projektu. Na zajęciach poruszono szeroką tematykę dotyczącą głównie wzmocnienia kompetencji społecznych wśród uczestników grupy, treningu z zakresu integracji i komunikacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Przed uczestnikami programu realizacja kursów zawodowych i staży u pracodawców. Zajęcia z psychologiem w znacznym stopniu przyczynią się do podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia wśród uczestników projektu po realizacji staży zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie zajęć z przedsiębiorczości w MCK Pyrzyce w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

Dnia 4.10.2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach rozpoczął się 3 dniowy kurs z przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykonywane będą zadania praktyczne takie jak: wypełnianie druków, formularzy czy dokumentów niezbędnych przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy kursu poznają korzyści wynikające z samozatrudnienia, dowiedzą się jak rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą, co to jest, biznes plan, poznają aspekty zarządzania finansami w firmie. Beneficjenci nabędą też wiedzę z zakresu prawa pracy i czynności prawnych w obrocie gospodarczym.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wsparcie psychologiczne w MCK Koszalin w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

W MCK Koszalin zakończyły się warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem. W dniach 27 września do 3 października 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie odbywały się zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W projekcie uczestniczyło 10 osób w wieku 18-24 lat. W czasie indywidualnego wsparcia psychologicznego uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie ze stresem i agresją. Dowiedzieli się jakie bariery występują w kontaktach interpersonalnych i jak sobie z nimi radzić.  Celem  grupowego wsparcia psychologicznego było wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowanie zaufania wobec grupy. W ramach warsztatów zorganizowane zostało szkolenie kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia podwyższyły samodzielność uczestników projektu, co z pewnością przełoży się na zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Grupowe wsparcie psychologiczne w MCK Łobez

Od 27 września 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbywają się zajęcia z psychologiem. Spotkania realizowane są w ramach wsparcia w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI”. Zajęcia mają charakter praktyczny i obejmują zagadnienia z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych, budowania zaufania wobec grupy, komunikacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Zastosowane metody pracy sprzyjają przygotowaniu uczestników projektu do prawdopodobnych sytuacji jakie mogą wystąpić w życiu codziennym. Uczestnicy wykazują się dużym zaangażowaniem podczas zajęć, a zdobyta wiedza i umiejętności dotyczące np. asertywności i tego jak sobie radzić ze stresem z pewnością przydadzą się w życiu i w realizacji przyszłych planów zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne wsparcie psychologiczne w MCK Łobez

Od 27 września 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbywają się zajęcia z psychologiem – Panią Kamilą Rogaczewską – Żukowską. Spotkania realizowane są w ramach wsparcia psychologicznego uczestników projektu „Obudź swój potencjał- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uzupełnieniem zajęć grupowych są indywidualne konsultacje psychologiczne wybranych uczestników projektu – 5 osób po 5 godzin, podczas których mogą oni uzyskać pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie w trudnych sytuacjach, ze stresem bądź agresją, konfliktami a także z niską samooceną. Celem spotkań jest zwiększenie poczucia własnej wartości i nabycie umiejętności społecznych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu OSP – YEI w OSZ Szczecinek

Od 27 września 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywają się warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W projekcie uczestniczy 10 osób w wieku 18-24 lat.

Zajęcia z uczestnikami prowadzi psycholog  mgr Elżbieta Cybul. W trakcie spotkań grupowego wsparcia psychologicznego młodzież aktywnie uczestniczy w różnorodnych symulacjach mających na celu rozwiązywanie różnych hipotetycznych problemów, z którymi młodzi ludzie mogą się zetknąć, w tym: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, odrzucenie itp. Udzielane jest również wsparcie w celu wzmocnienia kompetencji społecznych uczestników projektu oraz budowania zaufania wobec grupy. Beneficjenci uczestniczą także w zajęciach integracyjnych, z komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
W ramach ćwiczeń z psychologiem wzbogacają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, np. jak poradzić sobie w sytuacjach kłopotliwych i gdzie można odnaleźć niezbędną pomoc. Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem są indywidualne konsultacje psychologiczne. Tego rodzaju spotkania indywidualne z psychologiem mają na celu pomóc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych, np. z sytuacją rodzinną, barierami czy konfliktami w relacjach interpersonalnych oraz niewystarczającą motywacją do podejmowania konstruktywnych działań nie tylko  na rynku pracy. Dobra atmosfera, która panuje na zajęciach, sprzyja pozytywnym nastrojom i efektywnej pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia grupowe z psychologiem w Stargardzie

W dniu 27.09.2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie rozpoczęły się zajęcia w ramach grupowego wsparcia psychologicznego uczestników projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Udzielane wsparcie ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu.

Na dzisiejszych zajęciach prowadzący skupił się na integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Pani psycholog jako doświadczony trener z łatwością osiągnęła wywołanie w świadomości beneficjentów chęci do podejmowania współpracy. Ten rodzaj wsparcia obejmuje dziesięć godzin zajęć warsztatowych. Będzie to przydatna umiejętność w późniejszym życiu zawodowym. Projekt ma bowiem za zadanie przyczynić się do ułatwienia beneficjentom w odnalezieniu się na lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie zajęć z psychologiem w MCK Szczecin 

Dnia 27 września 2016r. rozpoczęły się grupowe zajęcia z psychologiem, Panią Anną Krukowską, realizowane w ramach projektu Obudź swój potencjał – YEI realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń integracyjnych uczestników, którzy spotkali się po dłuższej przerwie wakacyjnej. Tematem pierwszych zajęć były metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Staże zawodowe stanowią dla beneficjentów nowe wyzwanie, w trakcie których mogą spotykać się z nowymi i stresującymi sytuacjami. Zajęcia z psychologiem mają na celu wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć stabilne zatrudnienie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Moje miejsce na rynku pracy. Spotkanie z pośrednikiem pracy.

W Młodzieżowym Biurze Pracy w Szczecinie dnia 26 września br. odbyło się kolejne indywidualne spotkanie z uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Praca stanowi integralną część naszego życia. Postęp technologiczny, zmiany stylu życia, procesy demograficzne – to tylko niektóre z czynników wpływające na rynek pracy.
Wszyscy chcielibyśmy mieć ciekawą pracę, dobrze zarabiać i robić to, co przynosiłoby nam zadowolenie i satysfakcję. Na rynku pracy coraz wyższą rangę zyskuje zdolność przystosowania, gotowość do stałego poszerzania wiedzy, inicjatywa i dobra organizacja pracy oraz chęć doskonalenia umiejętności. Niezbędne jest także posiadanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących na rynku pracy. Uczestniczki spotkania podzieliły się doświadczeniami i stwierdziły jednogłośnie, że znajomość swoich mocnych stron i praca nad poprawieniem tych słabszych może pomóc w dokonaniu właściwych wyborów.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warsztaty aktywnego poszukiwania  pracy w MCK Łobez

20 i 21 września 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbyły się kolejne warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla osób biernych zawodowo. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Zajęcia miały charakter praktyczny i obejmowały zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji instrumentów i usług rynku pracy oraz sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Zastosowane metody pracy sprzyjały dobremu przygotowaniu do poruszania się po rynku pracy. Głównym celem warsztatów było przygotowanie uczestników projektu do prawdopodobnych sytuacji jakie mogą wystąpić podczas procesu rekrutacji.
Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem podczas zajęć a zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przydadzą się w realizacji przyszłych planów zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkanie z uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

Dnia 15.09.2016 r. Hufiec Pracy w Policach wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery zorganizował spotkanie uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Omówione zostały sprawy organizacyjne, związane z realizacją kolejnej formy wsparcia, tj. szkoleń zawodowych.

Uczestnicy podpisali również umowy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto pośrednik pracy poinformował również o postępach w poszukiwaniu pracodawców, u których będą organizowane staże.
Grupa zadawała wiele pytań związanych z dalszą realizacją projektu, na które otrzymała wyczerpujące odpowiedzi. Uczestnicy po raz kolejny wyrazili swoje zadowolenie z udziału w projekcie podkreślając, że jest on dla nich szansą na lepsze jutro.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego w Policach
Dnia 25.07.2016 r. w Hufcu Pracy w Policach zakończyły się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, organizowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Podczas zajęć uczestnicy pozyskali wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, nauczyli się jak prawidłowo należy sporządzić dokumenty aplikacyjne. Bardzo szeroko był również omawiany temat rozmowy kwalifikacyjnej.
Uczestnicy poznali zasady i techniki autoprezentacji i skutecznej komunikacji, ćwiczyli odpowiedzi na pytania pracodawców, jak również formułowali pytania, które oni powinni zadawać pracodawcy podczas iterview. Podczas warsztatów, oprócz tematów związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy, duży nacisk był położony na rozwój osobisty, zwłaszcza w obszarze motywacji do działania, planowania i zarządzania sobą w czasie oraz godzenia życia osobistego z zawodowym. Wartością dodaną dla uczestników było to, że podczas zajęć mogli się bliżej poznać, zintegrować oraz wymienić swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Słuchacze w podsumowaniu cyklu warsztatów wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa, stwierdzili, że są przygotowani i zmotywowani do dalszych działań oraz gotowi na zmiany.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pierwsze konto bankowe? Załóż je wspólnie z opiekunem grupy! 

Założenie pierwszego konta bankowego to dla młodego człowieka ważny krok w stronę dorosłości i zdobywania niezależności finansowej. Stanowi również duże wyzwanie dla mało doświadczonej osoby. Oferty bankowe są napisane trudnym językiem, a tzw. „konto za zero złotych” może być bezpłatne jedynie pod warunkiem spełniania dodatkowych warunków, takich jak, np. określona kwota wpływów w miesiącu lub ilość dokonywanych płatności kartą.

O konieczności dokładnego czytania tabeli opłat i prowizji przekonał się jeden z uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, który po miesiącu od samodzielnego założenia konta bankowego został zaskoczony pobraną opłatą i niezwłocznie zamknął rachunek ponosząc za to konsekwencje finansowe. We wtorek 19 lipca 2016 r. beneficjent projektu założył nowy rachunek bankowy korzystając z pomocy opiekuna grupy. Doradca klienta w banku na prośbę opiekuna grupy poświęcił uczestnikowi projektu godzinę czasu, aby dokładnie wytłumaczyć wszystkie aspekty związane z zakładaniem konta i przejrzyście wyjaśnił, jakich opłat może się w przyszłości spodziewać w przypadku korzystania z dodatkowych usług bankowych. Od wczorajszego dnia uczestnik projektu może cieszyć się dostępem do swojego konta bankowego, za które nie będzie pobierana opłata. Powyższa historia może być nauką dla pozostałych uczestników projektów realizowanych przez OHP. Pokazuje aby dokładnie czytać podpisywane umowy z bankiem oraz korzystać z pomocy opiekunów grupy, którzy z chęcią pomogą w tym ważnym i trudnym zadaniu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Prawidłowe dokumenty aplikacyjne – otwarta droga na rynku pracy. 

W dniu 18.07.2016 r w Hufcu Pracy w Policach odbyły się kolejne grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał”- YEI.  Tematem warsztatów było przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, miedzy innym pisanie listów motywacyjnych oraz życiorysów zawodowych. Uczestnicy przynieśli na zajęcia swoje dokumenty, takie jak świadectwa szkolne, świadectwa pracy i certyfikaty ukończenia szkoleń. Były one niezbędne do wykonania portfolio.

Zadanie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników, ponieważ umożliwiło im uporządkowanie własnych dokumentów. Pokazało jak ważne jest prawidłowe przygotowanie takiej dokumentacji ponieważ po pierwsze, bardzo ułatwia napisanie dobrego CV i po drugie przydaje się  podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć uczestnicy mogli się przekonać jak ważne jest sporządzenie dobrych dokumentów aplikacyjnych, które są formą pierwszego kontaktu z pracodawcą i tak naprawdę od nich zależy to, czy pracodawca uwzględni naszą kandydaturę podczas dalszych etapów rekrutacji.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pierwsze zajęcia projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w MCK Pyrzyce

W dniu 14 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach rozpoczęły się indywidulne zajęcia z uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy  w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem spotkania z młodzieżą była diagnoza predyspozycji zawodowych pod kątem planowania kariery zawodowej. Doradca zawodowy podczas zajęć wypracowała wspólnie z uczestnikami indywidualny plan działania niezbędny do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej. Na koniec spotkań każdy z beneficjentów uzyskał informację dotyczącą harmonogramu grupowych zajęć projektowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia grupowe projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

Od dnia 04.07.2016r. w 16-10 Hufcu Pracy w Policach trwają zajęcia grupowe  z zakresu doradztwa zawodowego uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady aktywnego poszukiwania pracy, zaznajamiają się z pojęciem rynku pracy oraz związanymi z tym tematem definicjami.

Zajęcia, w których uczestniczy 10 osobowa grupa prowadzone są przez doradcę zawodowego Panią Izabellę Domżalską- Szefler, która nie tylko przekazuje im informacje związane z głównym tematem ale także zachęca, zabawia i zaciekawia młodzież zagadkami i różnymi ciekawostkami. Spotkania z doradcą zawodowym mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy,  kompletowania dokumentacji aplikacyjnej i tym samym zdobycie doświadczenia na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Doradztwo grupowe w OSiW Rów – Trzcińsko

Od 23 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie – Trzcińsku trwają się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. Zajęcia, w których uczestniczy 10 osobowa grupa beneficjentów projektu Obudź swój potencjał  – YEI, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, są prowadzone przez pracownika Młodzieżowego Centrum Kariery w Chojnie – Panią Dorotę Olszak.

Mają one na celu identyfikację potrzeb młodych ludzi i obejmą min. zagadnienia z rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Doradztwo zawodowe będzie połączone warsztatami poszukiwania pracy mającymi jak najefektywniej przygotować młodych do znalezienia pracy i aktywizacji zawodowej. Zajęcia potrwają do 8 lipca.
W ramach projektu młodzież uczestniczyć będzie ponadto w zajęciach z psychologiem, stylistą, weźmie udział w kursie ECDL, wybranym kursie zawodowym oraz kursie prawa jazdy kat. B. Po skończonym kursie zawodowym beneficjenci udadzą się na 3 miesięczne staże zawodowe mające utrwalić wiedzę zdobytą w trakcie kursu zawodowego oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne.
W trakcie uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik ma zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie odbyły się dzisiaj zajęcia dotyczące aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy projektu ,,Obudź swój potencjał – YEI’’ wraz z doradcą zawodowym analizowali zawody, w których częściej zatrudnienie otrzymują kobiety, a w jakich lepszymi pracownikami są mężczyźni.

Młodzież tworzyła schematy oraz modele prac wykonywanych przez daną płeć, analizowali kiedy dochodzi do używania stereotypów oraz jak im zapobiegać. Zdecydowaną większość ciężkich prac fizycznych wykonują panowie, m.in. prace budowlane i wykończeniowe, przewozy/ transporty, kierowcy, magazynierzy, mechanicy. W znacznej większości pracą zarezerwowaną dla mężczyzn jest zawód policjanta czy żołnierza, panowie pracują w wydziałach samorządów lokalnych zajmującej się sprawami technicznymi tj. wydział budownictwa, wydział geodezji czy informatycy.
Natomiast pracą, którą zawładnęły kobiety na lokalnym rynku pracy jest praca pielęgniarki w lokalnym Szpitalu i przychodniach oraz praca nauczyciela przedszkola i klasy 1-3. Wszelkie prace związane z utrzymaniem porządku, opiekowaniem się dziećmi czy osobami starszymi wykonują kobiety. W jednostkach pomocowych tj. Miejsko-Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w większości zatrudnione są kobiety. Sytuacja ma identyczne odzwierciedlenie w samorządach przy pracy biurowej.
Uczestnicy zapoznali się z lokalnymi ofertami pracy, zweryfikowali swoje predyspozycje do wykonywania danego zawodu oraz wyciągnęli wnioski na temat podziału ról kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie odbyły się dzisiaj zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w ramach projektu ,,Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnicy wstępnie zapoznali się z materiałami jak poprawnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie powinni zebrać informacje o przyszłym pracodawcy oraz jak te dane później wykorzystać. Zaznajomili się również z cyklem autoprezentacji, czyli jak mowa ciała wpływa na nasz wizerunek i na to, jak odbierają nas inni. Uczestnicy kolejno dzielili się swoim doświadczeniem z rozmów kwalifikacyjnych z innymi osobami.
Młodzież podzieliła się na grupy, w której jedna osoba była pracodawcą, natomiast druga starała się o pracę. Po wystąpieniach poszczególnych grup, młodzież wraz z doradcą zawodowym analizowała wystąpienie, udzielała porad, komentowała. Uczestnicy stresowali się takim publicznym wystąpieniem, jednak poznali metody opanowywania stresu, aby w przyszłości nie okazywać tak dużego zdenerwowania. Podczas tych zajęć teoretycznych i praktycznych zdobyli doświadczenie, jak może wyglądać ich przyszła rozmowa o pracę i jak powinni się do niej przygotować i jak najlepiej zaprezentować.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Sposób na idealne CV i list motywacyjny

Uczestnicy projektu ,,Obudź swój potencjał – YEI’’ realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Młodzieżowego Centrum Kariery w Choszcznie brali dzisiaj udział w zajęciach przeprowadzanych z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Młodzież na początku zapoznała się z rodzajami Curriculum Vitae oraz sposobami jego pisania.

Nauczyli się jakie najważniejsze kwestie powinny być zawarte w ich życiorysie. Uczestnicy podejmowali próby napisania idealnego CV, dopasowanego do każdego indywidualnie według ich potrzeb oraz posiadanego doświadczenia czy wykształcenia. To ćwiczenie pozwoliło niektórym na uzyskanie wiedzy, co robić w sytuacji kiedy nie mają zbyt dużego doświadczenia i dotychczas nie wiedzieli co mogą wpisać w tej rubryce.
Podczas zajęć uczestnicy podjęli próby pisania listów motywacyjnych, aplikując tym samym na swoje przyszłe stanowisko pracy. Starali się przekonać przyszłych pracodawców,  że są oni zainteresowani daną ofertą pracy, jak również są idealnymi kandydatami na ubiegane stanowisko. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że obudzili swoje potencjały i byli bardzo kreatywni.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kolejne spotkanie z uczestnikami projektu ,,Obudź swój potencjał – YEI’’

W piątkowy ranek uczestnicy projektu ,,Obudź swój potencjał’’ spotkali się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie na zajęciach grupowych, by móc uzyskać informacje z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy. Młodzież tworzyła prace w grupach, oglądała filmy szkoleniowe, brała udział w pogadance z doradcą zawodowym.
Uczestnicy wymieniali się doświadczeniem w jaki sposób poszukiwali pracy oraz jak znajdują pracę osoby w ich najbliższym otoczeniu. Grupa zgodnie stwierdziła, że w dzisiejszych czasach wszystko odbywa się w Internecie, przy pomocy portali społecznościowych oraz ogłoszeń na stronach internetowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie zajęć w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie zakończyły się grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego. Uczestnikami byli beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Po spotkaniach indywidualnych, które miały na celu wypracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników, beneficjenci projektu rozpoczęli pracę grupową.

W trakcie zajęć omówiona została tematyka związana z instrumentami rynku pracy, metodami poszukiwania pracy, funkcjonowaniem na rynku pracy osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Nie zabrakło tematów związanych z prawem pracy, przedsiębiorczością a także sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Uczestnicy stworzyli swoje dokumenty aplikacyjne, a także uczestniczyli w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia grupowe zakończyły cykl spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego i przygotowały uczestników do aktywnej nauki w trakcie szkoleń zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozmowa kwalifikacyjna- jak się do niej przygotować

Dnia 16.06.2016 r. uczestnicy projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie z pomocą doradcy zawodowego zastanawiali się nad tym jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna oraz jak się do niej przygotować. Poprzez aktywność całej grupy zostały ustalone podstawowe zasady panujące na rozmowie kwalifikacyjnej.

Dzięki wymianie własnych doświadczeń lub zgromadzonej wiedzy na temat rozmowy, nawiązała się interesująca dyskusja. Odegrano również scenkę, która na celu miała wskazać podstawowe błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, których należy się wystrzegać. Na koniec zajęć uczestnicy obejrzeli film szkoleniowy podsumowujący dzisiejsze spotkanie z uczestnikami projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pierwsze zajęcia grupowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w Choszcznie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie ruszyły zajęcia grupowe w ramach projektu ,,Obudź swój potencjał – YEI’’. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Grupa 10 uczestników z powiatu choszczeńskiego podjęła się udziału w projekcie, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe, dzięki którym będą mogli starać się o zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Do końca roku uczestnicy zdobędą wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie na stanowiskach: operator wózka widłowego, stylista paznokci, fryzjer oraz kasjer/sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Podczas zajęć uczestnicy poznali zasady poruszania się po rynku pracy, poznali instytucje oraz instrumenty usług runku pracy. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach, brali udział w warsztatach, pogadance.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wizytówka zawodowa- skuteczne dokumenty aplikacyjne

Dnia 15 czerwca 2016 r w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie, odbyło się kolejne spotkanie z uczestnikami projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI”. Na zajęciach Pani Ewa Zygnerska doradca zawodowy zwróciła uwagę na istotę dokumentów aplikacyjnych.  Przygotowanie dobrych dokumentów aplikacyjnych to jeden z pierwszych kroków do znalezienia odpowiedniej dla siebie pracy.

Życiorys zarodowy (CV) to dokument prezentujący przebieg naszej kariery zawodowej oraz edukacji. Pozwala zweryfikować osobie odpowiedzialnej za proces rekrutacji czy nasze kompetencje i umiejętności pasują do konkretnego stanowiska pracy. Kolejnym dokumentem aplikacyjnym jest lis motywacyjny, który nie zawsze jest konieczny. List motywacyjny ma za zadanie przedstawić te plusy kandydata, które nie zmieściły się w CV oraz wzbudzić zainteresowanie naszą osobą potencjalnego pracodawcy. Oba dokumenty są najistotniejsze w procesie rekrutacji, dopiero w następnej kolejności przesyłamy referencje, certyfikaty, zaświadczenia.
Uczestnicy zajęć grupowych mieli za zadanie napisać własne CV oraz list motywacyjny, następnie z pomocą doradcy zawodowego, każdy dokument był omawiany w celu wyeliminowanie błędów jakie najczęściej się popełnia podczas pasania dokumentów aplikacyjnych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek – Zakończenie zajęć z doradcą zawodowym

W dniu 15.06.2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin przeprowadziła Emilia Jakubowska, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu.

Celem zajęć było zwiększenie aktywności uczestników na rynku pracy. Podczas spotkań grupowych omówione zostały zagadnienia m.in.: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, instytucje, usługi i instrumenty rynku pracy, aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, jak również kwestia godzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz równość szans kobiet i mężczyzn. Sposób prowadzenia zajęć pobudzał uczestników do ich aktywnego udziału, poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusję grupową oraz możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami z pozostałymi osobami. Młodzież uczestnicząca w spotkaniach nawiązała ze sobą, jak również z prowadzącą zajęcia, bardzo dobry kontakt, dzięki czemu zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze, bez oceniania i krytykowania innych.
Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym były pierwszym wsparciem (obligatoryjnym) dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w ramach zaplanowanej ścieżki wsparcia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie 14 czerwca br. odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które poprowadziła Pani Ewa Zygnerska doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Stargardzie. W warsztatach wzięli udział uczestnicy projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI”.

Celem warsztatów jest udzielenie pomocy w zakresie: analizy rynku pracy, analizy działań w zakresie poszukiwania pracy, pokonywania barier zawodowych, procesu rekrutacyjnego, przeprowadzenia rozmów z pracodawcom, nauki efektywnego poszukiwania pracy oraz rozbudzenia aktywności i samodzielności. Wspólnymi siłami uczestnicy projektu, przy pomocy doradcy zawodowego ustalili cztery zasady aktywnego poszukiwania pracy: pełne zaangażowanie, wytrwałość i odporność na początkowy brak rezultatów, konsekwencja w działaniu, duża ilość czasu poświęcona na szukanie pracy. Grupa dowiedziała się gdzie szukać ofert pracy- agencje pośrednictwa pracy, urzędu pracy,  targi pracy, prasa, Internet, oraz rodzina i znajomi. Doradca zawodowy pokreślił, że warto również bezpośrednio zgłaszać się do firm, niezależnie od prowadzonej rekrutacji.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wałcz – zajęcia projektowe z doradcą zawodowym

W Hufcu Pracy w Wałczu 13. czerwca odbyły się pierwsze zajęcia grupowe z doradcą zawodowym Anną Pająk w ramach projektu „Obudź swój potencjał- YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zadaniem doradcy zawodowego jest realizacja programu zawierającego analizę lokalnego rynku pracy, tematykę funkcjonowania mechanizmów rynku pracy, w tym aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn, zwrócenie uwagi na tendencje zmieniający się rynek pracy, nowoczesne i interaktywne formy poszukiwania zatrudnienia.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Beneficjenci mają możliwość nabycia nowych umiejętności, szerszego poznania siebie samego oraz nabycie wiedzy na temat walki ze stresem lub nieśmiałością podczas wystąpień publicznych. Młodzież z zainteresowaniem zadawała pytania. Odpowiedzi były formułowane w panelu dyskusyjnym, gdzie każdy mógł wykazać się nabytą wiedzą oraz przedstawić swój pogląd na dany temat. W trakcie kolejnych spotkań przewiduje się odbycie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, w celu zweryfikowania werbalnego i niewerbalnego sposobu komunikowania się z pracodawcą co ma przyczynić się do podniesienia pewności siebie podczas bezpośrednich zmagań w poszukiwaniu przyszłej pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Savoir vivre w pracy

Dnia 13.06.2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie, na kolejnych zajęciach grupowych z cyklu spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI” zastanawiali się nad podstawowymi zasadami zachowania w pracy zgodnie z zasadami savoir vivre. Oglądając film szkoleniowy uczestnicy wyrobili sobie opinie na temat dobrego zachowania w pracy.

Savoir vivre polega na szanowaniu praw swoich i innych, jest sposobem na taktowne komunikowanie się w środowisku pracy. Nie należy przechodzić na relacje czysto koleżeńskie. Podczas powitania należy również stosować obowiązujące zasady takie jak: mężczyzna kłania się kobiecie, osoba młodsza osobie starszej, pojedyncza osoba przedstawia się grupie itp. Dobre maniery stały się tak samo przydatne w biznesie jak wiedza czy inteligencja pracowników.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warsztaty z doradcą zawodowym w OSZ Szczecinek i piękna róża w tle!

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku od 6-go czerwca 20116 r. trwają warsztaty z doradcą zawodowym, zorganizowane dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.
Zajęcia prowadzi doradca zawodowy, pani Emilia Jakubowska z MCK Złocieniec. Poruszana jest bardzo ciekawa problematyka, m.in. dotycząca: komunikacji, asertywności, sposobów rozwiązywania konfliktów czy pracy zespołowej. Bardzo ważnym elementem pracy uczestników jest ich integracja jako zespołu. Integracja stwarza możliwości budowania silnych wzajemnych kontaktów. Doradca zawodowy proponuje ćwiczenia, które są tak dobrane, aby każdy z beneficjentów mógł swobodnie w nich uczestniczyć. To spowodowało, że bardzo szybko stali się zgranym zespołem. Ta specyficzna więź została przypieczętowana niezwykle ciepłym, spontanicznym gestem. Uczestnicy postanowili bowiem obdarowywać różą każdego członka ich zespołu, który w dniach szkolenia obchodzi urodziny. W dniu 13.06.2016 r. symboliczną różę i serdecznie życzenia urodzinowe od wszystkich uczestników i kadry projektu otrzymała jubilatka Małgorzata.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Komunikacja werbalna i niewerbalna- skuteczny przekaz informacji

Dnia 10.06.2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie, doradca zawodowy Pani Ewa Zygnerska zrealizowała z uczestnikami projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI” warsztaty z zakresu komunikacji. Komunikacja interpersonalna jest wymianą informacji między jej uczestnikami.

Uczestnicy zajęć mieli za zadanie zdefiniować komunikację werbalną oraz niewerbalną. Jako ćwiczenie beneficjenci zagrali w „Kalambury”, za pomocą rysunku, gestów oraz mimiki twarzy pokazywali uczucia, emocje, reszta grupy miała za zadanie zgadnąć co pokazuje dana osoba. Należy podkreślić, że ponad połowa przekazywanych przez nas komunikatów ma charakter niewerbalny. Dokonuje się to w dużej mierze bez udziału naszej świadomości. Podsumowując zabawę z komunikacją, omówione zastały bariery komunikacyjne takie jak: różnice kulturowe, stereotypy czy samopoczucie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Obudź swój potencjał – YEI” w OSiW Barlinek

W dniu 06.06 2016 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Barlinku rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Obudź swój potencjał- YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas spotkań grupowych doradca zawodowy realizuje program zawierający zagadnienia związane z  analizą lokalnego rynku pracy, porusza tematykę funkcjonowania mechanizmów rynku pracy, w tym aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn, mówi o tendencjach zmieniających rynek pracy, nowoczesnych i interaktywnych formach poszukiwania zatrudnienia.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, która daje uczestnikom projektu możliwość nabycia nowych umiejętności oraz walki ze stresem lub nieśmiałością podczas wystąpień publicznych. Młodzież z zainteresowaniem zadaje pytania dotyczące także indywidualnych przypadków, które analizowane są podczas zajęć. W trakcie kolejnych spotkań przewiduje się odbycie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, w celu zweryfikowania werbalnego i niewerbalnego sposobu komunikowania się z pracodawcą.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szybka lekcja asertywności

Dnia 08.06.2016 r. na zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie, poruszona została kwestia asertywności. Uczestnicy projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI” zastanawiali się nad pytaniem, jak często zdarzyło im się powiedzieć „tak” gdy tak na prawdę myśli się „nie”?. Asertywność wymaga pewności siebie. Co myślisz, czujesz jest ważne. Nie tylko mówienie „nie” jest asertywnością, równie ważna jest umiejętność mówienia „tak”.
Pani Ewa Zygnerska zmobilizowała grupę do aktywnego uczestnictwa w zajęciach poprzez ćwiczenia takie jak: „ Co mi przeszkadza…” ćwiczenie umiejętności asertywnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych, „Asertywny pracownik” uświadomienie pracownikom ich praw w kontaktach z pracodawcą, ćwiczenie umiejętności wyrażania i obrony swoich praw. Należy podkreślić iż zachowanie asertywne różni się od zachowania agresywnego tym, że oznacza korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Jak radzić sobie ze stresem

Dnia 07.06.2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie, na zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego uczestnicy projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI” dyskutowali na tematy związane ze stresem oraz omawiali lęki i słabości dotyczące życia zawodowego. Stres jest negatywnym odczuciem, które towarzyszy człowiekowi od zawsze.

Długotrwały stres wpływa na organizm i psychikę. Grupa proponowała sposoby radzenia sobie ze stresem. Wśród najczęściej wymienianych sposobów były: sport- wysiłek fizyczny, bieganie, spacery, taniec oraz posiadanie bliskiej osoby- członek rodziny, partner, przyjaciele, osoby na których możemy polegać w każdej dziedzinie życia. Panowanie nad emocjami świadczy o naszej dojrzałości.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Obudź swój potencjał-YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie rozpoczęły się zajęcia grupowe z poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Po spotkaniach indywidualnych, które miały na celu wypracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników, beneficjenci projektu rozpoczęli pracę grupową.
W trakcie zajęć omówiona zostanie tematyka związana z instrumentami rynku pracy, metodami poszukiwania pracy, funkcjonowaniem na rynku pracy osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Nie zabraknie tematów związanych z prawem pracy, przedsiębiorczością a także sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Uczestnicy stworzą swoje dokumenty aplikacyjne, a także wezmą aktywny udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia grupowe zakończą cykl spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego i przygotują uczestników do aktywnej nauki w trakcie szkoleń zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozwijanie kreatywności-to nie takie trudne!

Dnia 06.06.2016 r. uczestnicy projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI” – realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – podczas zajęć z doradcą zawodowym zostali podzieleni na grupy, w których mieli za zadanie opracować definicję kreatywności. Nawiązała się ciekawa dyskusja, dzięki której uczestnicy uświadomili sobie jak ważne jest rozwijanie siebie.

Poprzez kreatywność rozwijamy swój potencjał. Doradca zawodowy Pani Ewa Zygnerska, zachęciła uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, wykorzystując ćwiczenia takie jak: „Co by było gdyby…?”, „Co robić gdy…?”.Na spotkaniu została użyta metoda „Brain Storm” czyli burza mózgów i dyskusja nad cechami takimi jak kreatywność czy myślenie przyczynowo- skutkowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym w MCK Szczecin

Dnia 06.06.2016r. zakończyły się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W trakcie rozmowy uczestnicy mieli możliwość poznać swoje mocne strony osobowości oraz porozmawiać o aktualnych trendach na rynku pracy. Rozwiązywali testy określające typy osobowości i preferencje zawodowe. Efektem spotkań było opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnego planu działania wskazującego możliwości dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Największym zainteresowaniem uczestników cieszyło się kształcenie w zawodzie sprzedawcy, spawacza, montera elementów precyzyjnych oraz opiekuna osoby starszej. Są to zawody deficytowe, co oznacza, że na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tych zawodach. Kształcenie i staż w wyżej wymienionych zawodach jest szansą dla uczestników projektu na zdobycie stabilnego zatrudnienia. Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać ze spotkań z psychologiem, poznać podstawy przedsiębiorczości oraz nabyć umiejętności komunikacji w języku obcym.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkania grupowe w ramach  projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w OSZ Szczecinek 

W dniu 6 czerwca 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcia uczestnikom udziela pani Emilia Jakubowska z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Złocieńcu.

Na zajęciach z doradcą zawodowym poruszane będą zagadnienia z zakresu poruszania się po rynku pracy, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy, zajęcia z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych a także problematyka dotycząca kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Ponadto spotkania grupowe z doradcą będą służyły przygotowaniu uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. W inauguracji zajęć grupowych z doradcą uczestniczył pan Roman Tranbowicz – koordynator lokalny projektu w OSZ Szczecinek. Wsparcie przewidziane dla młodych ludzi w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” obejmują indywidualne podejście do każdego uczestnika, a formy pomocy zostały tak skonstruowane, aby ułatwić młodzieży jak najszerszy dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężyć trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Dzięki tym działaniom OHP młodzi ludzie nabędą nowe umiejętności i doświadczenia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Łobez – Komisja rekrutacyjna OSP

5 maja 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbyło się spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” organizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.
Czteroosobowa komisja powołana zarządzeniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Komendanta w składzie: dyrektor CEiPM – Joanna Głogowska, Komendant ŚHP Łobez – Robert Galus, wychowawca z ŚHP – Agata Batura – Skąpska oraz doradca zawodowy – Magdalena Śniadecka miała możliwość osobistego kontaktu z potencjalnymi kandydatami do projektu.
W rekrutacji do projektu wzięły udział osoby w wieku 18-24 lata, bezrobotni i bierni zawodowo, którzy w chwili obecnej nie uczą się i nie szkolą. Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” gwarantuje beneficjentom uzyskanie wsparcia w szerokim zakresie obejmującym m.in.: zajęcia z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne, kurs komputerowy, dla części osób kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i usługę stylisty oraz kurs zawodowy, przyuczający do wybranego zawodu, zgodnego z preferencjami i zainteresowaniami oraz potrzebami lokalnego rynku pracy.
W Łobzie przed komisją stawiło się 8 osób, które spełniają podstawowe wymogi formalne. Ich udział w projekcie jest dużą szansą na nabycie lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i zaistnienie na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami do projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

W dniach 28 – 29.04.2016 roku w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery  w Białogardzie i Centrum Edukacji Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie odbyło się spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”.

W rekrutacji do projektu wzięli udział ludzie młodzi, w wieku 18-24 lat, poszukujący zatrudnienia i nieuczący się. Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” gwarantuje  zakwalifikowanym osobom udzielenie kompleksowego wsparcia, w tym możliwość ukończenia kursu zawodowego, przyuczającego do nowego zawodu, dostosowanego do ich preferencji i zainteresowań zawodowych oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie wykwalifikowanego doradcy zawodowego i psychologa. Przewidziane są również płatne staże zawodowe, które umożliwią zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.
Komisja przeanalizowała deklaracje zgłoszeniowe oraz zapoznała się z sytuacją społeczno-materialną i edukacyjno-zawodową potencjalnych uczestników projektu. Poznała ich motywację skłaniającą do uczestnictwa w projekcie. Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli na poprawę trudnej sytuacji zainteresowanych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Obudź swój potencjał – YEI – rekrutacja w Policach

28.04.2016 r. odbyło się spotkanie młodzieży do projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, rekrutowanej w 16-10 Hufcu Pracy w Policach.  Celem projektu jest pomoc młodzieży w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Projekt zakłada wsparcie dla uczestników niepracujących, biernych zawodowo, bez kwalifikacji lub posiadanych kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Każdy uczestnik będzie objęty indywidualnym wsparciem w zakresie przezwyciężenia trudności związanych z ich aktywnością zawodową. Obejmować ono będzie w pierwszym etapie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, następnie skierowanie go na kursy zawodowe zgodnie z predyspozycjami osobowościowymi. Końcowym etapem projektu jest 3-miesięczny staż zawodowy. Indywidualny Plan wraz z odpowiednim doborem zawodu połączony z praktyką, jest doskonałą formą przygotowania na danym stanowisku a w konsekwencji zaktywizowania młodzieży do poszukiwania pracy w tym kierunku.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” na Giełdzie Pracy Osób Niepełnosprawnych 

W dniu 27.04.2016 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Policach wzięło udział w X Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza została zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach  oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS.

Głównym celem udziału w Giełdzie była rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Doradca zawodowy i pośrednik pracy MCK Police mieli możliwość osobiście przedstawić założenia projektu i zachęcić osoby niepełnosprawne do wzięcia w nim udziału. Ponadto pracownicy MCK wykorzystali również okazję do nawiązania współpracy z pracodawcami, która być może zaowocuje pozyskaniem miejsc stażowych do projektu oraz miejsc pracy.
Dodatkowym plusem udziału w giełdzie było zainteresowanie SOSW i Stowarzyszenia AMICUS wsparciem doradcy zawodowego dla swoich podopiecznych. Udział w Giełdzie pozwoli MCK Police zaistnieć na rynku pracy skierowanym do szczególnej grupy klientów, jaką są osoby niepełnosprawne.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w OSZ Szczecinek

W dniu 27.04.2016 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło się spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”, organizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

W projekcie mogą wziąć udział ludzie młodzi w wieku 18-24 lat poszukujący zatrudnienia i nieuczący się. Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” przewiduje udzielenie beneficjentom kompleksowego wsparcia, w tym możliwość ukończenia kursu zawodowego, przyuczającego do nowego zawodu dostosowanego do ich preferencji i zainteresowań zawodowych oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie wykwalifikowanego doradcy zawodowego i psychologa. Przewidziane są również płatne staże zawodowe, które umożliwią zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych. W pierwszej części spotkania uczestnicy przy pomocy doradczyń zawodowych p. Marianny Różyckiej i p. Kamili Gołębiowskiej z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie wypełnili ankiety dot. predyspozycji zawodowych beneficjentów projektu. Każdy z uczestników otrzymał informacje, pomagające im w określeniu potencjału zawodowego i mocnych stron. W tym dniu obradowała również komisja rekrutacyjna projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w składzie: p. Anna Gasińska – Dyrektor CEiPM OHP w Koszalinie jako przewodnicząca Komisji oraz p. Ewa Bejda (PPP Szczecinek), p. Emilia Jakubowska (MCK Złocieniec) i p. Roman Tranbowicz (OSZ Szczecinek) – członkowie komisji, która przeanalizowała deklaracje zgłoszeniowe oraz zapoznała się z sytuacją społeczno-materialną i edukacyjno-zawodową potencjalnych uczestników projektu. Poznała ich motywację skłaniającą do uczestnictwa w projekcie. Komisja postanowiła zakwalifikować 10 osób do udziału w projekcie. Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” umożliwi beneficjentom projektu większą ich aktywność zawodową i społeczną na lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” szansą dla młodych ludzi

W środę w Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej do projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Do rozmów kwalifikacyjnych przystąpiły przede wszystkim osoby pochodzące z terenów wiejskich, zamieszkałych na terenie powiatu choszczeńskiego. Dla młodych ludzi w wieku 18-24 lata, udział w  projekcie jest możliwością uzyskania, podniesienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wiek oraz posiadanie statusu osoby nieuczącej się, niepracującej oraz biernej zawodowo.
Projekt gwarantuje różne formy wsparcia np. kurs język obcego, warsztaty z przedsiębiorczości, zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz kursy zawodowe zakończone stażem zawodowym.
Udział w projekcie jest dużą szansą dla osób ze środowisk wiejskich, będących w niekorzystnej sytuacji społecznej. Dla młodych osób jest też wyzwaniem, przełamaniem ograniczeń i barier psychologicznych, zawodowych i społecznych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu „Obudź swój potencjał” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Trzebiatowie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Trzebiatowie odbyło się spotkanie rekrutacyjne do projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Czteroosobowa komisja powołana zarządzeniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Komendanta w składzie dyrektor CEiPM Joanna Głogowska oraz pracownicy MCK w Trzebiatowie: doradca zawodowy Renata Ćwikła, pośrednik pracy i koordynator lokalny projektu Joanna Mączyńska oraz specjalista do spraw rozwoju zawodowego i opiekun grupy Jarosław Jankowski, miała możliwość osobistego kontaktu z potencjalnymi kandydatami.
Podczas posiedzenia dokonano weryfikacji spełnienia przez nich kryteriów kwalifikowalności, które uprawniać będą do udziału w projekcie i uzyskania wsparcia w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Na podstawie prowadzonego z kandydatami wywiadu oraz dokumentacji rekrutacyjnej, zostały sporządzone opinie potwierdzające spełnienie założonych kryteriów. W trakcie rekrutacji członkowie komisji przedstawiali szczegółowe informacje ważne dla uczestników projektu w kontekście korzyści płynących z podwyższania swoich kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia zawodowego, a także dodatkowych wsparć, takich jak ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie zdrowotne dla osób biernych zawodowo, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia, czy też wyżywienie w trakcie zajęć. Na spotkaniu pojawiły się osoby zainteresowane projektem, które wcześniej wypełniły deklaracje uczestnictwa w projekcie. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłonionych zostało 10 uczestników. Pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu zostały wpisane na listę rezerwową z możliwością przyjęcia ich do projektu w przypadku niespodziewanej rezygnacji uczestnika z listy podstawowej jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego wsparcia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu „Obudź swój potencjał -YEI” w Barlinku

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku prowadzi rekrutację do projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. W ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wsparciem w OSiW Barlinek objęta zostanie grupa 10 osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących, w tym osoby niepełnosprawne z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest zmniejszenie stosunkowo wysokiego poziomu bezrobocia wśród ludzi w wieku 18-24 lata. Młodzież odwiedzająca placówkę otrzymała informację o oferowanych formach wsparcia, m.in. wsparciu psychologicznym, kursach zawodowych i językowych, warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługami stylisty oraz możliwością odbywania płatnych staży u pracodawców. W trakcie rekrutacji młodzi ludzie pytali o wiele szczegółów, które na bieżąco wyjaśniali pracownicy OHP, np. o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia, refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. Pracownicy wyjaśnili, że w ramach projektu uczestnicy skorzystają ze stypendium szkoleniowego podczas kursów zawodowych oraz stypendium stażowego w trakcie odbywania stażu zawodowego. Wielu z tych młodych ludzi podjęło właściwą decyzję i zadecydowało o zgłoszeniu się do projektu, co potwierdzone zostało formalnie podpisaniem deklaracji.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Komisja rekrutacyjna w MCK Szczecin – nabór wciąż trwa!

Dnia 21 kwietnia 2016 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej do projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. Komisji rekrutacyjnej przewodniczyła dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Pani Joanna Głogowska.
W trakcie spotkania komisja rekrutacyjna przeanalizowała deklaracje zgłoszeniowe oraz zapoznała się z sytuacją społeczno-materialną i edukacyjno-zawodową potencjalnych uczestników projektu. Poznała również źródła motywacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie. Przedstawiono młodym osobom zasady udziału w projekcie oraz  ukazano płynące z niego korzyści.
Kandydatów chętnych do udziału w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” informujemy, że rekrutacja nie została zamknięta. Zgłoszenia są przyjmowane w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie przy Al. Jana Pawła II 50 (wejście do Biblioteki Miejskiej filia 28) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45. Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są pod numerem telefonu: 91 433 36 17 oraz za pośrednictwem e-mail: mck.szczecin@ohp.pl

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozmowy indywidualne z kandydatami do projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI”

20 kwietnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie rozpoczęły się rozmowy indywidualne Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami do projektu „Obudź Swój Potencjał- YEI”.
Komisja zebrała się w celu ustalenia, którzy z potencjalnych kandydatów, spełniających kryteria najbardziej potrzebują wsparcia. W wyborze uczestników pomoże przeprowadzany wywiad z kandydatami. Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, z rodzin niepełnych lub bezrobotnych. Pierwszeństwo mają osoby, które znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jak również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Komisja zakwalifikowała 10 osób najbardziej potrzebujących profesjonalnej pomocy edukacyjno- zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w OSZ Szczecinek

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku prowadzi rekrutację uczestników do projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych” w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”, organizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.
W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. odbyły się spotkania z osobami zainteresowanymi udziałem w tym projekcie. Może w nim wziąć udział młodzież  w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się, nieposiadająca kwalifikacji zawodowych lub mająca niskie kwalifikacje zawodowe albo kwalifikacje zawodowe niedostosowane do obecnych potrzeb rynku pracy. Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” jest skierowany również do osób nieposiadających doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy, co  utrudnia im udany start życiowy i znalezienie pracy. W trakcie trwania projektu uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie. Formy pomocy zostaną dopasowane do ich możliwości i zainteresowań. Zostaną objęci pomocą doradcy zawodowego i psychologa. Beneficjenci projektu będą mieli możliwość ukończenia kursu zawodowego, przyuczającego do nowego zawodu, następnie odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego, za które otrzymają stypendium. Projekt umożliwia udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku, zakończone metamorfozą uczestników.  Ponadto uczestnicy otrzymają bezpłatne wyżywienie, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, materiały edukacyjne, natomiast dojeżdżający spoza Szczecinka – zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Uczestnicy w czasie spotkań rekrutacyjnych z zadowoleniem podkreślali, że szkolenie połączone ze stażem daje im możliwość sprawdzenia się w nowym wyuczonym zawodzie i co bardzo ważne, możliwości wykazania się przed pracodawcą w praktyce. Zdobycie doświadczenia w zawodzie to obecnie bardzo ważny atut na rynku pracy, gdyż wielu pracodawców w pierwszej kolejności zatrudnia osoby z odpowiednim stażem pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu „Obudź Swój Potencjał-YEI” w Stargardzie

W połowie kwietnia 2016 Młodzieżowe Centrum Kariery w Stargardzie, rozpoczęło rekrutację do projektu „Obudź Swój Potencjał-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparciem objęte będą osoby w wieku 18-24 lat, które pozostają bez zatrudnienia, nie uczą sią ani nie szkolą. Celem projektu jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy.

Poprzez udział w projekcie uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe, dzięki którym będą mieli większą szansę na zdobycie odpowiedniej dla siebie pracy. Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, młodzież odbędzie trzymiesięczny staż. Podczas trwania szkoleń zawodowych oraz staży uczestnicy otrzymają stypendium. Przez cały okres realizacji projektu, uczestnicy będą objęci wsparciem opiekuńczo – wychowawczym. Od momentu rekrutacji do zakończenia projektu czuwać nad młodzieżą będą, opiekunowie grupy, koordynatorzy lokalni, doradcy zawodowi i pośrednicy pracy.
Projekt cieszy się zainteresowaniem ludzi młodych. Młodzieżowe Centrum Kariery w Stargardzie odwiedza coraz więcej osób w celu uzyskania szczegółowych informacji. Kandydaci do projektu wypełniają pierwsze dokumenty projektowe, które niezbędne są do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętajmy, że oprócz uzyskania kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, uczestnicy mogą poszerzyć swoje umiejętności o dodatkowe m.in. językowe i komputerowe. Wszystkie przedsięwzięcia związane z projektem są całkowicie bezpłatne. Dlaczego więc się skorzystać? Wystarczy tylko motywacja oraz chęć zmiany na lepsze.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast