Działania projektowe w ramach „OHP jako…”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 16 kwietnia 2015r. w Gimnazjum Publicznym im. A. Fidlera w Dębnie odbyła się piąta edycja Targów Edukacyjnych. Impreza ta jest jednym z zadań w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” realizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie. Odbiorcami Targów byli uczniowie trzecich klas Gimnazjum Publicznego w Dębnie – ok. 200 osób. Organizatorem przedsięwzięcia była Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie reprezentowana przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie i Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie. Otwarcia Targów dokonała Pani Joanna Głogowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie. Na Targach gościli: Burmistrz Dębna Pan Piotr Downar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie Pan Paweł Chrobak, Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Dębnie Pani Barbara Kornaś, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie Pani Małgorzata Lenkiewicz, Radna Rady Miejskiej Krystyna Zioła, Radny Rady Miejskiej Adam Kaczmarczyk, Dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych w Dębnie Pani Grażyna Telej.W Targach Edukacyjnych uczestniczyło 18 wystawców: Szkoły Ponadgimnazjalne (szkoły licealne, techniczne oraz zawodowe) z woj. zachodniopomorskiego oraz lubuskiego,    Hufiec Pracy OHP w Dębnie, Ośrodek Kształcenia i Wychowania w Rowie-Trzcińsku Młodzież uczestnicząca w Targach Edukacyjnych uzyskała informacje na temat takich specjalizacji jak: fryzjer, krawiec, kosmetyczka, technik mechanik, technik nawigator, technik logistyki, technik mechanik, technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik ogrodnik, technik weterynarii, technik budownictwa, technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich, technik teleinformatyk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik informatyk – klasa wojskowa a także informacje dotyczące możliwości kształcenia w technikum leśnym o kwalifikacjach: ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych bądź użytkowanie zasobów leśnych. Młodzież reprezentująca uczestniczące szkoły w targach przedstawiła potencjalnym kandydatom zasady rekrutacji do klas o profilach wojskowych, policyjnych, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz  pedagogiczno – psychologicznych.Młodzież uczestnicząca w targach skorzystała z bogatej bazy informacji o zawodach w postaci ulotek oraz broszur, a także filmów prezentujących jednostki i zadania Ochotniczych Hufców Pracy.  Targi Edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu zaplanowanej ścieżki wsparcia

W dniu 18 czerwca 2014r. w Publiczny Gimnazjum w Przelewicach  odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy”, którzy przeszli całą zaplanowaną dla nich ścieżkę wsparcia. Doradca zawodowy wręczył  uczestnikom „ZAŚWIADCZENIA  o ukończeniu cyklu warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego”. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość podsumowania działań zrealizowanych  w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz wyrażenia swojej opinii dotyczącej formy oraz przebiegu zajęć.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego” w OSZ w Szczecinku

W dniu 13 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku został zakończony bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego”. Ośmiu beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w okresie od 5 maja do 13 czerwca 2014r. zdobywało nowe kompetencje w zawodzie stolarz meblowy i operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej. W maju uczestnicy kursu byli przyuczani do zawodu stolarz meblowy. Mieli okazję poznać podstawy technologii meblarstwa, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa i rysunku technicznego. Praktyczne umiejętności zawodu stolarza meblowego nabywali w firmie „Moje Bambino” w Szczecinku.  Tam, pod nadzorem doświadczonych pracowników, ćwiczyli nowe umiejętności wykorzystując narzędzia, urządzenia i maszyny meblarskie. Natomiast w czerwcu odbyli zajęcia teoretyczne i praktyczne w celu uzyskania nowych kwalifikacji w zawodzie „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”. Przyszli operatorzy wózka jezdniowego nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie stosowanych wózków jezdniowych, a także poznali podstawowe czynności operatora w zakresie ładunkoznawstwa, wymiany i montażu butli gazowych, bhp oraz praktycznej nauki jazdy. W trakcie kursu realizowano również zajęcia z doradztwa zawodowego i aktywnych metod poszukiwania pracy. Na koniec zajęć w dniu 13.06.2014r. podsumowania kursu dokonał pan Roman Tranbowicz – specjalista ds. szkolenia z OSZ i wykonawca kursu  pan Bogdan Szczypek – dyrektor Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Na zakończenie miłej uroczystości wszyscy beneficjenci kursu otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu i certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończenie  szkolenia Kelner-barman z obsługą kasy fiskalnej w OSZ Gryfino

W dniu 12 czerwca br. zakończyło się egzaminem szkolenie ,,Kelner-barman z obsługą kasy fiskalnej” organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Gryfinie dla beneficjentów projektu OHP. Zajęcia teoretyczne odbyły się w siedzibie OSZ w Gryfinie, natomiast praktyka oraz egzamin w restauracji Wenecja w Gryfinie. Zarówno podczas zajęć praktycznych jak i na egzaminie kursanci musieli być odpowiednio ubrani oraz musieli zachowywać się zgodnie z kanonami obowiązującymi podczas normalnej pracy kelnera czy barmana. Na egzaminie mieli za zadanie min. odpowiednio przywitać klienta, przyjąć zamówienie na danie główne, napój, deser czy zaproponować coś z menu, jeśli klient nie jest zdecydowany. Na całość egzaminu składało się również odpowiednie przyniesienie i podanie zamówienia i wreszcie wystawienie rachunku. Po zakończeniu egzaminu beneficjenci otrzymali odpowiednie zaświadczenia. W ramach tego szkolenia kursanci przeszli także odpowiednie badania i w rezultacie otrzymali książeczki zdrowia.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowanie projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w MCK w Złocieńcu.

W dniu 12.06.2014r.w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu odbyło się spotkanie podsumowujące udział w ogólnopolskim projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Warsztaty, które odbywały się w ramach projektu obejmowały zagadnienia związane z  przygotowaniem młodzieży do wejścia na rynek pracy, z  poszerzeniem wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, mowy ciała i relacji interpersonalnych, uczestnicy uzyskali informacje dotyczące asertywności. Osoby biorące udział w zajęciach wykazały duże zaangażowanie, poprzez aktywny udział w zadaniach. Chętnie wykonywały ćwiczenia grupowe oraz poznawały swój sposób komunikowania się, poprzez rozwiązywanie testów. Beneficjenci poznali również swoje cechy charakteru, umiejętności i zdolności oraz predyspozycje do wykonywania określonego zawodu. Uświadomili sobie, że wybór zawodu nie jest zadaniem łatwym, dlatego należy zebrać jak najwięcej informacji, aby podjąć słuszną decyzję.  Na zakończenie spotkania uczestnikom projektu zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu cyklu warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego oraz materiały promocyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Moje predyspozycje zawodowe

W dniu 11 czerwca 2014 doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie przeprowadził zajęcia w trzeciej klasie gimnazjum, których tematem były predyspozycje zawodowe. Każdy uczeń wybierając zawód, powinien zdawać sobie sprawę z posiadanych uzdolnień i umiejętności, ponieważ stanowią one potencjał, który właściwie wykorzystany i prawidłowo kształtowany stworzy szerokie możliwości zawodowe. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wykonania testu badającego preferencje i predyspozycje zawodowe, a także sposobność do lepszego samopoznania i odkrycia zainteresowań, możliwości i skłonności zawodowych. Młodzież wykazała dużą aktywność pracując w grupach nad czynnikami trafnego wyboru zawodu i szkoły. Zadanie to pobudziło ich do zastanowienia się nad ważnymi elementami jakie trzeba wziąć pod uwagę przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Na koniec spotkania uczestnicy podsumowali, iż warto teraz poświęcić więcej swego czasu wybierając zawód,  aby w przyszłości praca zawodowa była źródłem nie tylko zarobków, ale przynosiła również zadowolenie i codzienną satysfakcję.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OSZ w Szczecinku: Stolarze meblowi zdobywają kwalifikacje operatora wózka jezdniowego

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku trwa bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego”. W trakcie 180-godzinnego kursu beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” są przygotowywani do nowego zawodu. Zgodnie programem kursu teraz przyszedł czas na zajęcia teoretyczne i praktyczne w zawodzie „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”. W ramach tych zajęć ośmiu uczestników przygotowuje do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi, a ponadto do samodzielnej wymiany butli z gazem propan-butan przy wózkach jezdniowych. Do głównych zadań wykonywanych przez operatora wózka jezdniowego m.in. należy: przygotowanie wózka do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składowanie ładunków, prowadzenie dokumentacji kontroli urządzeń oraz utrzymanie w dobrym stanie urządzeń transportu bliskiego. Zawód operatora wózka jezdniowego wymaga dobrego stanu zdrowia. Dlatego spośród wielu cech psychofizycznych ważna jest ostrość wzroku, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i rozróżnianie kolorów. Praca operatora wózka jezdniowego bywa niebezpieczna, gdyż często przewozi bardzo duże i ciężkie ładunki. Istotną cechą psychofizyczną operatora jest także ocena odległości i wysokości. Na zakończenie kursu w dniu 13.06.2014r. odbędzie się egzamin państwowy przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Realizatorem kursu jest Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór ścieżki kształcenia

W dniu 6 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie przeprowadzone zostały zajęcia w klasach III dotyczące wyboru ścieżki kształcenia. Doradca zawodowy zMłodzieżowego Centrum Kariery po raz kolejny podkreślał, że uczniowie w III klasie mają do podjęcia ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszego kształcenia i już teraz powinni ukierunkować się na wybór zawodu – najlepszego dla siebie, ponieważ będzie to miało ogromny wpływ na ich dorosłe życie.

Metoda pracy jaka została tym razem wybrana do rozwiązania postawionego problemu to drzewko decyzyjne, czyli metoda efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, uczy podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Uczniowie mogą nauczyć się poszukiwania związków między różnymi rozwiązywaniami postawionego problemu i konsekwencjami wybranych rozwiązań. Celem jest kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji.

Praca tą metodą sprowadza się do graficznego zapisu analizy podejmowanych  decyzji. Na wstępie uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Dwa zespoły opracowywały wszystkie „+” i „-”  (za i przeciw) wyboru liceum, a kolejne dwa miały za zadanie wypisać „+” i „-” które wiążą się z wyborem technikum lub szkoły zawodowej.

Na zakończenie każda grupa przedstawiła wyniki swojej pracy i wspólnie dyskutowaliśmy na temat wysnutych wniosków oraz negatywnych i pozytywnych skutków podejmowanych wyborów.

Spotkanie miało na celu uświadomienie gimnazjalistom. jak ważne jest zastanowienie się przed podjęciem decyzji o tym, czy po gimnazjum kontynuować naukę w liceum czy w technikum lub szkole zawodowej.

Młodzież uświadomiła sobie, że wybór szkoły i zawodu powinien być starannie przemyślany i zaplanowany, bo to będzie miało decydujący wpływ na ich funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 6 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie zakończył się kurs zawodowy „Glazurnik – posadzkarz”. Był to ostatni kurs organizowany w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Sześciu uczestników odebrało zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z rąk przedstawiciela Centrum Edukacji Zawodowej CARGO – firmy prowadzącej cały kurs, kierownika firmy BEST-SYSTEM prowadzącej zajęcia praktyczne oraz specjalisty ds. szkoleń. W trakcie 170 godzin zajęć uczestnicy poznali zagadnienia związane z pracą w zawodzie glazurnika – posadzkarza oraz odbyli ponad 3 tygodnie praktyk w firmie remontowo – budowlanej.Kurs był wzbogacony o moduł pozazawodowy, który obejmował aktywne metody poszukiwania pracy oraz pomoc w sporządzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Hydraulicy na finiszu

Sześciu uczestników szkolenia: monter instalacji i urządzeń sanitarnych organizowanego w OSZ Szczecin w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywa dziś ostatni dzień zajęć praktycznych.

W trakcie zrealizowanych godzin teoretycznych i praktycznych beneficjenci zostali przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie hydraulika. Zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawcy, który zaproponował po ukończeniu szkolenia pracę uczestnikom o największych umiejętnościach i zaangażowaniu  w realizowane zadania praktyczne.

Jutro tj. 05.05.2014 wszyscy kursanci podejdą do egzaminu przed komisją SEP. Zdany egzamin gwarantuje im potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych. Każdy beneficjent otrzyma również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mapa marzeń jako plan działania

30 maja br. w Środowiskowym Domu Samopomocy, pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy z Myśliborza wraz z instruktorem terapii zajęciowej przeprowadzili zajęcia dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy. Tematem zajęć było zaprezentowanie i omówienie wykorzystania  techniki wizualizacji do osiągnięcia obranych celów.  Na początku zajęć prowadzący wyjaśnili czym jest mapa marzeń oraz zaprezentowali przykładowe mapy.

Mapa marzeń inaczej zwana mapą celów jest pewnego rodzaju drogowskazem stosowanym w trakcie szkoleń z osobistego rozwoju. Ta technika pomaga uświadomić nam czego pragniemy i do czego dążymy. Mapa marzeń to nic innego jak kolaż z powycinanych z pism i gazet ilustracji, fotografii, rysunków, opisów, które przyklejone do arkusza papieru w symboliczny sposób przedstawiają o czym marzymy. Poprzez wykorzystanie techniki wizualizacji porządkujemy swoje marzenia a następnie  koncentrujemy się na nich i sprawiamy, że stają się możliwe do spełnienia. Zasada jest jedna,  mapę  powinniśmy umieścić w widocznym miejscu i często na nią patrzeć. W trakcie zajęć młodzież musiała odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jak zamierzam osiągnąć swoje cele?” Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie uczestnicy zajęć musieli skonkretyzować swoje działania tak, by pragnienia nie pozostały w sferze abstrakcji.

Mapa marzeń może być wykorzystywana w wielu sferach naszego życia np. jeśli dla kogoś najcenniejsze są przyjaźnie, może postanowić, że urządzi przyjęcie dla znajomych. Ale nie tak, że „kiedyś, jak znajdę wolną chwilę”. Wyznaczamy termin i go pilnujemy. Jeśli te przyjaźnie są rzeczywiście numerem jeden na naszej mapie marzeń , decydujemy, że co trzy tygodnie poświęcimy popołudnie bliskim znajomym. Jeśli dla kogoś najważniejszym jest to aby pracować jako psycholog dla dzieci ważne jest aby ukończyć szkołę ponadgimnazjalną z dobrymi ocenami z określonych przedmiotów  które będą punktowane przy przyjęciu na studia psychologiczne. W trakcie edukacji ponadgimnazjalnej można już zacząć pracę z dziećmi jako wolontariusz, pomagając w odrabianiu lekcji czy wspólnym spędzaniu czasu.

Zaletą tej techniki jest to, że obrazy wykorzystywane w tworzeniu mapy marzeń pobudzają kreatywną półkulę naszego mózgu. Drugą zaletą mapy jest jej estetyka. Ludzie zawsze wybierają ujęcia i kadry, które im się podobają. Często powtarzają, że już samo oglądanie mapy jest dla nich źródłem radości. Patrząc na coś pięknego, odczuwamy szczęście, a ono motywuje nas pozytywnie do dalszego działania. Trzecią ważną sprawą jest to, że mapa marzeń stanowi świetny sposób komunikacji. Bliscy dzięki temu mogą lepiej nas zrozumieć, bo nie wszystko da się precyzyjnie wytłumaczyć słowami, a poza tym mapa przekazuje o wiele więcej niż słowa.

Najczęściej na mapie marzeń młodzieży widniały obrazki przedstawiające szczęśliwą rodzinę, pasje (sport, muzyka, motoryzacja) oraz wymarzoną pracę. Po ukończeniu map marzeń młodzież zaprezentowała z osobna swoje marzenia. W zajęciach udział wzięło 16 uczestników.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 29 maja br. w Trzebiatowie, odbyły się Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Wybierz przyszłość”, zorganizowane przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie, a w szczególności Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy i Filię Młodzieżowego Biura Pracy. Dzięki bardzo dobrej współpracy i gościnności Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, targi już po raz trzeci miały charakter imprezy plenerowej, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez edukacyjnych na terenie Trzebiatowa. Gośćmi organizatorów byli m.in.: Starosta Powiatu Gryfickiego, Burmistrz Miasta i  Gminy Trzebiatów, Przewodnicząca Rady Powiatu, Radni oraz Sołtysi, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, kierownicy placówek oświatowych,  pracodawcy oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ze strony wystawców swoje oferty przedstawiło w sumie 17 podmiotów, m.in. szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, instytucje rynku pracy oraz pracodawcy. Oferta wystawców była na tyle bogata, że zwiedzające osoby mogły zaspokoić swoją ciekawość. Tradycyjnie, dużą popularnością cieszyło się stoisko OHP, w którym pracownicy jednostek MCK, MBP, OSZ z Trzebiatowa oraz MBP z Kołobrzegu przekazywali informację o własnej działalności i usługach na rzecz młodzieży. Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, pomimo niesprzyjającej pogody. Imprezie towarzyszyły rozgrywki sportowe, konkursy i zabawy, a czas umilały młodzieżowe zespoły muzyczne oraz potrawy z kuchni polowej.

 

 

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast