Działania projektowe w ramach RnRP-YEI

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie pierwszych umów o pracę w projekcie „Równi na rynku pracy – YEI” w OSZ Szczecinek 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku uczestniczy w realizacji projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

W projekcie udział wzięło 25 osób w wieku 18 – 24 lat, które wymagały różnorodnego wsparcia. Beneficjenci uczestniczyli m.in. w zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem. Ukończyli kursy kwalifikacyjne przyuczające do pracy w nowym zawodzie, a następnie odbyli półroczne staże zawodowe. Staże pozwoliły uczestnikom projektu lepiej przygotować się do samodzielnej pracy zawodowej. Dzięki nabytej wiedzy praktycznej i uzyskanym kwalifikacjom pięcioro stażystów, po odbytym stażu zawodowym, zostało zatrudnionych na umowy o pracę na kolejne sześć miesięcy.
W dniu 29 lutego 2016 roku dla dwojga uczestników projektu: p. Magdaleny Piątek i p. Krzysztofa Samsona upłynął termin obowiązywania półrocznej umowy. Odbyty staż zawodowy, jak i pierwsza umowa o pracę to najważniejsza pomoc, którą mogli otrzymać młodzi ludzie w ramach realizowanego przez OHP projektu.
Pracodawcy zatrudniający stażystów wysoko ocenili ich zaangażowanie, podkreślając sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych i osiągnięte przez nich umiejętności praktyczne. Dobra organizacja pracy i poważny stosunek do obowiązków głównej mierze zadecydowały, że w/w otrzymali możliwość kontynowania zatrudnienia w miejscu odbytego stażu.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Równi na rynku pracy“ – koniec staży w óśrodku w Rowie Trzcińsku – Zdroju

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku – Zdroju dobiegły końca staże zawodowe, realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI“, będącego częścią wdrażanej na terenie Unii Europejskiej inicjatywy zatytułowanej „Gwarancje dla młodzieży“. W trakcie realizacji sześciomiesięcznych staży młodzi ludzie nabierali kompetencji i doświadczenia zawodowego, pracując w następujących zawodach: magazynier z obsługą wózka widłowego pracownik biurowy, kelner, pracownik komputerowy, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, opiekunka dla dzieci. Z dniem 16 grudnia br. staż ukończył ostatni beneficjent, szkolący się w zawodzie magazyniera z obsługtą wózka widłowego.  Nadmienić należy, iż czterech beneficjentów tegoż programu po dobyciu stażu w ramach gwarancji zatrudnienia znalazło pracę u dotychczasowego pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach „Równi na rynku pracy”

Beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy-YEI” z 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku zakończyli półroczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Wsparcia w ramach projektu miały na celu zdobycie przez uczestników umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego. Szkolenia zawodowe, a następnie półroczne staże na terenie powiatu szczecineckiego realizowane były w zawodach: spawacz metodą MAG, magazynier z obsługą wózka jezdniowego i programu komputerowego, sprzedawca, kucharz, kosmetyczka, pracownik ds. administracji i  pomoc nauczyciela.
Był to czas, w którym młodzi ludzie poznawali zasady funkcjonowania firm, doskonalili i nabywali nowe umiejętności niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podnieśli swoje kompetencje zawodowe i wzmocnili poczucie własnej wartości, które z pewnością będzie pomocne w ich dalszej ścieżce kariery zawodowej. Wyposażeni w nowe umiejętności mają większą szansę na znalezienie zatrudnienia. Warto podkreślić, że część z beneficjentów otrzymała propozycję zatrudnienia w miejscu odbywania stażu. Na zakończenie projektu uczestnicy odebrali zaświadczenia o wsparciach otrzymanych w ramach projektu oraz terminie i miejscu odbywania stażu zawodowego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Równi na rynku pracy” koniec staży w MCK i HP 16-6 Wałcz

W ubiegłym tygodniu Beneficjenci z grupy Hufca Pracy 16-6 i Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu zakończyli 6 – miesięczny staż u pracodawców zorganizowany w ramach  projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Z tej okazji zostało zorganizowane spotkanie uczestników projektu podczas, którego zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych. Była to też okazja do rozmowy      i refleksji na temat zrealizowanego Projektu. Czas szybko minął w miłym towarzystwie i już zostało zaplanowane kolejne spotkanie z uczestnikami.
Udział w Projekcie dał młodym ludziom szansę nie tylko na uzyskanie nowego zawodu i zdobycie doświadczenia zawodowego, ale był też okazją do zawarcia nowych znajomości i przyjaźni pomiędzy beneficjentami.
To nie koniec spotkań pracowników OHP z uczestnikami, ponieważ 9 osób zostało zatrudnionych w ramach gwarancji zatrudnienia na umowy o pracę przez pracodawców, u których odbywali staż zawodowy. Pozostali Beneficjenci projektu są aktywnie wspierani przez opiekunów grup w znalezieniu pracy.
Wszystkim życzymy sukcesów zawodowych!!!

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

MCK Złocieniec  – zatrudnienie po ukończeniu stażu

W dniu 24.11.2015 ostatni uczestnik projektu „Równi na Rynku Pracy” YEI tj. Mateusz Szłapak, zakończył odbywanie 6-miesięcznego stażu. Staż odbywał w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Zespół Warsztatów Szkoleniowych Nr 2 w Złocieńcu na stanowisku spawacza metodą TIG. Opiekę nad stażystą sprawował wieloletni pracownik ZDZ ZWS Nr 2 w Złocieńcu Pan Henryk Dalmata. Mateusz Szłapak, poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, zdobył wiedzę i umiejętności zawodowe w zawodzie spawacz metodą TIG.
W związku z tym, że zarówno Pracodawca, jak i stażysta, byli zadowoleni z przebiegu zorganizowanego stażu, Mateusz Szłapak został zatrudniony w ZDZ ZWS Nr 2 w Złocieńcu na stanowisku spawacz metodą TIG od dnia 25.11.2015 na okres 6 miesięcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Przygotowanie do pracy – zakończenie staży zawodowych w MCK Barlinek

W dniu 26.11.2015 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu Równi na rynku pracy – YEI operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Każdy beneficjent otrzymał  zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończone wsparcia. Spotkanie stworzyło możliwość rozmowy na temat swoich doświadczeń zdobytych w trakcie staży zawodowych oraz  umożliwiło  uzyskanie informacji dotyczącej m.in. możliwości poszukiwania pracy dla osób, które nie pozostały u pracodawców po stażu zawodowym. Podczas spotkania pośrednik pracy przedstawił aktualne oferty pracy a doradca zawodowy uaktualnił dokumenty aplikacyjne oraz omówił najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy projektu zostali poinformowani o konieczności aktywnego poszukiwania pracy po stażu zawodowym. Całość przebiegła w miłej atmosferze, uczestnicy byli zadowoleni z udziału w projekcie i zadeklarowali utrzymywanie ze sobą i Młodzieżowym Centrum Kariery stałych kontaktów.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Finał realizacji projektu „Równi na rynku pracy – YEI” w OSZ w Szczecinku

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku uczestniczył w realizacji projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. W projekcie udział wzięło 25 osób w wieku 18 – 24 lat, które wymagały wsparcia z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych czy środowiskowych, dotkniętych bezrobociem i często nieposiadających żadnych kwalifikacji zawodowych. Młodzież mogła korzystać z różnorodnych form wsparcia aktywizująco-doradczego w postaci zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem. Ponadto wszyscy uczestnicy odbyli kursy kwalifikacyjne, pozwalające na uzyskanie uprawnień do pracy w nowym zawodzie. Niektórzy ukończyli dodatkowo takie szkolenia jak: ECDL – potwierdzające kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów, kurs prawa jazdy kat, „B” i przedsiębiorczości.

Poza tym wszystkim uczestnikom stworzono warunki podjęcia często pierwszej pracy w formie półrocznych stażów zawodowych, zgodnie z ukończonym wcześniej przygotowaniem zawodowym. Staże pozwoliły uczestnikom projektu „Równi na rynku pracy – YEI” lepiej przygotować się ich do samodzielnej pracy. Stażyści z pomocą opiekuna stażu zdobywali wiedzę, a co najważniejsze, praktyczne umiejętności poznawanego nowego zawodu. Staż także stał się życiową lekcją dotyczącą współpracy w grupie dorosłych, dyscypliny i sumiennego wykonywania przyjętych obowiązków. Wśród uczestników szlify zawodowe zdobywał m.in. Pan Krzysztof Samson. Ukończył kurs z zawodzie spawacza i odbył półroczny staż w firmie Knies Poland w Barwicach. Stażysta jest jednym z wielu, którzy po zakończonym stażu za dobrą pracę otrzymali od pracodawcy angaże do kontynowania zatrudnienia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

MCK Złocieniec  – zakończone staże

W miesiącu październiku 2015, 12 uczestników projektu „Równi na Rynku Pracy” YEI z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu, zakończyło odbywanie 6-miesięcznych staży zawodowych. Był to ostatni etap wsparcia w ramach projektu.
Poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe w zawodach: spawacz metodą TIG, pracownik administracyjno-biurowy, murarz-tynkarz oraz kucharz. Stażyści podczas stażu zostali objęci wsparciem finansowym otrzymując stypendium oraz opieką wykwalifikowanego pracownika, który pełnił funkcję opiekuna stażu. Uczestnicy projektu po zakończonym stażu zamierzają wykorzystać doświadczenie zawodowe zdobyte podczas wykonywania zadań na stażu w planowaniu własnej kariery zawodowej. Aktualnie osoby, które zakończyły staże aktywnie poszukują pracy (bezpośrednie rozmowy z pracodawcami, składanie dokumentów aplikacyjnych u pracodawców).

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Koniec stażu początkiem pracy

W dniu wczorajszym, tj. 16.11.2015 w obecności pracowników MCK: doradcy zawodowego oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego, podpisane zostały umowy o pracę z trzema uczestnikami projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Umowy podpisane przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie Pana Piotra Dąbrowskiego są kontynuacją współpracy firmy z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP oraz uczestnikami realizującymi w tym zakładzie „staże”, w ramach umowy trójstronnej. Uczestnicy podjęli  zatrudnienie na stanowiskach „ślusarz – spawacz” oraz „magazynier – operator wózków jezdniowych”, zgodnych z kierunkiem szkolenia oraz stażami jakie realizowali w ramach projektu.  Umowy zawarte zostały na okres 6 miesięcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże w MCK i HP Wałcz.

Staż zawodowy u pracodawców dla uczestników z grup MCK Wałcz i HP Wałcz powoli dobiega końca, staż został zorganizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.  Stażyści przez 6 miesięcy pod czujnym okiem swoich opiekunów z ramienia pracodawcy nabywali umiejętności praktyczne w wybranych zawodach i w praktyce stosowali wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie kursów zawodowych.
Niektórzy, ze stażystów pozostaną u swoich pracodawców i będą kontynuować zatrudnienie już jako pełnoetatowi pracownicy na podstawie umów o pracę.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W OSiW OHP w Barlinku dobiega końca staż w zawodzie pracownik biurowy

W barlineckim Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP realizowany jest projekt „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowany przez Unię Europejską, a wdrażany w ramach inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”. Efektem realizacji projektu jest nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych jego beneficjentów. Nowe umiejętności praktyczne i doświadczenie w zawodzie odbywa się pod okiem opiekuna stażu. Podczas wykonywania wielu zadań z zakresu obowiązków pracownika biurowego uczestnik zapoznaje się ze specyfiką zawodu. Do jego obowiązków należy m.in. organizowanie pracy sekretariatu firmy, obiegu informacji i dokumentów czy prowadzenie dokumentów księgowych. Wzrost praktycznej wiedzy stażysty wpłynie na jego atrakcyjność na rynku pracy. Potencjalny pracodawca chętniej podejmie współpracę z osobą znającą specyfikę pracy na stanowisku pracownika biurowego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże w ramach Równi na Rynku Pracy, w Szczecinku dobiegają końca.

W 16-9 Hufcu Pracy w Szczecinku obiegają końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”. Przez okres sześciu miesięcy piętnastu uczestników miało możliwość pracować na stanowiskach pracy zgodnych ze swoim kierunkiem kształcenia zawodowego: kucharz, sprzedawca, kosmetyczka, opiekunka dziecięca, pracownik administracyjny, spawacz metodą MAG i magazynier. To cenny okres w życiu młodych ludzi, który umożliwiał zdobycie doświadczenia, nabycia cennych umiejętności oraz wykorzystania wiedzy, którą uzyskali podczas trwania kursów zawodowych. . Dzięki stażom beneficjenci mieli możliwość wzmocnienia własnych kompetencji zawodowych, a także podniesienia poczucia własnej wartości. Za swoją pracę otrzymywali comiesięczne stypendium szkoleniowe. Z końcem listopada staż ukończy również Pan Krzysztof Kaźmierczak. Praktyczną wiedzę z zakresu obsługi kasy fiskalnej, wózka jezdniowego i programu magazynowego beneficjent zdobywa w CSI „Słowianka” w Szczecinku, pod okiem opiekuna praktyk Pana Ryszarda Izdebskiego, który służy swoim profesjonalizmem i doświadczeniem. Należy podkreślić, że część z uczestników otrzymała propozycję pracy w miejscu odbywania stażu na co najmniej 6 miesięcy. Pozostali, mamy nadzieję iż, wykorzystując nabyte umiejętności praktyczne oraz społeczne w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji wkrótce też znajdą zatrudnienie.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zatrudnienie po stażu w Łobzie – magazynier

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie dobiegły końca staże w ramach realizacji projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”.
Jeden ze stażystów Pan Łukasz Laudański dzięki temu, że rzetelnie wykonywał swoje obowiązki, był sumiennym stażystą i został dobrze przygotowany do wykonywania wybranego zawodu otrzymał umowę o pracę na 6 miesięcy.
Pan Łukasz dobrze wykorzystał daną mu szansę i dlatego jego współpraca z firmą P.P.H.U. „INTER ARIMAR” Arkadiusz Świrski będzie trwała nadal co najmniej do 31.03.2016 r.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe w OSiW OHP w Barlinku

W ramach realizowanego projektu „Równi na rynku pracy – YEI” w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku dobiega końca sześciomiesięczny staż w zawodzie magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego. Praktyczną wiedzę z zakresu obsługi kasy fiskalnej, wózka jezdniowego czy programu magazynowego beneficjent zdobywa pod okiem opiekuna praktyk, który służy swoim profesjonalizmem i doświadczeniem. Wachlarz zatrudnienia po zdobyciu powyższych kompetencji jest bardzo szeroki. Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” jest operacją wspieraną w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Ukończone kursy zawodowe wyposażą uczestnika w odpowiednie kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staż zawodowy w Barlinku na stanowisku Kelner-Barman-Barista

W ramach realizowanego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku projektu „Równi na rynku pracy – YEI” jeden z beneficjentów uczestniczy w stażu zawodowym o specjalności Kelner-Barman-Barista. Stażysta swoje umiejętności zawodowe zdobywa w barlineckiej klubokawiarni przy wsparciu opiekuna, który służy swoim doświadczeniem i fachowością. Do obowiązków podopiecznego należy kompleksowa obsługa klienta m.in. dbałość parzenia i podawania kawy, sporządzanie deserów, przekąsek i napojów. Powyższe profesje obecnie są bardzo doceniane i poszukiwane na rynku pracy. Półroczny staż współfinansowany przez Unię Europejską, wdrażanej w ramach „Gwarancji dla młodzieży” operacji „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” pozwolił uczestnikowi sprawdzić i udoskonalić nabyte umiejętności. Nowo zdobyte doświadczenia pomogły uwierzyć w siebie, jak również  nauczyły  stawiać czoła przeciwnościom losu. Uzyskane kompetencje zawodowe pozwolą stażyście wzmocnić swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu na finiszu

W PPP w Kołobrzegu, dobiegają końca sześciomiesięczne staże zawodowe dla dwunastoosobowej  grupy uczestników projektu „Równi na Rynku Pracy”. Staże stanowiły fundamentalny element przygotowania ich do stawiania pierwszych kroków w samodzielnej pracy. Młodzież pod okiem opiekunów mogła skonfrontować zdobytą wiedzę  z praktycznymi umiejętnościami a także nauczyć się współdziałania, dyscypliny czy obowiązkowego wywiązywania się z powierzonych zadań. Staże odbywały się u lokalnych pracodawców a młodzież uczyła się takich zawodów jak: kucharz, kelner, barman, recepcjonista, sprzedawca, fryzjer, opiekunka dziecięca, technolog robót wykończeniowych czy murarz – tynkarz. Każde z działań, którymi objęci byli uczestnicy podczas projektu miało przynieść wymierną korzyść dla każdego z nich w postaci umowy o pracę. Dla czworga uczestników wysiłek i zaangażowanie opłacił się czego efektem są  umowy o pracę, które będą podpisane po zakończeniu staży.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże w MCK i HP Wałcz

Stażyści z grup MCK Wałcz i HP Wałcz realizują staże zawodowe u pracodawców. Zatrudnienie dla stażystów zostało zorganizowane w ramach działań podejmowanych przez opiekunów grup realizujących założenia projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, a wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.  Stażyści pod czujnym okiem swoich opiekunów z ramienia pracodawcy realizują swoje obowiązki zawodowe. Rozpoczął się ostatni szósty miesiąc stażu u pracodawców. Niektórzy ze stażystów dzięki dobrej współpracy z przełożonymi zostaną zatrudnieni w miejscach odbywania stażu. Zarówno stażyści jak, i pracodawcy zgodnie twierdzą, że zdobyte na stażu doświadczenie będzie procentowało w przyszłym poszukiwaniu zatrudnienia i w realizowaniu zadań zawodowych w kolejnych firmach.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Praca doskonali doświadczenie – staże zawodowe w Barlinku

W realizowanym Projekcie „Równi na rynku pracy- YEI” wspieranym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku odbywają się staże zawodowe. Uczestniczy w nich młodzież do 24 roku życia, która wcześniej nie pracowała i nie uczyła się. Po ukończeniu szkoleń zawodowych w zawodach: magazynier z obsługą wózka jezdniowego, sprzedawca oraz pracownik biurowy, uczestnicy projektu udali się do pracodawców, u których nabywają doświadczenie praktyczne na zorganizowanych dla nich stażach zawodowych. Stażyści mają możliwość dzięki własnemu zaangażowaniu i starannym wykonywaniu powierzonych im czynności zawodowych zwiększyć swoje szanse na zdobycie zatrudnienia na wolnym rynku lub poprzez pozostanie u dotychczasowego pracodawcy na podstawie podpisanej indywidualnie umowy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Miesiąc do końca staży zawodowych

Tylko niecały miesiąc pozostał do zakończenia staży zawodowych dla uczestników projektu ,,Równi na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w MCK w Gryfinie. Istnieje możliwość kontynuacji zatrudnienia w miejscu odbywania stażu. Pracodawcy i stażyści jednoznacznie potwierdzają chęć dalszej współpracy. Mamy nadzieję, że jak największa ilość uczestników projektu otrzyma ofertę pracy.


Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Realizacja stażu w Łobzie – pracownik biurowy

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 6-miesięcznego stażu zawodowego, który  stanowi kluczowy element Gwarancji dla młodzieży. Spotkanie z jednym ze stażystów w miejscu pracy (14 września 2015 r.) było okazją do bezpośredniej rozmowy oraz sprawdzenia warunków w jakich realizowany jest staż. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa opiekun, który chętnie służy pomocą, aby jak najlepiej przygotować stażystę do wykonywania wybranego zawodu. Pani Agata Wikiera  od 23 marca 2015 r. realizuje staż zawodowy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego, który zakończy się 22 września 2015 roku. Do chwili obecnej zarówno stażystka jak i pracodawca, u którego realizowany jest staż są bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej współpracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Realizacja stażu w Łobzie na stanowisku: magazynier

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Ostatnim etapem wsparcia udzielanego uczestnikom w ramach Projektu jest realizacja 6-miesięcznego stażu zawodowego.
Spotkanie z jednym ze stażystów w miejscu pracy w dniu 8 września 2015 r. było okazją do bezpośredniej rozmowy na temat spełnionych oczekiwań, nabytych umiejętności zawodowych oraz sprawdzenia warunków w jakich realizowany jest staż. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa opiekun stażu, który chętnie służy pomocą i stara się jak najlepiej przygotować stażystę do wykonywania wybranego zawodu.

Od 1 kwietnia 2015 r. Pan Łukasz Laudański realizuje staż zawodowy  w charakterze magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, który zakończy się 30 września 2015 roku. Do chwili obecnej zarówno stażysta jak i pracodawca, u którego odbywa się staż zawodowy w ramach projektu „Równi na rynku pracy” są bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej trójstronnej współpracy. Istnieje duża szansa na to, że Pan Łukasz po odbyciu stażu zdobędzie zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę przez nieprzerwalny okres 6 miesięcy.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” jest operacją wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Realizacja stażu w Łobzie – sprzedawca

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 6-miesięcznego stażu zawodowego, który  stanowi kluczowy element Gwarancji dla młodzieży.

Spotkanie ze stażystą w miejscu pracy było okazją do bezpośredniej rozmowy oraz sprawdzenia warunków w jakich realizowany jest staż. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa opiekun, który chętnie służy pomocą, aby jak najlepiej przygotować stażystę do wykonywania wybranego zawodu.
Staż w charakterze sprzedawców z obsługą kasy fiskalnej zakończy się 12 października 2015 roku. Do chwili obecnej zarówno stażyści jak i pracodawcy, u których realizowane są staże zawodowe w ramach projektu „Równi na rynku pracy” są bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej trójstronnej współpracy.
Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” jest operacją wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

MCK i HP Wałcz – minął drugi miesiąc stażu

Dla stażystów z grupy MCK Wałcz i HP Wałcz minął już drugi miesiąc stażu u pracodawców, który został zorganizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.  Stażyści z obydwu wałeckich grup projektowych zdążyli już poznać specyfikę pracy w wybranych przez siebie zawodach oraz zakładach pracy. Odbywany staż to dla większości stażystów pierwsze kroki w samodzielność.
Po zakończeniu staży uczestnicy projektu mają możliwość zatrudnienia u pracodawców.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja stażu – mechanik pojazdów samochodowych w Łobzie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 6-miesięcznych staży zawodowych, które  stanowią kluczowy element Gwarancji dla młodzieży. Od 16 marca 2015 r. jedna z osób rozpoczęła staż zawodowy jako mechanik pojazdów samochodowych.
Do zadań zawodowych należą następujące obowiązki:

 • Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP  i p. poż.
 • Zapoznanie z Programem Stażu i omówienie zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez beneficjenta projektu RnRP oraz opisu zadań zawodowych.
 • Zapoznanie z Regulaminem Pracy oraz specyfiką pracy u Organizatora.
 • korzystanie z katalogów części zamiennych
 • określanie stanu technicznego pojazdu
 • posługiwanie się programem do obsługi elektroniki samochodowej
 • olejowanie podwozia
 • wyważanie statyczne oraz dynamiczne kół
 • analizowanie stanu układu hamulcowego
 • naprawa klimatyzacji
 • pomiar ciśnienia w oponach
 • sprawdzanie luzów w układzie kierowniczym, zawieszeniu i łożyskowaniu kół
 • badanie poziomu oleju oraz pozostałych płynów samochodowych
 • wymiana rozrządu
 • wymiana oleju, pasków, tłumików, łożysk
 • wymiana klocków hamulcowych
 • wymiana elementów układu zawieszenia
 • ustawianie pojazdu na stanowisku kanałowym lub dźwigowym
 • zdejmowanie i zakładanie kół
 • wymiana opon
 • przygotowanie wymontowanych zespołu do demontażu
 • odzyskiwanie czynnika chłodniczego
 • odgrzybianie klimatyzacji
 • naprawa zaworów oraz skraplaczy
 • uzupełnianie czynnika oleju
 • wymiana, dezynfekcja filtrów i inne czynności zlecone
Spotkanie ze stażystą w miejscu pracy było okazją do bezpośredniej rozmowy oraz sprawdzenia warunków w jakich realizowany jest staż. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa opiekun, który chętnie służy pomocą, aby jak najlepiej przygotować stażystę do wykonywania zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
Staż zakończy się 15 września 2015 roku. Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” jest operacją wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pierwsze prawo jazdy  kat. B w ramach projektu „RnRP– YEI” w Hufcu Pracy w Szczecinku  już odebrane.

Trzech z piętnastu uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, realizowanego przez Hufiec Pracy w Szczecinku otrzymała dodatkowe wsparcie w formie kursu prawa jazdy kategorii B. Oprócz materiałów szkoleniowych i badań lekarskich kurs obejmował 60 godzin w tym: 30 godzin teorii i 30 godzin jazdy, egzamin wewnętrzny oraz egzamin państwowy z części teoretycznej i praktycznej. Umiejętności niezbędne do zdania egzaminu na prawo jazdy uczestnicy nabywali pod okiem instruktora jazdy z Ośrodka Szkolenia Kierowców „Pawłat” ze Szczecinka.

Na dzień dzisiejszy dwóch uczestników zdało egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny, z których jeden odebrał już prawo jazdy. Za trzeciego trzymamy mocno kciuki, gdyż niebawem przystąpi do kolejnego egzaminu praktycznego. Jak twierdzą, uczestnicy był to dość trudny okres ponieważ, w tym samym czasie odbywali staże zawodowe. Tak więc zaraz po pracy uczęszczali na kurs, a wieczorami ćwiczyli rozwiązywanie testów. Tylko determinacja i konsekwencja umożliwiła młodym ludziom osiągnięcie założonego celu – zdanie egzaminu  i otrzymanie prawa jazdy. Dzisiaj z dumą       i satysfakcją wspominają te trudne dni, ale wiedzą, że było warto. Beneficjenci są przekonani, że posiadanie prawa jazdy zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy. Ponadto bardzo ułatwia życie jak mówi uczestnik projektu Janusz Osiński, który mieszka w odległości 16 km od Szczecinka i na staż dojeżdża już własnym samochodem. Janusz twierdzi, że cyt. „teraz czuję się niezależny od środków transportu i kapryśnej pogody, a czas zaoszczędzony na dojazdach poświęcam swojej pasji jaką jest wędkarstwo”.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Półmetek staży zawodowych – MCK Trzebiatów

Beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, są w trakcie odbywania staży zawodowych. Pierwsze osoby rozpoczęły staż w dniu 10.04.2015 r., jesteśmy więc na półmetku ich realizacji.
Staże odbywają się w czterech zakładach pracy: Zakład Elektryczno – Metalowy „BOEM”, Centrum Kształcenia Zawodowego, A.R.U. „MARKO” – Restauracja w Trzebiatowie oraz w „ KAPITOL”- Centrum Rozrywki Rodzinnej w Gryficach.
Staże realizowane są na stanowiskach zgodnie z ukończonymi przez uczestników projektu szkoleniami zawodowymi tj. kelner barman barista, spawacz oraz operator wózków widłowych. Podjęte działania mają na celu umożliwienie nabycia nowych umiejętności  zawodowych, poznanie organizacji pracy w firmie oraz wzrost poczucia własnej wartości, co ma wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka na rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wizyta u stażystów z MCK w Pyrzycach

W dniu 9 lipca pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach w towarzystwie Pani Ewy Zygnerskiej – tutora grupy, odwiedzili uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w miejscach realizowania przez nich staży  zawodowych.  Podczas wizyty sprawdzone zostały listy obecności, dzienniki stażu, zakres obowiązków, rodzaj wykonywanych czynności oraz  prawidłowość realizacji zawartych umów. Przeprowadzone zostały również  rozmowy z beneficjentami na temat przebiegu stażu, podczas których stażyści mieli możliwość wyrażenia opinii o dotychczasowym miejscu pracy, oraz o tym w jaki sposób przebiega realizacja ich planów zawodowych. Stażyści pozytywnie ocenili zaangażowanie pracowników MCK w Pyrzycach w zakresie udzielanego im wsparcia opiekuńczo – wychowawczego w zakresie kontaktów z pracodawcami. Zarówno stażyści jak i pracodawcy, u których realizowane są staże zawodowe w ramach projektu „Równi na rynku pracy” są bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej trójstronnej współpracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kucharz- zawód z przyszłością

W Hufcu Pracy 16-9 w Szczecinku trwają sześciomiesięczne staże zawodowe w związku z realizacją projektu „Równi na rynku pracy – YEI” w ramach gwarancji dla młodzieży. W marcu między innymi trzy osoby z naszej jednostki rozpoczęły staż w zawodzie kucharz. Podczas stażu młodzi ludzie poznają zasady organizacji pracy oraz wykorzystując wiedzę nabytą podczas szkolenia zawodowego nabywają nowych umiejętności w tym ciekawym zawodzie. Stażyści uczą się  sposobów przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Aktualnie staże w zawodzie kucharz odbywają się w Szkole Podstawowej w Juchowie, Umipol Ewa Umińska, i Catering 7 Wieńczysław Młyński w Szczecinku. Dzięki zaangażowaniu, fachowości i doświadczeniu opiekunów stażu młodzi ludzie zaczynają rozumieć, że gotowanie dla klientów restauracji oznacza wielki wysiłek   i odpowiedzialność. Instruktorzy przygotowując stażystów do rzetelnego wykonywania zawodu kucharza kładą szczególny nacisk i podkreślają zasadę, że zanim danie trafi na talerz muszą być przestrzegane wszystkie formy higieny i przepisy bhp. Ponadto stażyści wiedzą, że   z  uwagi na rosnące wymagania klienta dobry kucharz szkoli się przez całe życie. Głęboko wierzymy, że udział w projekcie RNRP jest początkiem wielkiej przygody kulinarnej naszych beneficjentów.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Z wizytą u stażystów

W dniu 12.06.2015r pracownicy z MCK Gryfino uczestniczyli w dwóch wizytach monitorujących przebieg  staży zawodowych w Gryfinie.  Zostali nimi objęci  uczestnicy programu ,,Równi na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach ,,Europejskiego Funduszu Społecznego”.  Po ukończeniu kursów zawodowych stypendyści w praktyce poznają specyfikę zawodu sprzedawcy, magazyniera, fryzjera oraz spawacza. Uczestników odwiedziliśmy na stażu w Sklepie ,,PSB Mrówka” oraz w salonie fryzjerskim ,,Twój Styl”. Ich umiejętności zawodowe i zapał są bardzo wysoko oceniane przez opiekunów praktyk. Stażyści jednoznacznie potwierdzają chęć dalszej współpracy z obecnymi pracodawcami.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dzień pracy podczas stażu

W dniu 8 czerwca 2015r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębnie  odwiedzili uczestniczki projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, odbywające staż zawodowy na stanowisku – kucharz w „BARZE MARCO” w Dębnie. Stażystki przed rozpoczęciem stażu zawodowego odbyły kurs zawodowy i zdobyły przyuczenie do zawodu kucharza. Obecnie zdobywają doświadczenie zawodowe i pogłębiają swoje praktyczne umiejętności.
Spotkanie ze stażystkami było doskonałą okazją do bezpośredniej rozmowy i podzielenia się pierwszymi wrażeniami z pracy zawodowej oraz oceny nabytych do tej pory kompetencji.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja stażu w Łobzie – sprzedawca

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 6-miesięcznych staży zawodowych, które  stanowią kluczowy element Gwarancji dla młodzieży.

Od 13 kwietnia 2015 r. dwie osoby rozpoczęły staże zawodowe  w charakterze sprzedawców z obsługą kasy fiskalnej.
Do ich zadań zawodowych należą następujące obowiązki:
 • Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP  i p. poż.
 • Zapoznanie z Programem Stażu i omówienie Zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez beneficjenta projektu RnRP oraz Opisu zadań zawodowych.
 • Zapoznanie z Regulaminem Pracy oraz specyfiką pracy u Organizatora.
 • Sporządzanie układu planu dnia z wyznaczeniem poszczególnych zadań do realizacji
 • Prowadzenie kalendarza spotkań z dostawcami.
 • Pilnowanie umówionych terminów spotkań z przedstawicielami hurtowni – odwoływanie, ustalanie nowych terminów dostaw.
·          Przyjmowanie i rozdział towaru do sklepu.
·          Rejestrowanie brakujących produktów asortymentu.
·          Otwieranie nadesłanych przesyłek i sprawdzanie czy nie jest mylnie skierowana
 • dbanie o porządek na terenie sklepu zgodnie z wytycznymi przepisów sanepidu.
  • Przyjmowanie interesantów. Nauka radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem”.
 • Przedstawienie oferty zakupowej asortymentu posiadanego przez sklep.
 • Prezentacja poszczególnych wariantów zakupu danego produktu.
·          Ukazywanie specyfikacji danego produktu oferowanego przez sklep.
·          Zestawianie na potrzeby klienta sklepu rożnych wariantów możliwego zakupu.
·          Promocja sklepu w postaci przedstawiania klientom aktualnych ofert.
 • Nauka obsługi kasy fiskalnej:
 • Księgowanie danych transakcji zakupu na kasie.
 • Drukowanie raportu z kasy na zakończenie dnia prac.
 • Dbanie o czujność przy odbieraniu przez klientów paragonów fiskalnych.
 • Znakowanie towarów przy pomocy metkownicy.
 • Ekspozycja towarów na witrynie sklepowej.
 • Segregowanie towaru na poszczególne działy sklepowe.
 • Pakowanie towarów wrażliwych w odpowiednie opakowania w celu uniknięcia ich przed zniszczeniem.
 • Przestrzeganie przepisów bhp oraz sanepidu w bieżącej działalności sklepu.
 • Pilne dbanie o realizację przepisów prawa skarbowego oraz podatkowego przy dokonywanych transakcjach sprzedaży, księgowania towaru oraz przeprowadzania remanentu.
 • Liczenie oraz systematyzacja w kasie według  odpowiednich nominałów wartościowych pieniędzy.
 • Kontrola znaków pieniężnych w aspekcie dopuszczalności ich w obrocie gospodarczym.
 • Sprawdzanie oraz systematyzowanie bieżących faktur związanych z działalnością sklepu.
Podczas stażu zawodowego beneficjenci projektu nabędą następujące umiejętności:
 • Zapoznają się z przepisami i regulaminami.
 • Organizacja planu pracy w danym dniu.
 • Obsługa  bieżąca sklepu.
 • Obsługa interesanta.
 • Marketing bezpośredni.
 • Obsługa urządzeń sklepowych w tym kasy fiskalnej.
 • Opanowanie podstaw towaroznawstwa.
 • Kontrolowanie prawidłowości znaków pieniężnych.
 • Księgowanie bieżących faktur dostawczych.

Łobescy pracodawcy należycie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wystawili stosowne skierowania dla stażystów przed podjęciem stażu na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu. Wszystkie osoby uzyskały orzeczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Staże w Łobzie odbywają się zgodnie z przygotowanym programem stażu zawierającym opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu. Czas pracy stażystów to 40 godzin tygodniowo.
Stażyści mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników. Wszystkie osoby miały przeprowadzone szkolenia stanowiskowe oraz przeszkolenia w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznano ich z obowiązującym regulaminem pracy, programem stażu i innymi przepisami obowiązującymi w miejscu odbywania stażu.
Stażyści podjęli staż we wskazanym terminie i miejscu. Sumiennie i starannie wykonują czynności i zadania objęte programem stażu. Stosują się do poleceń pracodawcy i opiekuna stażu, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa. Systematycznie prowadzą dziennik stażu. Przestrzegają ustalonego czasu odbywania stażu w miejscu pracy oraz regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie pracy. Przestrzegają przepisów i zasad obowiązujących u pracodawcy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Dbają o dobro zakładu pracy oraz zachowują w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Przestrzegają zasad współżycia społecznego i regulaminu stażu zawodowego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzamin zawodowy w zawodzie Magazynier w Wałczu „Równi na rynku pracy”

W dniu 22 maja 2015r. zakończył się kurs zawodowy w zawodzie „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego” dla uczestników projektu z grup Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Wałczu. Bezpłatny kurs zawodowy jest organizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

W kursie uczestniczyło 4 Beneficjentów projektu, w tym 1 uczestnik z grupy Hufca Pracy w Wałczu oraz 3 uczestników z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu. Kurs zakończył się egzaminem zawodowym składającym się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.
Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali zarówno część teoretyczną jak, i praktyczną egzaminu.
Pozytywne zdanie egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego. Przed Beneficjentkami półroczny płatny staż u Pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże w projekcie Równi na rynku pracy-MCK Stargard Szczeciński

„Naj­wyższa nag­ro­da pra­cy – to, czym poz­wa­la nam się stać.”
Uczestnicy projektu Równi na Rynku rozpoczęli staże w obranym przez siebie z pomocą  doradcy zawodowego zawodzie. Należy podkreślić, że możliwość odbycia stażu u wybranego pracodawcy jest zasługą pracy pośredników pracy, którzy zostali oddelegowani do zorganizowania stażu dla każdego z uczestników projektu. Wiele skomplikowanych czynności dotyczyło między innymi sprawdzenia pracodawców w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiele pracy zajęło także zgłoszenie przez wydział kadr ZWK OHP w Szczecinie beneficjentów projektu do ubezpieczeń związanych z realizacją stażu wymaganych przepisami prawa. Każdy z pracodawców został zobowiązany przed przyjęciem stażysty do stworzenia indywidualnego programu stażu zawodowego. Należy wspomnieć, iż każdy z dokumentów musiał pozyskać aprobatę pośrednika pracy.

Celem tak przyjętego rozwiązania miało być zapewnienie stażyście ochrony jego praw. Ukończone kursy zawodowe wyposażyły beneficjentów w odpowiednie kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.  Program stażu musiał zawierać czynności jedynie stricte związane z zakresem kompetencji uzyskanych na kursie zawodowym. Stażyści zostali włączeni w funkcjonowanie danych zakładów pracy. Rozpoczynają i kończą zmianę wraz z innymi pracownikami stosownie do postanowień wynikających z podpisanych umów trójstronnych.  Staż umożliwia zapoznanie się od strony praktycznej z funkcjonowaniem zakładu pracy. Umożliwia rozwinięcie interakcji personalnych oraz sprawdzenie nabytych umiejętności. Okres stażu wynosi 6 miesięcy.  Należy podkreślić, że jednym z ważniejszych udogodnień dla beneficjentów projektu jest refundacja kosztów dojazdu. Stanowi ona niejako dodatek do stypendium stażowego. Dzięki przelewom dokonywanym na konta uczestników można stwierdzić, że udział w projekcie przynosi jedynie korzyści. Nie wymaga bowiem jakichkolwiek nakładów własnych środków finansowych warunkujących uczestnictwo w projekcie.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzamin zawodowy w zawodzie Sprzedawca  w Wałczu „Równi na rynku pracy”

W dniu 12 maja 2015r. zakończył się kurs zawodowy w zawodzie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu magazynowego” dla uczestników projektu z grup Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Wałczu. Bezpłatny kurs zawodowy jest organizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

W kursie uczestniczyło 10 Beneficjentek  projektu , 7 uczestniczek z grupy Hufca Pracy oraz 3 uczestniczki z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu. Kurs kończył się egzaminem zawodowym składającym się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Egzamin z części teoretycznej przeprowadziła mgr Anna Zamiara, natomiast egzamin praktyczny u Pracodawców, u których Beneficjentki odbywały praktyki zawodowe.
Wszystkie uczestniczki pomyślnie zdały zarówno część teoretyczną jak, i praktyczną egzaminu.
Pozytywne zdanie egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu Sprzedawca.
Przed Beneficjentkami półroczny płatny staż u Pracodawców, który wkrótce rozpoczną.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Równi na Rynku Pracy” z Kołobrzegu na stażach zawodowych

Uczestnicy unijnego projektu „RnRP” z kołobrzeskiej jednostki PPP zdobywają pierwsze doświadczenie  zawodowe, biorąc udział w sześciomiesięcznych stażach zawodowych. Jest to już ostatni z etapów projektu, gdzie młodzi ludzie mogą skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Staże odbywają się u lokalnych pracodawców, gdzie pod okiem opiekunów beneficjenci zgłębiają wiedzę w takich zawodach jak kucharz, kelner – barman, recepcjonista, sprzedawca, fryzjer, opiekunka dziecięca, technolog robót wykończeniowych czy murarz – tynkarz. Wiedza, kwalifikacje i doświadczenie stanowią fundamentalny element przygotowania do wejścia na rynek pracy, dlatego wierzymy, że działania którymi objęci są młodzi ludzie przyniosą wymierne korzyści dla każdego z nich w postaci umowy o pracę.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzamin zawodowy w zawodzie Kucharz w Wałczu „Równi na rynku pracy”

W dniu 7 maja 2015r. zakończył się kurs zawodowy w zawodzie „Kucharz” dla uczestników projektu z grup Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Wałczu. Bezpłatny kurs zawodowy jest organizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży” – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

W kursie uczestniczyło 5 Beneficjentek projektu, 1 uczestniczka z grupy Hufca Pracy w Wałczu oraz 4 uczestniczki z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu. Kurs zakończył się egzaminem zawodowym składającym się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej egzaminu uczestniczki rozwiązywały test składający się z 30 pytań, natomiast w części praktycznej do przygotowania było szybkie, zdrowe danie dla zapracowanych i w tej części Beneficjentki mogły wykazać się wiedzą zdobytą podczas kursu oraz kreatywnością przy przygotowaniu potrawy. Wszystkie uczestniczki pomyślnie zdały zarówno część teoretyczną jak, i praktyczną egzaminu. Pozytywne zdanie egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu kucharz. Przed Beneficjentkami półroczny płatny staż u Pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzamin zawodowy Tokarz – frezer CNC w Wałczu „Równi na rynku pracy”

W dniu 5 maja 2015r. zakończył się kurs zawodowy w zawodzie „Tokarz – frezer CNC” dla uczestników projektu rekrutowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Hufiec Pracy 16-6 w Wałczu. Bezpłatny kurs zawodowy został zorganizowany i sfinansowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt wdrażany jest w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanej przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.
W kursie uczestniczyło 5 beneficjentów projektu , 3 uczestników z grupy Hufca Pracy 16-6 w Wałczu oraz 2 uczestników z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu. Kurs zakończył się egzaminem zawodowym składającym się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin. Zdanie egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu tokarz – frezer CNC.
Wkrótce Beneficjenci rozpoczną półroczny płatny staż u Pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzamin zawodowy Spawacz MAG-135 w Wałczu – „Równi na rynku pracy”

W dniu 30 kwietnia br. zakończył się kurs zawodowy w zawodzie „Spawacz MAG 135” dla uczestników projektu z grupy Hufca Pracy w Wałczu. Bezpłatny kurs zawodowy jest organizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. W kursie uczestniczyło 3 beneficjentów projektu z grupy Hufca Pracy w Wałczu. Kurs zakończył się egzaminem zawodowym składającym się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu spawacza. Następnym etapem jest płatny półroczny staż u Pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja stażu – magazynier z obsługą wózka jezdniowego w Łobzie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 6-miesięcznych staży zawodowych, które  stanowią kluczowy element tzw. Gwarancji dla młodzieży. Od 1 kwietnia 2015 r. 4 osoby rozpoczęły staże zawodowe w charakterze magazynierów z obsługą wózka jezdniowego.

Do ich zadań zawodowych należą następujące obowiązki:
 • Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP  i p. poż.
 • Zapoznanie z Programem Stażu i omówienie zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez beneficjenta projektu RnRP oraz opisu zadań zawodowych.
 • Zapoznanie z Regulaminem Pracy oraz specyfiką pracy u Organizatora.
 • Sporządzanie układu planu dnia z wyznaczeniem poszczególnych zadań do realizacji
 • Przyjęcie odpowiedzialności w rozpoczętym dniu pracy za powierzone materiały oraz pomieszczenia magazynowe
 • Sprawdzania spisu inwentaryzacyjnego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego
·          Przyjmowanie i rozdział towaru do magazynu
·          Rejestrowanie brakujących produktów asortymentu w zapleczu magazynowym
·          Sprawdzanie pism oraz urzeczywistnianie wynikających z nich poleceń służbowych w zakresie prac magazynowych
·          Dbanie o porządek na terenie magazynu zgodnie z wytycznymi przepisów sanepidu
·          Rozmieszczanie  materiałów przyjętych na stan magazynu
·          Wydawanie towaru zgodnie z zamówieniami przedstawionymi do realizacji
 • Kontrola przydatności oraz dat ważności produktów znajdujących się na składzie magazynu
 • Przyjmowanie interesantów. Nauka radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem”
 • Realizacja zamówień klientów firmy poprzez umieszczanie towarów na palety przeładunkowe
·          Kontrola bieżących faktur związanych z pracą na magazynie
 • Przekazywanie dokumentów potwierdzających zrealizowane zamówienia
 • Dbanie o czujność przy odbieraniu przez klientów paragonów fiskalnych
 • Drukowanie zamówień do realizacji
 • Wprowadzanie potwierdzeń wydanego towaru z magazynu
 • Wprowadzanie listy przyjęć
 • Wprowadzanie zmian w zamówieniach przeznaczonych do realizacji
 • Sprawdzanie stanu ilościowego poszczególnych produktów znajdujących się w magazynie
 • Znakowanie towarów
 • Pakowanie towarów wrażliwych w odpowiednie opakowania w celu uniknięcia ich przed zniszczeniem
 • Przestrzeganie przepisów bhp oraz sanepidu w bieżącej działalności sklepu
 • Sprawdzanie stanu pojazdu przed rozpoczęciem prac magazynowych
 • Zgłaszanie kierownikowi magazynu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wózków jezdniowych ze względu na ich stan techniczny.
Po odbyciu stażu zawodowego beneficjenci projektu nabędą następujące umiejętności:
 • Zapoznanie się z przepisami i regulaminami.
 • Organizacja planu pracy w danym dniu.
 • Obsługa magazynu.
 • Obsługa interesanta.
 • Obsługa urządzeń.
 • Towaroznawstwo.
 • Obsługa wózków jezdniowych.

Łobescy Pracodawcy należycie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wystawili stosowne skierowania Stażysty przed podjęciem stażu na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu i wszystkie osoby uzyskały orzeczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Staże w Łobzie odbywają się zgodnie z przygotowanym programem stażu zawierającym opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu. Czas pracy stażystów to 40 godzin tygodniowo.
Stażyści mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników. Wszystkie osoby miały przeprowadzone szkolenia stanowiskowe oraz przeszkolenia w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznano ich z obowiązującym regulaminem pracy, programem stażu i innymi przepisami obowiązującymi w miejscu odbywania stażu.
Stażyści podjęli staż we wskazanym terminie i miejscu. Sumiennie i starannie wykonują czynności i zadania objęte programem stażu. Stosują się do poleceń Pracodawcy i Opiekuna, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Systematycznie prowadzą dziennik stażu. Przestrzegają ustalonego czasu odbywania stażu w miejscu pracy oraz regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie pracy. Przestrzegają przepisów i zasad obowiązujących u Pracodawcy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Dbają o dobro zakładu pracy oraz przestrzegają zasad współżycia społecznego i regulaminu stażu zawodowego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja stażu w Łobzie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest realizacja 6-miesięcznych staży zawodowych, które  stanowią kluczowy element Gwarancji dla młodzieży. Od 23 marca 2015 r. 6 osób rozpoczęło staże zawodowe  w charakterze pracowników administracyjno – biurowych.

Do ich zadań zawodowych należą następujące obowiązki:
 • przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP  i p. poż.;
 • zapoznanie z Programem Stażu i omówienie zakresu zadań zawodowych na stanowisku;
 • zapoznanie z Regulaminem Pracy oraz specyfiką pracy u Pracodawcy;
·          przyjmowanie i rozdział korespondencji;
·          rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących;
·          prowadzenie książki nadawczej listów;
·          otwieranie nadesłanych przesyłek i sprawdzanie czy nie jest mylnie skierowana lub czy wymienione w piśmie załączniki są do niego dołączone;
 • przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji związanych z organizacją firmy;
 • kierowanie interesantów do właściwej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa;
 • nauka radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem”;
 • prowadzenie kontaktów interpersonalnych z kontrahentami firmy wymagających wysokiej kultury osobistej niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
·          odbieranie telefonów i przekazywanie informacji dzwoniącym;
·          kierowanie rozmów do odpowiednich pracowników jednostki i łącznie rozmów przychodzących;
·          prowadzenie kartotek, ewidencji;
·          wysyłanie poczty;
 • zapoznanie się z obiegiem dokumentacji księgowej;
 • zapoznanie się przepisami:
– Regulamin Organizacyjny jednostki;
– Regulamin pracy urzędu;
– Przepisy BHP w jednostce,
– Instrukcja kancelaryjna;
– Ustawa o rachunkowości;
 • sporządzanie dokumentacji kadrowo-księgowej i sprawozdań finansowych
Po odbyciu stażu zawodowego beneficjenci projektu nabędą następujące umiejętności:
 • Zapoznanie się z przepisami i regulaminami dotyczących funkcjonowania zakładu pracy.
 • Organizacja planu dnia.
 • Obsługa sekretariatu.
 • Obsługa interesanta.
 • Obsługa centrali telefonicznej
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Obsługa komputera.

Łobescy Pracodawcy należycie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wystawili stosowne skierowania Stażysty przed podjęciem stażu na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu i wszystkie osoby uzyskały orzeczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Staże w Łobzie odbywają się zgodnie z przygotowanym programem stażu zawierającym opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu. Czas pracy stażystów to 40 godzin tygodniowo.
Stażyści mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników. Wszystkie osoby miały przeprowadzone szkolenia stanowiskowe oraz przeszkolenia w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznano ich z obowiązującym regulaminem pracy, programem stażu i innymi przepisami obowiązującymi w miejscu odbywania stażu.
Stażyści podjęli staż we wskazanym terminie i miejscu. Sumiennie i starannie wykonują czynności i zadania objęte programem stażu. Stosują się do poleceń Pracodawcy i Opiekuna, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Systematycznie prowadzą dziennik stażu. Przestrzegają ustalonego czasu odbywania stażu w miejscu pracy oraz regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie pracy. Przestrzegają przepisów i zasad obowiązujących u Pracodawcy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Dbają o dobro zakładu pracy oraz przestrzegają zasad współżycia społecznego i regulaminu stażu zawodowego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbyło się spotkanie beneficjentów projektu „Równi na  Rynku Pracy”. Spotkanie miało na celu ocenę organizacji i wartości merytorycznej, kursów i warsztatów zrealizowanych dotychczas w projekcie. Opiekunowie grupy uświadomili młodzieży ogromną rolę podnoszenia kwalifikacji zawodowych    w obecnej, trudnej sytuacji na rynku pracy. Podziękowali też uczestnikom za aktywny udział      w kursach i zaangażowanie włożone w sprawną realizację projektu. Teraz przed uczestnikami projektu kolejny i najważniejszy etap, którym jest realizacja staży zawodowych. Z tytułu odbywania stażu beneficjentom przysługuje stypendium stażowe, za każdy miesiąc stażu zrealizowanego zgodnie z ustalonym programem. Otrzymają także możliwość podjęcia zatrudnienia u pracodawców współpracujących z OHP przy realizacji projektu.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W Wałczu trwają obecnie zajęcia teoretyczne kursu zawodowego w zawodzie „Sprzedawca   z obsługą kasy fiskalnej i programu magazynowego” dla uczestników MCK i Hufca Pracy  16-6 w Wałczu. Bezpłatny kurs zawodowy jest organizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP  w Szczecinie”. W kursie uczestniczy 10 beneficjentów projektu – 3 osoby z grupy MCK Wałcz i 7 osób  z grupy Hufca Pracy 16-6 w Wałczu. Zajęcia teoretyczne prowadzą panie mgr Ewelina Ludwiczak i mgr Anna Zamiara. Część teoretyczna kursu obejmuje między innymi zasady rachunkowości, podstawy towaroznawstwa, kulturę obsługi klienta, elementy prawa i inne.  Kurs zakończy się egzaminem zawodowym. Zdanie egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu sprzedawcy. Następnym etapem jest płatny półroczny staż u Pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W Wałczu kurs prawa jazdy kat. B jest już na półmetku.  W kursie bierze udział sześć osób – po trzy osoby z grup projektowych MCK i HP Wałcz w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP  w Szczecinie. Program kursu nauki jazdy przewiduje 60 godzin zajęć – 30 godzin zajęć teoretycznych   w formie wykładów i 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Szkolenie w Wałczu prowadzone jest przez instruktorów i wykładowców ze Szkoły Nauki Jazdy „EDU – CAR” z Wałcza. Instruktorzy i wykładowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, które uprawniają ich do prowadzenia zajęć zgodnie z wymaganiami dotyczącymi szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami.Obecnie uczestnicy projektu doskonalą uzyskaną wiedzę teoretyczną w praktycznej nauce jazdy. Ponadto każdy z uczestników posiada przygotowane materiały szkoleniowe, które pozwalają na samodzielną naukę  i  przyswajanie niezbędnej wiedzy w każdej chwili.W ramach kursu prawa jazdy kat. B uczestnicy mają zagwarantowane przystąpienie  do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz możliwość przystąpienia  do 2 poprawek. Po pomyślnym zdaniu egzaminu Uczestnicy uzyskają uprawnienia  do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Beneficjenci projektu są przekonani, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu pozwoli im uzyskać zatrudnienie lub otworzyć własną działalność gospodarczą.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs przedsiębiorczości w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniach  od 9 do 13 kwietnia 2015r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywał się „Kurs przedsiębiorczości” dla 10-ciu uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Program kursu obejmował 20 godzin szkoleniowych i zawierał zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć z zakresu przedsiębiorczości, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo-podatkowych i księgowych oraz informacje związane z założeniem własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu zapoznali się również z wybranymi zagadnieniami z podstaw prawa, marketingu i reklamy oraz z przygotowania biznesplanu. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tematyką zajęć. Zdobyta wiedza i umiejętności na pewno ułatwią niektórym uczestnikom, być może w niedalekiej przyszłości, pracę na własny rachunek.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

Uczestnicy projektu „Równi na Rynku pracy” realizowanego przez 16-9 Hufiec Pracy w Szczecinku w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” odbywają aktualnie 6-cio miesięczne staże zawodowe. W lokalnych firmach, pod czujnym okiem opiekunów młodzież poznaje tajniki zawodów takich jak: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, magazynier-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego, opiekunka dziecięca, spawacz MAG-135, referent do spraw administracyjnych i kosmetyczka.  Poprzez udział w projekcie młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe i podnosi  kwalifikacje. Należy podkreślić, że pracownicy OHP utrzymują ścisły kontakt z pracodawcami i beneficjentami projektu i na bieżąco wpierają młodych ludzi w nabywaniu przez nich nowych umiejętności. Miło jest obserwować jak np. młoda stażystka-kosmetyczka z dużym zaangażowaniem i starannością wykonuje czynności związane z pielęgnacją paznokci – manicure i pedicure oraz zabieg  regulacji i henne brwi w Studiu Pielęgnacji Urody „Kasieńka”. Podziwiamy też cierpliwość beneficjentek – opiekunek dziecięcych, które z prawdziwą pasją realizują się w tej roli w bezpośrednim kontakcie z dziećmi m.in w Przedszkolu Niepublicznym u „Cioci Gosi”. Mimo, iż do końca stażu jeszcze ok. 4-5 miesięcy to w opinii pracodawców ci młodzi ludzie są bardzo odpowiedzialni i chętni do zgłębiania wiedzy w wykonywanym zawodzie. Należy podkreślić, że za odbywany staż beneficjenci otrzymują stypendium i zwrot kosztów dojazdu.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Uroczyste wręczenie zaświadczeń – PPP Kołobrzeg

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu dnia 13 kwietnia 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń dla beneficjentów projektu „Równi na Rynu Pracy”, które było podsumowaniem ich dotychczasowych działań. Każdy z uczestników nabył nowe umiejętności podczas 150 godzinnego kursu zawodowego, które mają ułatwić im wejście na rynek pracy. Pośrednik pracy z kołobrzeskiej jednostki wraz z przedstawicielem firmy szkoleniowej odpowiedzialnej za kurs zawodowy – Centrum Kariery Zawodowej ze Szczecinka wręczyły przybyłym uczestnikom zaświadczenia, potwierdzające zdobyte kwalifikacje w zawodach: barman/kelner/barista, kucharz, sprzedawca, fryzjer, opiekunka dziecięca, recepcjonista, murarz – tynkarz oraz technolog robót wykończeniowych. Kolejnym i zarazem ostatnim etapem będzie odbycie przez każdego z uczestników półrocznego stażu u lokalnych pracodawców. Celem odbycia tych praktyk zawodowych jest ułatwienie uczestnikom poznania warunków pracy a także możliwość podpisania stałej umowy o pracę. Mamy nadzieję, że podopieczni projektu wykorzystają daną im szansę.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nowe kwalifikacje i umiejętności

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Równi na rynku pracy-YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Spotkanie miało  na celu podsumowanie zakończonych w tym tygodniu kursów zawodowych, na których młodzież zdobyła niezbędne umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zawodach fotograf, fryzjer, stylistka paznokci, stolarz/cieśla budowlany, piekarz/cukiernik. Dużym zainteresowaniem na kursach cieszyły się zajęcia praktyczne, które zorganizowano bezpośrednio na terenie zakładów pracy.
Z beneficjentami został również omówiony kolejny i zarazem ostatni etap projektu, jakim jest trwający sześć miesięcy staż zawodowy.
Na spotkanie została zaproszona lokalna telewizja TV Police, która w oparciu o przeprowadzony wywiad z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym z MCK Police, nagranie ze spotkania, oraz wywiad z uczestnikami projektu i wybranymi pracodawcami zrobi reportaż dotyczący szansy dla młodzieży w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy jaką daje projekt „Równi na rynku pracy”.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie szkolenia w MCK Trzebiatów

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca jednego z etapów realizacji projektu „Równi na rynku pracy”. W dniu 2.04.2015 roku zakończyło się pierwsze z trzech szkoleń realizowanych przez MCK w Trzebiatowie, przygotowujących młodzież do podjęcia staży u pracodawców. Do egzaminu końcowego szkolenia „Kelner-barman-barista z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” przystąpiło 7 osób uczestniczących w zajęciach. Dwuczęściowa forma egzaminu pozwoliła sprawdzić wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowywania oraz serwowania drinków. Wszyscy uczestnicy zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.
Teraz, po krótkiej świątecznej przerwie czeka młodych ludzi próba najważniejsza, skonfrontowania nabytych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy z klientami lokalu gastronomicznego.
Oprócz zakończonego już szkolenia kelnersko-barmańskiego, trwają jeszcze zajęcia w dwóch innych grupach młodzieży zdobywających wiedzę w zawodach „magazyniera i operatora wózków widłowych” oraz „spawacza MAG 135.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe w Barlinku

W dniu 23 marca 2015 r. dla uczestników projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku rozpoczęły się kursy zawodowe:
-„Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego”,
-„Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości”, oraz
-„Sprzedawca (w tym książeczka sanitarno-epidemiologiczna) z obsługą kasy fiskalnej i programu magazynowego.”

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach wsparcia edukacyjno-zawodowego przewidzianego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W kursach uczestniczy grupa 24 osób w wieku 18-24 lata, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych. W programie kursu, który obejmuje 150 godzin poruszane są zagadnienia dotyczące m.in.: dokumentacji magazynowej, rachunkowości, zastosowania systemów komputerowych w gospodarce magazynowej oraz obsługi programu do fakturowania, obsługi klienta, podstaw towaroznawstwa i marketingu. Pracownicy administracyjno-biurowi nauczą się obsługi podstawowych urządzeń biurowych, obiegu dokumentacji kancelaryjnej oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dla beneficjentów projektu cenne będą także ćwiczenia praktyczne przewidziane do realizacji podczas szkolenia. Zdobytą wiedzę i umiejętności beneficjenci projektu będą mogli wykorzystać podczas stażu zawodowego, który będzie kolejnym etapem w ich życiu zawodowym.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Beneficjentki projektu RNRP z MCK Pyrzyce zakończyły kurs zawodowy

Dwie beneficjentki projektu „Równi na Rynku Pracy” z programu „Gwarancje dla młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakończyły kolejny etap wsparcia, jakim był kurs w  zawodzie florysty. Uczestniczki podczas odbytego szkolenia zdobyły umiejętności do wykonywania podstawowych zadań florysty, do których należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego. Ze względu na pracę związaną z licznymi kontaktami z klientami, konieczna jest zdolność nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Biorąc pod uwagę artystyczny charakter zawodu, florysta powinien wykazywać się kreatywnością, potrzebą ciągłych poszukiwań twórczych. Zmieniające się szybko trendy florystyczne, pojawianie się nowych materiałów roślinnych, technicznych i dekoracyjnych oraz technik florystycznych wymagają samodzielnego doskonalenia się i uzupełniania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w warsztatach i pokazach. Dziewczyny  wyposażone  w nowe kwalifikacje zawodowe wkroczyły pewnym krokiem na rynek pracy, rozpoczynając od 1 kwietnia,  6 miesięczne staże zawodowe u lokalnego  pracodawcy  na stanowisku florysty. Wsparcie, którym zostały  objęte beneficjentki projektu dały im możliwość odkrycia i udoskonalenia własnego potencjału zawodowego oraz wiarę i poczucie własnej wartości jako przyszłych pracowników.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzaminy zawodowe w Kołobrzegu

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu 31.03.2015r odbyły się egzaminy zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy”. Uczestnicy podczas egzaminów musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną zdobytą podczas 150 godzinnego szkolenia zawodowego. Piętnastoosobowa grupa bezrobotnych poznała tajniki pracy w zawodach tj. kucharz, kelner – barman, recepcjonista, sprzedawca, fryzjer, opiekunka dziecięca, technolog robót wykończeniowych czy murarz – tynkarz. Każdy z uczestników otrzymał zestaw pytań, na które musiał odpowiedzieć, a następnie wykonać w praktyce zadania zlecone przez egzaminatora. Wszyscy z beneficjentów wykazali się wiedzą i umiejętnościami na piątkę. Potwierdzeniem zdobycia nowych kwalifikacji będą zaświadczenia, które w najbliższym czasie każdy z uczestników otrzyma. Uzupełnieniem szkoleń będą półroczne staże u lokalnych pracodawców, które będą stanowiły fundamentalny element przygotowania ich do stawiania pierwszych kroków w samodzielnej pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Profesjonalna obsługa magazynu w CEiPM Koszalin

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie sześciu uczestników  projektu „Równi na rynku pracy” – YEI w ramach gwarancji dla młodzieży uczęszcza na kurs zawodowy profesjonalna obsługa magazynu z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego. W ramach kursu osoby zapoznają się z zasadami pracy w magazynie, nauczą się obsługi kasy fiskalnej, uzyskają uprawnienia kierowcy, operatora wózków jezdniowych z napędem spalinowym, gazowym i elektryczno-akumulatorowym, mają też możliwość poznania programu księgowo – magazynowego „Subiekt”. Po zakończonym kursie odbędzie się zewnętrzny egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego w Koszalinie.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy prawa jazdy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz w MCK w Koszalinie

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz w Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy” – YEI w ramach gwarancji dla młodzieży rozpoczęli kurs prawa jazdy kat. B. W kursie tym bierze udział sześć osób po trzy osoby z CEIPM i MCK w Koszalinie. Kurs prowadzi firma „LUZ” z Koszalina mająca doświadczenie w organizowaniu kursów prawa jazdy kat B, C, C+E. Kurs prawa jazdy  kat. B składa się z 30 godzin zajęć teoretycznych z przepisów ruchu drogowego oraz 30 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem. Młodzież po skończeniu szkolenia i zdaniu wewnętrznych egzaminów przystąpi do egzaminów państwowych dających uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W projekcie przewidziano, iż zdanie egzaminów państwowych za pierwszym razem jest dość trudne, ze względu na towarzyszący stres i stopień ich trudności, dlatego też uczestnicy będą mieli możliwość podchodzenia dwukrotnie do egzaminu poprawkowego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzamin z obsługi wózka widłowego w Wałczu

W dniu 27 marca 2015 r. odbył się egzamin z obsługi wózka widłowego, będący pierwszym etapem kursu zawodowego w zawodzie magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego dla Beneficjentów z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Wałczu w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Czterech uczestników projektu przystąpiło do egzaminu praktycznego z obsługi wózka jezdniowego i zdało go z wynikiem pozytywnym. Organizatorem egzaminu praktycznego i szkolenia teoretycznego z tego zakresu był  Uniwersytet Oświatowy w Pile a egzamin przeprowadził pan Łukasz Szafranek. Przed uczestnikami zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: specyfika pracy na stanowisku magazyniera, obsługa kas fiskalnych i programu magazynowego a na zakończenie kursu egzamin zawodowy. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikaty uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu.  Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” realizowany przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Następnym etapem Projektu jest zagwarantowany dla uczestników półroczny staż zawodowy u pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe w MCK Stargard

„Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.”
A.Mickiewicz
W Stargardzie Szczecińskim rozpoczęły się kursy zawodowe dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”. Piętnastoosobowa grupa realizuje trzy profile kursów zawodowych. Największe zainteresowanie wzbudził kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej oraz programu magazynowego.  Kursy zawodowe stwarzają beneficjentom szansę przekwalifikowania się lub nabycia kwalifikacji zawodowych w sytuacji, gdy nie posiadali oni wcześniej jakichkolwiek uprawnień przydatnych na rynku pracy. Profil kursu został wybrany podczas indywidualnego doradztwa zawodowego przeprowadzonego w jednostce w październiku oraz listopadzie  2014 roku w wymiarze czterech godzin dla każdego z beneficjentów.  Kursy realizowane są niejako w dwóch etapach. Pierwszy etap ma na celu znajomienie kursanta z teoretyczno-formalnymi aspektami wykonywania danego zawodu. Drugim etapem jest praktyczne przećwiczenie wiedzy zdobytej na zajęciach stricte teoretycznych.  Uczestnicy projektu są ze sobą niezwykle zżyci. Jest to następstwem wspólnej realizacji poprzednich wsparć projektowych jak np. grupowe wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe a także zajęcia teoretyczne z prawnikiem.  Cała piętnastoosobowa grupa realizuje kurs w jednym budynku Centrum kształcenia Zawodowego w Stargardzie. Sale wykładowe oraz pracownie do zajęć praktycznych są niemalże wszystkie umiejscowione na jednym piętrze budynku. Projekt jest szansą nie tylko zyskania możliwości własnego rozwoju na lokalnym rynku pracy, ale także wspaniałą przygodą.  Po kursie zawodowym na każdego z uczestników czeka staż w obranym przez siebie zawodzie. Póki co z niecierpliwością każdy z beneficjentów z niecierpliwością czeka na uzyskanie wymarzonego certyfikatu zawodowego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podsumowanie szkolenia „Magazynier –sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, wózka jezdniowego i programu komputerowego” 

W dniu 24 marca 2015r. odbyła się miła uroczystość zakończenia kursu kwalifikacyjnego „Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, wózka jezdniowego i programu komputerowego” zorganizowanego dla uczestników z drugiej grupy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku. Bezpłatny kurs został przeprowadzony dzięki projektowi „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanemu przez Unię Europejską, wdrażanemu w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanemu przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Podsumowania kursu dokonał pan Roman Tranbowicz – tutor w projekcie  i wykonawca kursu pan Andrzej Wilicki – dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Szczecinku. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursu. Beneficjenci projektu uzyskali  uprawnienia do wykonywania zawodu magazyniera, sprzedawcy  oraz operatora wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych. Przed uczestnikami projektu kolejne ważne dla nich wsparcie, odbycie półrocznego stażu pracy i doskonalenie nabytych umiejętności w trakcie kursu zawodowego. Dla osób z uprawnieniami magazyniera i obsługi wózków jezdniowych na lokalnym rynku pracy nie powinno być problemów ze znalezieniem pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Stolarz, cieśla budowlany- Kurs zawodowy w Policach

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy-YEI”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Młodzi ludzie poprzez uczestnictwo w zajęciach projektowych zdobywają niezbędne umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.
W dniu 24 marzec 2015 r. pośrednik pracy z MCK Police odwiedził na kursie zawodowym w zawodzie stolarz, cieśla budowlany jednego z uczestników projektu. Młody mężczyzna na trwającym od 09.03.2015 r. kursie zapoznaje się z podstawami rysunku technicznego oraz dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną. Ponadto nabywa wiedzę w zakresie materiałoznawstwa i technologii robót ciesielskich. Zapoznaje się również z obsługą maszyn wykorzystywanych do obróbki drewna.
Wysoka jakość trwających kursów w połączeniu z sześciomiesięcznym stażem zawodowym w wybranym zawodzie to dla uczestników projektu szansa na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs w zawodzie spawacz MAG-135 rozpoczęty

W dniu 17 marca 2015 r. rozpoczął się kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG-135 dla uczestników projektu z grupy Hufca Pracy w Wałczu w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Trzech uczestników projektu odbyło pierwsze zajęcia przyuczające do zawodu: spawacz MAG-135. Beneficjenci rozpoczęli zajęcia teoretyczne, które prowadzi pan Zbigniew Wyrobek z Pilskiego Uniwersytetu Oświatowego. Po zakończeniu zajęć teoretycznych kursanci rozpoczną zajęcia praktyczne a na zakończenie kursu podejdą do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy zdobędą certyfikaty uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu.  Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” realizowany przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Następnym etapem po zakończeniu szkolenia jest półroczny staż zawodowy realizowany firmie pozyskanego pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia praktyczne na spawalni w ramach zajęć z projektu RnRP realizowanych w MCK Gryfino

Trwają zajęcia praktyczne na spawalni realizowane dla trzech uczestników MCK Gryfino w ramach projektu ,,Równi na rynku pracy”. Beneficjenci praktykują metodę MAG 136 w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi. Zaliczyli już zajęcia teoretyczne i poprzez praktykę przygotowują się do egzaminu państwowego. Szkolenie odbywa się w firmie CRAFT w Gryfinie gdzie instruktorzy czuwają nad bezpiecznym i efektywnym przebiegiem 150 godzinnego szkolenia. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursanci otrzymają min. Certyfikaty oraz Książeczki Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia przygotowują beneficjentów zarówno do odbycia obowiązkowego półrocznego stażu zawodowego jak również przyszłej pracy w zawodzie spawacza.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs prawa jazdy w Kołobrzegu

W kołobrzeskiej jednostce PPP trwa realizacja projektu „Równi na Rynku Pracy” w ramach Gwarancji dla młodzieży. Oprócz kursów zawodowych, w których bierze udział piętnastu uczestników dodatkowo troje z nich bierze udział w kursie prawa jazdy kat. B. Dobór osób nastąpił poprzez rekomendację doradcy zawodowego, który ustalił indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego każdego z uczestników. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor Pan Krzysztof Cieśliczka ze szkoły D&S z Grzybowa.

Podczas kursu beneficjenci zapoznali się m.in. z podstawowymi pojęciami i przepisami ruchu drogowego, pierwszą pomocą przedlekarską. W czasie 30  godzin zajęć teoretycznych  instruktor omawiał również  psychologiczne aspekty ruchu drogowego, działanie alkoholu i innych środków mających wpływ na zachowanie kierowcy, budowę i eksploatację pojazdu. Poszczególne bloki tematyczne były szeroko omawiane oraz poparte wieloma przykładami. Po zakończeniu zajęć teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne czyli indywidualna jazda samochodem osobowym po placu manewrowym jak i ulicach miasta. W ramach zorganizowanego kursu uczestnicy mają możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu  – do dwóch prób. Mamy nadzieję, że ta liczba wystarczy aby każdy z nich uzyskał wymarzone kwalifikacje, a co za tym idzie, aby kurs prawa jazdy był dla nich furtką do miejsc pracy, możliwością dostępu do usług społecznych, kulturalnych oraz przeciwdziałał wykluczeniu ze względu na miejsce zamieszkania.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kurs prawa jazdy kat. „B” w Łobzie

Od dnia 2 marca 2015r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK w Łobzie odbywa się kurs prawa jazdy kat. b.  W kursie biorą udział trzy osoby – beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Program kursu przewiduje 60 godzin zajęć – 30 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów i 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Szkolenie w Łobzie prowadzone jest przez wykwalifikowanego wykładowcę i instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć, z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w aktualnych aktach prawnych, dotyczących szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami.
Obecnie uczestnicy projektu doskonalą wiedzę teoretyczną z przepisów o ruchu drogowym, poznają zagadnienia dotyczące budowy pojazdu, techniki kierowania pojazdem oraz zachowania się na miejscu wypadku i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ponadto przygotowane materiały szkoleniowe pozwalają na naukę w domu i przyswajanie niezbędnej wiedzy w każdej wolnej chwili.
W ramach kursu uczestnicy mają zagwarantowane przystąpienie do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz możliwość przystąpienia do 2 poprawek. Po pomyślnym zdaniu egzaminu beneficjenci nabędą uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Beneficjenci wierzą, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi dostęp do szerszego grona pracodawców i zwiększy szansę na znalezienie zatrudnienia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe w Łobzie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Poprzez udział w zajęciach projektowych młodzi ludzie nabywają niezbędnych umiejętności i zdobywają kwalifikacje zawodowe. Od 9 marca 2015 trwa kurs: Sprzedawca (w tym książeczka sanitarno-epidemiologiczna) z obsługą kasy fiskalnej i programu magazynowego – 150 godzin/osobę.

W ramach kursu uczestnicy nabędą umiejętności obsługi kasy fiskalnej, programowania kas fiskalnych, transmisji danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych oraz uzyskiwania raportów kasowych. Ponadto zapoznają się z programem  magazynowo – zaopatrzeniowo – sprzedażowym, nauczą się właściwej organizacji pracy, obsługi klienta i zapoznają się z elementami marketingu.
Wysoka jakość trwających kursów w połączeniu z sześciomiesięcznym stażem zawodowym w wybranym zawodzie to dla uczestników projektu szansa na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ruszyły kolejne kursy zawodowe „RnRP” w Wałczu

W dniu 11 marca 2015 r. rozpoczęły się kolejne kursy zawodowe w zawodach: kucharz i sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla Beneficjentów z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Wałczu w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Dziesięciu uczestników projektu odbyło pierwsze zajęcia przyuczające do zawodu: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, natomiast pięciu w zawodzie: kucharz. Przed uczestnikami zajęcia teoretyczne i praktyczne, a na zakończenie kursu egzamin zawodowy. Po pozytywnym zdaniu egzaminów zdobędą certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji do wykonywania wyuczonego zawodu. Następnym etapem jest półroczny staż zawodowy u pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe MCK Police rozpoczęte!!!

W dniu 02.03.2015  rozpoczęły się jednocześnie dwa kursy zawodowe; Kurs Stylizacji Paznokci i Kurs Fryzjerski. Osoby uczestniczące w projekcie Równi na Rynku Pracy rozpoczęły kursy u wykwalifikowanych wykładowców. W programie kursu znajduje się szkolenie BHP ogólne i stanowiskowe oraz 139 godzin zajęć zawodowych. W obu kursach biorą udział osoby, które po ukończeniu części teoretycznej przystąpią do stażu zawodowego u pracodawców z ugruntowaną pozycją na rynku pracy. Uczestnicy kursów nabywają wiadomości teoretyczne oraz praktyczne, które w pełni wykorzystają w trakcie stażu oraz późniejszego zatrudnienia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs prawa jazdy kat. „B”  w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

Od dnia 09 marca 2015r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku  odbywa się  kurs prawa jazdy na kat. „B”.  W kursie bierze udział osiem osób z OSZ i 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku  –  beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.  Program kursu przewiduje 60 godzin zajęć, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych  i 30 godzin nauki jazdy.  Obecnie uczestnicy projektu doskonalą wiedzę z przepisów o ruchu drogowym, poznają zagadnienia dotyczące budowy pojazdu, zasad obsługi technicznej, techniki kierowania pojazdem oraz zachowania się na miejscu wypadku i udzielania pomocy przedlekarskiej. Po zdaniu teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego beneficjenci nabędą uprawnienia m.in. do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu i motocykla. Proponowana przez OHP pomoc wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi i lokalnego rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Język angielski – kurs podstawowy  w CEiPM  Szczecin  – projekt RnRP  

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie dobiegły końca zajęcia z języka angielskiego  w ramach indywidualnego wsparcia  uczestników projektu „Równi na rynku pracy –YEI”. W 2015 roku zrealizowano 120 godzin zajęć z  języka angielskiego w stopniu podstawowym. Program zajęć został tak dobrany, by każdy z beneficjatów, który właśnie rozpoczyna swoją przygodę z językiem mógł po zakończeniu kursu poprawnie formułować zdania oraz czytać ze zrozumieniem tekst. Zajęcia odbywały się  w siedzibie ZWK w Szczecinie przy ulicy Dworcowej 19. Każdy z kursantów otrzymał zestaw pomocy dydaktycznych, w skład których wchodził: zestaw płyt CD, słownik, program komputerowy, zeszyty do ćwiczeń. Program zawarty na nośnikach umożliwiał korzystanie z jego zawartości w zależności od sytuacji, W trakcie trwania zajęć uczestnicy poznali nie tylko nowe słownictwo, poszerzyli znajomość języka, powtórzyli gramatykę. Przede wszystkim nabrali pewności w posługiwaniu się językiem angielskim. Zajęcia składały się bloków w, których omawiano tematy związane z nawiązywaniem kontaktów, poszukiwaniem pracy, jedzeniem, zakupami, czasem wolnym czy nagłymi zdarzeniami. Korzyści ze znajomości języków obcych są oczywiste. Niezależnie od tego, co w danym czasie robimy  i w jakim państwie jesteśmy. Możliwość bezpośredniego komunikowania się z mieszkańcami danego kraju jest niezwykle przydatna. Nauka języków inspiruje, poszerza horyzonty i zwiększa szanse na znalezienie pracy.
W myśl czeskiego przysłowia „Każdy język obcy daje ci nowe życie; jeżeli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz”.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe – MCK Police

Kursy zawodowe to kolejne formy wsparcia w ramach projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, w których biorą udział beneficjenci w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach.
9 marca 2015 roku rozpoczęła się realizacja kursów: piekarz, cukiernik oraz fotograf.

Szkolenie w zawodzie piekarz, cukiernik pozwoli młodym ludziom poznać podstawy działalności gospodarczej w przemyśle spożywczym oraz zagadnienia związane z wytworzeniem asortymentu wyrobów ciastkarskich i pieczywa. Każdy uczestnik szkolenia zostanie również przeszkolony z zakresu magazynowania surowców piekarskich oraz obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wypieku pieczywa i ciast.
Część uczestników zdecydowała się na udział w kursie fotograficznym. Część teoretyczna oraz praktyczna jest realizowana przez firmę, która powstała z pasji i chęci stworzenia w Szczecinie miejsca przyjaznego wszystkim miłośnikom fotografii. Głównym profilem działalności firmy są warsztaty i kursy fotograficzne na różnych stopniach zaawansowania.
Program kursu obejmuje między innymi podstawy fotografii cyfrowej i lustrzanki, techniki oświetlenia, budowanie ekipy zdjęciowej (wizażystka, stylistka), fotografowanie w studio i w plenerze oraz obróbkę w programach Photoshop i Lightroom. Każdy uczestnik szkolenia zostanie również przeszkolony z podstaw marketingu fotograficznego oraz prawa autorskiego dla fotografów na zajęciach z prawnikiem.
Wysoka jakość trwających kursów w połączeniu z przewidzianym sześciomiesięcznym stażem zawodowym to dla uczestników projektu szansa na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie kursu zawodowego tokarz – frezer CNC w Wałczu

Dnia 10 marca 2015 r. rozpoczęły się kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Wałczu w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Pięciu beneficjentów  z obu wałeckich grup projektowych odbyło pierwsze zajęcia przyuczające do zawodu: tokarz – frezer CNC. Po zakończeniu kursu zawodowego i pozytywnie zdanym egzaminie, uczestnicy zdobędą certyfikaty uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu i rozpoczną kolejny etap projektu, którym są staże zawodowe. Udział w projekcie daje młodzieży szansę uzyskania pierwszych kwalifikacji zawodowych lub podniesienia czy też zmianę posiadanych już kwalifikacji oraz możliwość pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szkolenia OHP szansą dla młodzieży na pracę w nowym zawodzie

Od 24 lutego 2015r. trwają bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe zorganizowane dla uczestników grupy II z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku  w ramach  projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.  Beneficjenci projektu  po odbyciu zajęć teoretycznych obecnie przystąpili do zajęć praktycznych przyuczających do nowego zawodu: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu magazynowego”, „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”, „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego” i  „Fryzjer”.

Dla Natalii  i Łukasza – uczestników projektu,  nauczenie się zawodu fryzjera to nie tylko ciekawa dla nich pierwsza profesja  ale  i rozwijanie swych zainteresowań. W trakcie praktyki pod okiem doświadczonego instruktora doskonalą umiejętności w strzyżeniu i modelowaniu włosów, tak aby osiągnąć efekt oczekiwany przez klienta. Ponadto poznają tajniki  koloryzowania, farbowania, rozjaśniania, balejażu, tworzenia pasemek, przedłużania lub zagęszczania włosów oraz przeprowadzania zabiegów regeneracyjnych włosów zniszczonych. Przed uczestnikami projektu nie lada wyzwanie, gdyż od dobrego fryzjera wymagane są nie tylko umiejętności fryzjerskie, ale również zmysł estetyczny, wyobraźnia, a przede wszystkim słuchanie wskazówek, życzeń klienta i szanowanie jego decyzji. Projekt „Równi na rynku pracy – YEI”  również umożliwia młodym odbycie półrocznego stażu pracy w nowym zawodzie zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe – PPP Kołobrzeg

W kołobrzeskiej jednostce Punkt Pośrednictwa Pracy trwa realizacja unijnego projektu „Równi na Rynku Pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Piętnastu uczestników rozpoczęło kurs zawodowy. Młodzi ludzie zdobędą kwalifikacje zawodowe zgodne z ich predyspozycjami zawodowymi jak również z potrzebami lokalnego rynku pracy. Podczas 150 godzin kursu teoretycznego  i praktycznego uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje w takich zawodach jak: kucharz, fryzjer, barman, opiekunka dziecięca, sprzedawca, technolog robót wykończeniowych i murarz. Każdy z kursów zakończy się egzaminem i zdobyciem zaświadczeń  potwierdzających nabycie nowych umiejętności, które będą wykorzystane w trakcie dalszych działań projektu czyli odbycia staży zawodowych u lokalnych pracodawców.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie kursu prawa jazdy w Szczecinku

W Hufcu Pracy i Ośrodku Szkolenia  zawodowego OHP w Szczecinku trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży” .Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji  młodych ludzi w wieku 18-24 lat, poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej  oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie jego trwania. Poprzez udział w zajęciach projektowych młodzi ludzie nabywają wiele umiejętności i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

W ramach kursów kształcą się w różnych zawodach m.in. spawacz, magazynier z obsługą wózka widłowego, sprzedawca, kosmetyczka, kucharz czy też opiekunka dziecięca lub osób starszych. Wielu z nich rozpoczęło już  6-miesieczny staż. Ponadto część osób skorzysta z dodatkowego wsparcia przewidzianego w projekcie jakim jest kurs prawa jazdy kat. B. W dniu 3 marca odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników z instruktorem nauki jazdy. Prowadzący omówił program kursu dotyczący części teoretycznej oraz zasady realizacji praktycznej części kursu i warunki przystąpienia do egzaminu. Beneficjenci są przekonani, że nabycie umiejętności kierowania pojazdem i posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu znacznie ułatwi im życie, a co najważniejsze zwiększy szansę na znalezienie wymarzonego zatrudnienia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkania indywidualne z psychologiem  w Wałczu „Równi na rynku pracy”

W dniach 26 i 27 lutego 2015 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem dla Beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

W spotkaniach wzięli uczestnicy projektu z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Wałczu. Zajęcia te były kontynuacją zajęć indywidualnych rozpoczętych w 2014 roku.
Indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Równi na rynku pracy” skierowane było głównie do osób, które chciały indywidualnie skonsultować swoje problemy lub uzyskać poradę jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Zajęcia te pozwoliły zdiagnozować z jakimi problemami boryka się młodzież biorąca udział w projekcie oraz       w jaki sposób radzi sobie z agresją, konfliktami z rówieśnikami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań.
Zajęcia z psychologiem cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kuras w MCK Łobez

W Młodzieżowym Centrum Kariery w  Dębnie od dnia 24 lutego trwa kurs zawodowy: „Magazynier z obsługą wózka jezdnego i magazynowego programu komputerowego”. Szkolenie odbywa się w ramach działań w projekcie „Równi na Rynku Pracy”.  Beneficjenci naszego projektu biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych w zakresie obsługi działań logistycznych magazynów i czynnej obsługi wózka jezdnego.  Kurs kończy się egzaminem państwowym przewidzianym na koniec miesiąca marca br. Zdobyte kwalifikacje dadzą uprawnienia naszym beneficjentom do odbycia stażu zawodowego i  późniejszej pracy zawodowej .

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie Kursu języka angielskiego „Równi na rynku pracy” w Wałczu

Od 13 stycznia do 24 lutego 2015 trwał zorganizowany w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu kurs języka angielskiego w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. W zajęciach tych uczestniczyli beneficjenci projektu z grup MCK i HP Wałcz. Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym trwał 120 godzin, wyposażył uczestników w podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym. Uczestnicy zweryfikowali nabytą wiedzę i umiejętności wypełniając test końcowy. Każdy z uczestników szkolenia językowego otrzyma certyfikat o jego ukończeniu.


Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Szkolenia dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy -YEI”

W dniu 24 lutego 2015r. rozpoczęły się bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uczestników grupy II z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 – 24 lat znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie uczą się, nie pracują ani nie uczestniczą w żadnym szkoleniu czy kształceniu.

Dziesięciu beneficjentów projektu odbyło pierwsze zajęcia przyuczające do zawodu: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu magazynowego”, „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”, „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego” i „Fryzjer”. Program szkoleń obejmuje 150 godzin zajęć teoretycznych i przede wszystkim zajęć praktycznych. Na zakończenie kursu zostaną przeprowadzone, przewidziane programem egzaminy. Uczestnicy projektu po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymają certyfikaty uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu. Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” stwarza dla młodzieży ogromną szansę uzyskania pierwszych kwalifikacji zawodowych lub podniesienia posiadanych niskich kwalifikacji czy też umożliwia zmianę nietrafionego zdobytego wcześniej zawodu oraz odbycie półrocznego stażu pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne Pośrednictwo Pracy w MCK Pyrzyce

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbywają się w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, indywidualne spotkania z beneficjentami dotyczące zasad realizacji staży zawodowych. Pośrednik pracy z pyrzyckiego MCK – Alicja Wolińska udziela pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu stażu zgodnego z ich kwalifikacjami i preferencjami. Uczestnicy zostają także poinformowani o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach osób poszukujących zatrudnienia. Po ustaleniu kompetencji i preferencji zawodowych beneficjenci są kierowani do odpowiednich pracodawców. Zanim jednak dojdzie do pierwszego spotkania z pracodawcą uczestnicy zostają szczegółowo zapoznani z obowiązkami i prawami stażysty oraz pracodawcy, u którego staż jest realizowany. Beneficjenci otrzymują niezbędne informacje o firmach, w których będą odbywać staże, dzięki którym łatwiej będzie im odnaleźć się w roli nowego pracownika.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Koniec kursu językowego w MCK Trzebiatów

20 lutego 2015 dobiegły końca organizowane w MCK Trzebiatów zajęcia języka angielskiego organizowane w ramach zadania 3 projektu „Równi na rynku pracy”. Trwające w wymiarze 120 godzin lekcje językowe wyposażyły jego uczestników w podstawowe umiejętności posługiwania się w życiu codziennym najpopularniejszym na świecie językiem. Dla osób ambitniejszych i znających już podstawy  języka, prowadzący przygotowywał zajęcia w formie indywidualnej. Młodzież  z zadowoleniem i satysfakcją zweryfikowała w ostatnim dniu zajęć swoje umiejętności  zaliczając test końcowy. Każdy z uczestników szkolenia językowego otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu od organizatora szkolenia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkania z psychologiem w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku

W dniach od 17 do 23 lutego 2015r. w OSZ w Szczecinku odbywają się bezpłatne warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem dla grupy II –  uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży  – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.  Podczas zajęć uczestnicy uczą się,  jak samemu poradzić sobie w sytuacjach kłopotliwych, gdzie ewentualnie poszukać pomocy.

W trakcie  grupowego wsparcia psychologicznego młodzież aktywnie uczestniczy w różnorodnych ćwiczeniach proponujących rozwiązania problemów, z którymi można się na co dzień spotkać się. Dlatego tematyka spotkań  dotyczący stresu, agresji, niskiej samooceny, odrzucenia oraz spraw integrujących grupę i motywującą do aktywności na rynku pracy. Ważne miejsce zajmuje również problematyka dotycząca równego traktowania i poszanowania, równych szans życiowych i zawodowych kobiet i mężczyzn. Beneficjenci projektu uczestniczą także w indywidualnych spotkaniach z psychologiem, które mają na celu pomoc w rozwiązaniu zdiagnozowanych osobistych problemów uczestnika związanych, np. z trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem, agresją, barierą w kontaktach interpersonalnych, niewiarą w swoje ukryte możliwości. Spotkania z uczestnikami projektu prowadzi pani Ewa Bugaj – Zalewska psycholog z  Europejskiej Grupy Konsultingowej w Łodzi. Pani  psycholog poprzez różnorodne i nieschematyczne gry i zabawy dydaktyczne mobilizuje słuchaczy do aktywnego uczestnictwa. Na zajęciach panuje miła atmosfera, która sprzyja w poznawaniu siebie i współpracy w grupie.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu rozpoczęły się, w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, indywidualne spotkania z beneficjentami dotyczące realizacji staży zawodowych. Pośrednik pracy z drawskiego PPP – Andrzej Katuszonek udziela beneficjentom pomocy w uzyskaniu stażu/zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i preferencjami, uczestnicy zostają także poinformowani o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach a także są kierowani do odpowiednich pracodawców.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs ECDL dla „Równych na rynku pracy”

W Barlinku trwa szkolenie ECDL Start. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego oraz obsługi programów Word i Excel. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszą się systemy operacyjne, arkusze kalkulacyjne, a także przetwarzanie tekstów. Przed uczestnikami projektu pozostały jeszcze zajęcia, które zakończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności kursantów z wybranych modułów. Kurs ECDL stanowi szkolenie podstawowych umiejętności, potrzebnych w pracy zawodowej jak i w życiu codziennym.
Certyfikaty ECDL stanowią element CV coraz bardziej doceniany przez pracodawców. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobycie kompetencji zgodne ze standardem European Computer Driving Licence.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs języka angielskiego zakończył  się w PPP Drawsko Pom.

W dniach od 23 stycznia 2015 r. do 16 lutego 2015 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbywało się szkolenie języka angielskiego z lektorem Panią Katarzyną Groździej w ramach projektu „Równi na rynku pracy –YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancja dla młodzieży”, podczas którego  beneficjenci projektu (pięć osób z MCK Złocieniec i pięć osób z PPP Drawsko Pom.) podwyższyli swoją znajomość języka angielskiego. W ciągu 120 godzinnego szkolenia młodzież zdobyła wiedzę językową na poziomie podstawowym A1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w różnorodnych symulacjach. Liczne różnorodne ćwiczenia mobilizowały uczestników do aktywnego uczestnictwa. Na zakończenie kursu przeprowadzone zostały testy z opanowanego materiału. Atmosfera panująca podczas zajęć była przyjazna i mobilizująca do pracy nad wzrostem kompetencji językowych.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w MCK Łobez

W dniach od 9 do 12 stycznia 2015 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbywały się warsztaty z doradcą zawodowym poświęcone metodom aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Zajęcia miały charakter praktyczny i obejmowały zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji instrumentów i usług rynku pracy oraz sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zastosowane metody pracy sprzyjały dobremu przygotowaniu się do poruszania się po rynku pracy. Głównym celem warsztatów było przygotowanie uczestników projektu do prawdopodobnych sytuacji jakie mogą wystąpić podczas procesu rekrutacji. Uczestnicy wykazywali się dużym zaangażowaniem podczas zajęć a zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przydadzą się w realizacji planów zawodowych.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w MCK Dębno

W dniu 13 lutego br. w MCK Dębno kończy się kolejny etap wsparcia dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Spotkania z doradcą zawodowym odbywały się przez cztery dni. Beneficjenci aktywnie uczestniczyli w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, nabywali umiejętności autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, ćwiczenia rozmowy z przyszłym pracodawcą. W czasie spotkań warsztatowych młodzież ćwiczyła sporządzanie dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego.  Cała grupa aktywnie uczestniczyła w zajęciach i rozwijała swoje umiejętności. Beneficjenci są dobrze przygotowani do rozpoczęcia kursów zawodowych i podjęcia staży, które są ostatnim etapem naszego projektu „Równi na Rynku Pracy”.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs języka angielskiego w ramach projektu „Równi na rynku pracy” w Wałczu.

Od 13 stycznia w Młodzieżowym Centrum Kariery i Hufcu Pracy w Wałczu trwa realizacja kolejnego wsparcia dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, jakim jest 120-godzinny kurs języka angielskiego. Obecnie jest on na półmetku. Na kurs uczęszcza 7 osób z grupy MCK i Hufca Pracy. Kurs jest bezpłatny i ma na celu nabycie przez uczestników kompetencji językowej, które umożliwią porozumiewanie się w tym języku. Zwieńczeniem udziału w kursie będzie egzamin. Osoby objęte tym wsparciem nabędą umiejętności językowe na poziomie podstawowym A1 określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Następnym etapem wsparcia  będzie przygotowanie uczestników  do kursów zawodowych i odbycia stażu zawodowego, które dadzą  teoretyczne i praktyczne przygotowanie beneficjentów projektu do wykonywania określonych zawodów.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PPP Kołobrzeg – ECDL w projekcie „Równi na Rynku Pracy”

11.02.2015 r. w kołobrzeskiej jednostce PPP – dla pięciu uczestników projektu „Równi na Rynku Pracy”  współfinansowanego  przez Unię Europejską – rozpoczął się kurs komputerowy ECDL. Jego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i systemu operacyjnego. Kurs przewidziany jest na dziesięć spotkań i będzie kończył się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji zgodnych ze standardem European Computer Driving Licence. Każdy z nich otrzymał zestaw materiałów dydaktycznych dzięki którym oprócz zajęć w ramach projektu będzie mógł uczyć się samodzielnie w domu.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W MCK w Koszalinie rozpoczęły się kursy zawodowe w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

Siedmiu uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI” rozpoczęło w tym tygodniu naukę na kursach zawodowych. Cztery osoby przez najbliższe cztery tygodnie będą zdobywały kwalifikacje spawacza metodą MAG 135 w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pozostała trójka uczestników będzie odbywała naukę w koszalińskiej restauracji Buongiorno: dwie osoby wybrały zawód kelner – barman – barista, a jedna osoba będzie się szkolić na kucharza. Pozostałe kursy rozpoczną się w marcu 2015 roku.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs ECDL w ramach projektu „Równi na rynku pracy” w Wałczu

W dniu 9 lutego 2015r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu odbyły się ostatnie zajęcia i egzamin z kursu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Kurs został zorganizowany dla uczestników z MCK i Hufca Pracy w Wałczu w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. W trakcie 60-godzinnego kursu ECDL uczestnicy zdobywali wiedzę, między innymi z zakresu podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego, grafiki menadżerskiej, uczestnicy wybrali cztery moduły, z których poszerzali swoją wiedzę. Zwieńczeniem kursu był egzamin ECDL, mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy zdadzą go pomyślnie jednak na wynik egzaminu muszą poczekać.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest ważny bezterminowo. Obecnie posiadanie umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych jest niezbędne na rynku pracy, jak i w życiu codziennym, a certyfikat ECDL jest potwierdzeniem takich umiejętności, jednolitym na terenie Unii Europejskiej i świadczy o posiadaniu umiejętności korzystania z komputera osobistego na poziomie podstawowym i rozszerzonym , zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL). Posiadanie takiego certyfikatu zwiększa w znacznym stopniu możliwości znalezienia zatrudnienia przez beneficjentów projektu.
Organizatorem kursu było Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie we współpracy z MCK Wałcz, natomiast wykonawcą – Marcin Bialic z INFOCOM s.c. w Szczecinku.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

MCIZ Koszalin – zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego w Szczecinku w ramach projektu „Równi na rynku pracy”.

Dnia 6 lutego bieżącego roku zakończyła się druga, praktyczna część grupowych zajęć z doradcą zawodowym, projektu „Równi na rynku pracy”, z grupą Hufca Pracy w 16-9 w Szczecinku i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Szczecinku. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy obejmowały zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji instrumentów i usług rynku pracy oraz sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Tematyka zajęć, dzięki zastosowaniu aktywnych metod nauczania, przekazywana była w sposób ułatwiający jej zrozumienie i zapamiętanie. Zajęcia miały charakter praktyczny, młodzież uczestnicząc w zadaniach symulacyjnych rozwiązywała problemy z jakimi może spotkać się podczas poszukiwania pracy.

Zajęcia wzbogacono o materiały multimedialne. Głównym celem warsztatów było przygotowanie uczestników projektu do aktywnego poszukiwania pracy,  warunków rozmowy kwalifikacyjnej oraz samej pracy. Uczestnicy wykazali dużą twórczość, otwartość na nowe doświadczenia, znajomości, wyzwania, przez co zwiększają szansę na samorealizację, spełnienie zawodowe. Przygotowane dokumenty aplikacyjne, starannie przemyślane co do zawartych treści, będących atutem i pasujących do charakteru wymarzonej pracy, wskazują na zaangażowanie i zainteresowanie kandydata danym stanowiskiem. Dodatkowo uczestnicy zapoznawali z aktualną sytuacją kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych na rynku pracy, co jest zgodne z takimi założeniami projektu jak integracja społeczna i unijna polityka równych szans.
Dnia 6 lutego na wspólnym krótkim spotkaniu obu grup podsumowano efekty dwudziestogodzinnej współpracy z doradczyniami zawodowymi.
Liczne szkolenia, kursy i porady indywidualne to tylko niektóre formy pomocy, jakie mogą otrzymać beneficjenci projektu. Dzięki bezpłatnym inicjatywom istnieje możliwość podwyższenia kwalifikacji i podwyższenia swoich szans na zdobycie pracy, zdobycie zawodu, chociażby poprzez zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii B, podwyższenie twórczości w działaniu, naukę redagowania dokumentów aplikacyjnych, poznanie języków obcych i zasad obsługi komputera.
Uczestnicy grupy wykazali wysoką motywację do podjęcia pracy oraz gotowość do zmian w życiu zawodowym. Zapewniają, że poszukując pracy będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie, opierając się na własnej osobowości zawodowej, umiejętnościach, zdolnościach i postawach.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniach od 3 do 6 lutego 2015r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywają zajęcia grupowe dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,  współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Obecnie realizowany jest program 20-stogodzinnych spotkań z doradcą zawodowym – panią Kamilą Gołębiowską z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie.

Celem zajęć jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy. Uczestnicy za pomocą aktywnych metod pracy doradcy zawodowego uczą autoprezentacji i sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Ponadto beneficjenci projektu przeprowadzają symulacje rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, poznają zawody popularne na lokalnym rynku pracy. W spotkaniach z panią Kamilą uczestniczy 15 beneficjentów projektu w wieku 18-24, z których nikt nie pracuje, nie uczy się ani nie kształci się, dlatego wymagają kompleksowego wsparcia w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami pracodawców.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu „Magazynier –sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, wózka jezdniowego i programu komputerowego”  w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniu 30 stycznia 2015r. odbyła się miła uroczystość zakończenia kursu kwalifikacyjnego „Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, wózka jezdniowego i programu komputerowego” dla uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Szczecinku i 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku. Bezpłatny kurs został zorganizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie”.

W kursie uczestniczyło czterech beneficjentów projektu. Podsumowania kursu dokonali: pani Elżbieta Niepelt – opiekun grupy, pan Roman Tranbowicz – tutor  i wykonawca kursu pani Teresa Gocałek – Sosnowska – dyrektor Centrum  Kariery Zawodowej w Szczecinku.  Na zakończenie spotkania uczestnikom wręczono zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursu. Beneficjenci projektu  uzyskali  uprawnienia do wykonywania zawodu magazyniera, sprzedawcy i operatora wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych. Nabyte umiejętności uczestnicy kursu wykorzystają w trakcie półrocznego stażu pracy. Jak wskazują analizy rynku pracy, osoby z uprawnieniami magazyniera i obsługi wózków jezdniowych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy. Organizatorem kursu był Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim i OSZ w Szczecinku.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W MCK Dębno trwa realizacja kolejnego wsparcia dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, jakim jest kurs języka angielskiego , zakończenie kursu przewidziane jest na 6 lutego br. Na kurs uczęszcza 4 osoby, które zgłosiły chęć nauki tego języka w trakcie rekrutacji. Zajęcia są całkowicie bezpłatne  i dadzą uczestnikom duże wsparcie w mobilności na rynku pracy w przyszłości. Następnym etapem wsparcia w projekcie będzie przygotowanie uczestników  do kursów zawodowych i odbycia stażu zawodowego, które da teoretyczne i praktyczne przygotowanie beneficjentów projektu do wykonywania określonych zawodów w ich karierze zawodowej. Uczestnictwo w projekcie zapewni naszym beneficjentom lepszy start w życie zawodowe i wyposaży w  odpowiednie umiejętności i kompetencje.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kursu „Spawacz MAG”   w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniu 28 stycznia 2015r. odbyła się miła uroczystość zakończenia kursu kwalifikacyjnego „Spawacz MAG” dla uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Szczecinku i 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. W kursie uczestniczyło siedmiu beneficjentów projektu. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ćwiczenia praktyczne  były realizowane w zakresie spawania w osłonie gazów aktywnych CO2 metodą MAG 135 na stanowiskach spawalniczych w Zakładzie INKOMET w Szczecinku.

Podsumowania kursu dokonał pan Roman Tranbowicz – tutor, pani Elżbieta Niepelt – opiekun grupy i realizator kursu pan Andrzej Wilicki – dyrektor  Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Szczecinku.  Na zakończenie miłej uroczystości uczestnikom wręczono zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursu. Otrzymane świadectwa i książeczki spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach nadają beneficjentom kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego i prawo do wykonywania zawodu spawacza na terenie Unii Europejskiej. Zawód spawacza obecnie jest pilnie poszukiwaną profesją na rynku pracy. Nabyte umiejętności uczestnicy kursu wykorzystają w trakcie półrocznego stażu pracy. Organizatorem kursu był Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, we współpracy z OSZ w Szczecinku.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego  w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniach od 26 do 29 stycznia 2015r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywają się zajęcia z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Zajęcia prowadzi pani Ewa Mularczyk z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu. W projekcie uczestniczy 10 osób w wieku 18-24, które wymagają kompleksowego wsparcia na rynku pracy. Za pomocą aktywnych metod pracy doradca zawodowy wyposaża uczestników w nowe informacje, które poszerzają wiedzę na temat poszukiwanych zawodów i zasad funkcjonowania rynku pracy. Dzięki takim zajęciom beneficjenci tworzą własne wizytówki zawodowe i dokumenty aplikacyjne. W dniu 27 stycznia 2015r. z uczestnikami projektu spotkał się pan Tomasz Namieciński – dyrektor biura Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie, który miał okazję zapoznać się z opiniami uczestników na temat realizowanych projektów przez OSZ w Szczecinku.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kolejne zajęcia w Kołobrzegu – „Równi na rynku pracy”

Po ponad miesięcznej przerwie w kołobrzeskiej jednostce Punkt Pośrednictwa Pracy rozpoczęły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego  przez Unię Europejską. Po tak długiej przerwie młodzież odbyła zajęcia  z psychologiem, które miały formę spotkań indywidualnych. Każdy z uczestników miał możliwość porozmawiać o swoich problemach, uzyskać radę i wparcie od kompetentnego specjalisty.

Oprócz zajęć z psychologiem w styczniu odbywają się również spotkania z doradcą zawodowym. Są to zajęcia warsztatowe kończące cykl spotkań z tego zakresu. Podczas nich doradca zawodowy wykorzystał nowe narzędzie  do badania kompetencji zawodowych. Nowy test okazał się ciekawym sposobem na określenie potencjału  kompetencyjnego uczestników. Dzięki niemu każdy biorący udział w badaniu mógł dowiedzieć się nowych informacji o sobie jak również podsumować i usystematyzować zdobytą wiedzę na zrealizowanych już zajęciach.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wręczenie certyfikatów ECDL w PPP Drawsko Pom.

W dniu 26 stycznia 2015 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbyło się wręczenie certyfikatów ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)            w ramach projektu „Równi na rynku pracy –YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancja dla młodzieży”. Dziewięcioro uczestników        w trakcie 60 godzinnego kursu zdobyło wiedzę z zakresu podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego, grafiki menadżerskiej, usług w sieciach informatycznych oraz bazy danych. Kurs zakończył się egzaminem ECDL, którzy  wszyscy zdali. Certyfikaty wręczył opiekun grupy Andrzej Katuszonek.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Równi na rynku pracy w CEIPM Koszalin

Dnia 23 stycznia bieżącego roku  w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie zakończyła się druga, praktyczna część grupowych zajęć z doradcą zawodowym, w których uczestniczyli beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy”.
Tematyka zajęć, dzięki zastosowaniu aktywnych metod nauczania, przekazywana była w sposób ułatwiający jej zrozumienie i zapamiętanie. Zajęcia miały charakter praktyczny, młodzież uczestnicząc w zadaniach symulacyjnych rozwiązywała problemy z jakimi może spotkać się podczas poszukiwania pracy. Zajęcia wzbogacono o materiały multimedialne. Głównym celem warsztatów było przygotowanie uczestników projektu do aktywnego poszukiwania pracy, do warunków rozmowy kwalifikacyjnej oraz samej pracy. Uczestnicy wykazali dużą twórczość, otwartość na nowe doświadczenia, znajomości, wyzwania, przez co zwiększają szansę na samorealizację, spełnienie zawodowe.

Przygotowane dokumenty aplikacyjne, starannie przemyślane co do zawartych treści, będących atutem i pasujących do charakteru wymarzonej pracy, wskazują na zaangażowanie i zainteresowanie kandydata danym stanowiskiem. Dodatkowo uczestnicy zapoznawali się z aktualną sytuacją kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych na rynku pracy, co jest zgodne z takimi założeniami projektu jak integracja społeczna i unijną polityką równych szans.
Liczne szkolenia, kursy i porady indywidualne to tylko niektóre formy pomocy, jakie można otrzymać od pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Dzięki bezpłatnym inicjatywom istnieje możliwość podwyższenia kwalifikacji i podwyższenia swoich szans na zdobycie pracy, zdobycie zawodu, czy chociażby poprzez zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii B, podwyższenie twórczości w działaniu, naukę redagowania dokumentów aplikacyjnych, poznanie języków obcych i zasad obsługi komputera.
Uczestnicy grupy wykazali wysoką motywację do podjęcia pracy oraz gotowość do zmian w życiu zawodowym. Zapewniają, że poszukując pracy będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie, opierając się na własnej osobowości zawodowej, umiejętnościach, zdolnościach i postawach.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs języka angielskiego rozpoczął  się w PPP Drawsko Pom.

W dniach od 23 stycznia 2015 do 16 lutego 2015 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbywać będzie się szkolenie z języka angielskiego z lektorem Panią Katarzyną Groździej w ramach projektu „Równi na rynku pracy –YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancja dla młodzieży”, podczas którego dziesięciu beneficjentom projektu (pięć osób z MCK Złocieniec i pięć osób z PPP Drawsko Pom.) przekazywana będzie wiedza związana z nauką języka angielskiego. Jest to 120-godzinne szkolenie na poziomie A1.

A1 jest symbolem reprezentującym podstawowy poziom biegłości językowej, na którym posługująca się językiem osoba rozumie i potrafi stosować potoczne zwroty oraz formułować nieskomplikowane wypowiedzi związane z potrzebami życia codziennego. Posiada również umiejętność budowania pytań z zakresu życia prywatnego. Ponadto umie przedstawić sobie i innych oraz prowadzić prosty dialog jeżeli rozmówca jest gotowy do pomocy, mówi wolno i wyraźnie. Czytanie – rozumienie ogólnego sensu krótkiego tekstu, wyszukiwanie szczegółowej informacji w prostym tekście (np. w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach). Pisanie – formułowanie prostej wypowiedzi pisemnej w oparciu o podany wzór (np. kartka z wakacji, wypełnianie formularza). Liczne różnorodne zaplanowane ćwiczenia mobilizują uczestników do aktywnego uczestnictwa a tym samym efektywnej nauki języka obcego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Doradztwo zawodowe i  psycholog w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy” w MCK Barlinek

W miesiącu styczniu  2015 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyły się zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym  w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego jako unijna inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”. Projekt realizowany w Barlinku obejmuje wsparciem grupę  bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo młodzieży pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, ekonomicznej i środowiskowej.

W trakcie spotkań ze specjalistami uczestnicy pod okiem opiekunów i tutorów mieli możliwość indywidualnego spotkania z psychologiem oraz skorzystania z zajęć grupowych obejmujących interesujące zagadnienia związane z przedsiębiorczością, poznaniem swoich słabych i mocnych stron oraz komunikacji interpersonalnej, a także sprawnym poruszaniem się po rynku pracy oraz zdobyciem wiedzy zawodoznawczej. Program obejmował również tematykę geander mainstreaming. Dzięki temu  młodzież miała okazję zapoznać się ze strategią na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zajęcia dotyczyły między innymi kwestii dyskryminacji i działań, które powodują nierówność pomiędzy płciami we wszystkich obszarach życia  tj. praca, polityka, seksualność, kultura, przemoc mężczyzn wobec kobiet. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem, przez co młodzież miała okazję swobodnej wypowiedzi w tej kwestii. Realizacja dalszej części projektu zapewni dobór odpowiednich form pomocy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika i zaspokajających jego oczekiwania, a równocześnie dających możliwość nabycia lub podniesienia posiadanych kwalifikacji, zapewniając poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Równi na rynku pracy” w MCK Wałcz.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu  rozpoczął się kolejny cykl warsztatów z doradztwa zawodowego z beneficjentami projektu „Równi na rynku pracy” w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Dwie grupy Beneficjentów projektu z MCK i Hufca Pracy w Wałczu poznają i utrwalają zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz metody autoprezentacji. W trakcie całego cyklu warsztatów zostanie także poruszona tematyka związana z rynkiem pracy, technikami aktywnego poszukiwania pracy, instytucjami, instrumentami  i usługami rynku pracy. Uczestnicy ćwiczą między innymi rozmowę kwalifikacyjną, pisanie CV czy listu motywacyjnego.

Operacja wspierana w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Treningi umiejętności społecznych

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywa się kolejny etap zajęć – Treningi umiejętności społecznych, w których uczestniczy młodzież OSZ i 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku będąca w projekcie „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

Tym razem w zajęciach uczestniczy grupa 15 osób pochodząca z terenów wiejskich.  Głównym celem treningu jest podwyższenie umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Ponadto podwyższenie poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, obniżenie lęku społecznego oraz szeroko pojęta praca nad sobą, panowanie nad emocjami oraz prawidłowe ich wyrażanie. Zajęcia z psychologiem poprzez aktywne formy pracy z beneficjentem poruszają wiele tematów interesujących młodzież, także tych dotyczących asertywności, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywania konfliktów. Tego typu zajęcia są bardzo cenne, jak uważają uczestnicy, gdyż pozwalają  nabyć umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, dostrzegać potrzebę innych osób i uczą asertywnego odmawiania. Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością ułatwią beneficjentom projektu planowanie kariery zawodowej.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

PPP Szczecinek – Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych

W PPP Szczecinek w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy, rozpoczęły się pierwsze zajęcia dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy-YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Pośrednik pracy Ewa Bejda zapoznaje uczestników projektu z regulaminem stażu i projektem umowy. Szczegółowo zostają omawiane obowiązki i prawa stażysty oraz pracodawcy. Ponadto beneficjenci  otrzymują niezbędne informacje o firmach w których będą odbywać staże.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 Wsparcie w projekcie trwa – kurs językowy

Od 19 stycznia 2015 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie pięciu wybranych uczestników projektu „Równi na rynku pracy” rozpoczęło kolejną formę wsparcia. Jest to 120-godzinny kurs języka angielskiego. Celem tego kursu jest wykształcenie u uczestników kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych.

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:
1. Rozumienie ze słuchu – rozumienie ogólnego sensu bardzo prostych wypowiedzi, wychwycenie konkretnej informacji, gdy rozmówca mówi powoli i wyraźnie.
2. Mówienie – formułowanie krótkich i prostych wypowiedzi, umiejętność prowadzenia prostych dialogów.
3. Czytanie – rozumienie ogólnego sensu krótkiego tekstu, wyszukiwanie szczegółowej informacji w prostym tekście.
4. Pisanie – formułowanie prostej wypowiedzi pisemnej w oparciu o podany wzór.
Osoby objęte wsparciem zdobędą umiejętności na poziomie podstawowym A1 określonym zgodnie z EUROPEJSKIM  Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia realizowane są bardzo ciekawie z należytą starannością, a uczestnicy zadowoleni z metod pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

MCK Złocieniec – Warsztaty z doradcą zawodowym

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu rozpoczął się kolejny cykl warsztatów z doradztwa zawodowego z beneficjentami projektu „Równi na rynku pracy” w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Podczas spotkań piętnastoosobowa grupa poznała zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, utrwalone zostały zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz metody autoprezentacji. Tematyka kolejnych zajęć związana będzie z rynkiem pracy, technikami aktywnego poszukiwania pracy, instytucjami, instrumentami  i usługami rynku pracy, jak również z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Równi na rynku pracy” będzie 120-godzinny kurs języka angielskiego. Osoby objęte projektowym wsparciem będą miały szansę uzyskać zaświadczenia ukończenia kursu, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie co najmniej podstawowym (A1), ustalonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne wsparcie psychologiczne w MCK Stargard – projekt RnRP  

,,Własna niemoc jest tak niebezpieczna jak obca przemoc.” S.J. Lec
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie Szczecińskim dobiegły końca zajęcia w ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego uczestników projektu „Równi na rynku pracy –YEI”. W 2015 roku zajęcia te zrealizowane zostały w wymiarze dwóch godzin dla każdego uczestnika. Była to kontynuacja indywidualnego wsparcia psychologicznego rozpoczętego w 2014 roku, w którym zrealizowano już po trzy godziny projektowe wsparcia psychologicznego.

Uczestnik realizujący wsparcie miał możliwość pracy nad własną osobowością w wymiarze łącznie pięciu godzin projektowych. Tematyka zajęć została przystosowana indywidualnie do potrzeb każdego z beneficjentów. Jednym z najistotniejszych zagadnień jakie zrealizowano na spotkaniu z psychologiem okazała się analiza przekonań dotyczących własnych możliwości sprawczych w otaczającej młodzież rzeczywistości. Przeświadczenie, że można coś osiągnąć gdy podejmuje się określone działania niewątpliwie były czynnikiem, który potęgował chęć uczestnictwa młodych ludzi w projekcie RnRP. Zajęcia odbywały się w Sali nr 2  MCK Stargard znajdującej się przy ul. Jugosłowiańskiej 22a w Stargardzie Szczecińskim, wyposażonej w odpowiednie materiały niezbędne do efektywnego przeprowadzenia konsultacji. Pani psycholog jako doświadczony trener z łatwością osiągnęła pozytywne rezultaty w postaci pobudzenia w świadomości beneficjentów chęci do podejmowania współpracy i podejmowanie konkretnych działań zmierzających do konstruktywnych zmian w postępowaniu. Obecnie uczestnicy projektu czekają na rozpoczęcie kontynuacji rozpoczętych w poprzednim roku kalendarzowym zajęć z grupowego doradztwa zawodowego. Dany rodzaj wsparcia obejmuje w sumie dwadzieścia godzin projektowych. Celem zajęć jest szkolenie młodzieży w zakresie samodoskonalenia warsztatu aktywnego poszukiwania pracy. Będzie to przydatna umiejętność w późniejszym życiu zawodowym, projekt ma bowiem za zadanie przyczynić się do ułatwienia beneficjentom sprawnego funkcjonowania na lokalnym rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach  inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Podsumowanie kursu ECDL START

W dniu 16 stycznia 2015r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło się podsumowanie kursu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Kurs został zorganizowany dla siedmiu uczestników z OSZ i 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.  W trakcie 60-godzinnego kursu beneficjenci zdobywali wiedzę z zakresu podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego, grafiki menadżerskiej, usług w sieciach informatycznych oraz bazy danych. Kurs zakończył się egzaminem ECDL, którzy  wszyscy z powodzeniem zdali.

Zdany egzamin pozwolił uczestnikom uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ważny bezterminowo. Na zakończenie miłej uroczystości opiekun grupy -pani Elżbieta Niepelt i tutor pan Roman Tranbowicz wręczyli uczestnikom certyfikaty i zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z wymaganiami MEN. W obecnych czasach posiadanie umiejętności komputerowych jest powszechne i niezbędne zarówno w codziennym życiu jak i w pracy zawodowej.  ECDL jest wiarygodnym świadectwem, jednolitym  dla całej Unii Europejskiej certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL) lub innym, równoważnym. Posiadanie takiego certyfikatu zwiększa w znacznym stopniu możliwości znalezienia zatrudnienia przez beneficjentów projektu. Organizatorem kursu było Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie we współpracy z OSZ w Szczecinku, natomiast wykonawcą – Marcin Bialic z INFOCOM s.c. w Szczecinku.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidulane wsparcie psychologiczne dla beneficjentów RNRP w MCK Pyrzyce

W  dniu 14 stycznia br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach kolejne indywidualne zajęcia z uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy” rozpoczął psycholog. Projekt jest realizowany na terenie całej Polski przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – unijnej inicjatywy realizowanej na rzecz wzrostu zatrudnienia wśród ludzi młodych. Zajęcia te są jedną z oferowanych form wsparcia dla beneficjentów projektu. Ich celem jest wpływ na m.in.: podniesienie poczucia własnej wartości uczestników, pogłębienie ich umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych i zawodowych, motywowanie ich do podjęcia legalnego i długoterminowego zatrudnienia, wzmocnienie motywacji do poprawy swojej aktualnej sytuacji życiowej oraz pomoc w wyborze świadomej drogi rozwoju zawodowego uczestników . W kolejnym etapie projektu beneficjenci przystąpią do realizacji kursów zawodowych i  staży zawodowych. Przez cały okres trwania  projektu beneficjenci objęci są także wsparciem opiekuńczo-wychowawczym realizowanym przez kadrę pedagogiczną zatrudnioną w ZWK OHP.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podsumowanie  szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniu 14 grudnia 2014r. zostały zakończone kolejne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku i 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży – Operacji wspieranej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Program projektu przeznaczony jest dla osób w wieku 18 – 24 lat znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie uczą się, nie pracują ani nie uczestniczą w żadnym szkoleniu czy kształceniu. Trzynastu beneficjentów projektu z powodzeniem zdało egzaminy i uzyskało uprawnienia do wykonywania zawodu:  referent do spraw administracyjnych, magazynier z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, fryzjer, opiekunka dziecięca – pomoc nauczyciela, opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej oraz  barman – kelner.

Zdobyte przez młodych ludzi uprawnienia dają nową szansę do wykonywania pracy zgodnie z ich predyspozycjami i jednocześnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Na zakończenie miłej uroczystości, w obecności pana Romana Tranbowicza – specjalisty ds. rozwoju zawodowego OSZ i pani Teresy Gocałek-Sosnowskiej – dyrektor Centrum Kariery Zawodowej, uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia i certyfikaty do wykonywania nowego zawodu. Po zakończonym kursie beneficjenci otrzymają następne ważne wsparcie z projektu „Równi na rynku pracy – YEI” w postaci odbycia półrocznego stażu zawodowego, pozwalającego na utrwalenie nabytych na kursie  umiejętności praktycznych i często zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Organizatorem kursu był Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim i OSZ w Szczecinku, natomiast wykonawcą – Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkania grupowe z doradcą zawodowym w PPP Drawsko Pomorskim w ramach projektu RnRP

W dniach 12 – 16 stycznia 2015 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbywają się spotkania i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym MCK w Złocieńcu Panią Ewą Mularczyk-Smuga w ramach projektu „Równi na rynku pracy –YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancja dla młodzieży”. Podczas spotkań beneficjentom projektu przekazywana jest wiedza związana z tematyką pożądanych wartości w pracy zawodowej, określenie mocnych i słabych stron, określenie uniwersalnych umiejętności adaptacyjnych, identyfikacja własnych umiejętności na podstawie zainteresowań, zdobywanie wiedzy i umiejętności w dokonywaniu samooceny, poznania swojego profilu zawodowego. Przedstawione zostały również informacje związane z tematyką przedsiębiorczości oraz instrumentach i usługach rynku pracy.

Uczestnicy spotkania aktywnie biorą udział w różnorodnych symulacjach. Zajęcia prowadzone są w formie kierowanej – trening i warsztat. Liczne różnorodne ćwiczenia mobilizują uczestników do aktywnego uczestnictwa. Atmosfera panująca podczas zajęć jest sympatyczna. Na koniec spotkań każdy z uczestników  został zapoznany przez pośrednika pracy Andrzeja Katuszonek  z zasadami funkcjonowania Punktu Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podsumowanie kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy -YEJ”

W dniu 12 stycznia 2015r. odbyła się miła uroczystość zakończenia kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Szczecinku i 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Szkolenie z wyróżnieniem ukończyło 4 uczestników. W realizacji projektu „Równi na rynku pracy – YEI” mogą brać osoby w wieku 18 – 24 lat znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które nie uczą się, nie pracują ani nie uczestniczą w żadnym szkoleniu czy kształceniu.

W trakcie kursu beneficjenci nabyli wiedzę dotyczącą m.in. przepisów prawa związanych z zawodem sprzedawcy, organizacji handlu w gospodarce rynkowej, organizacji sprzedaży detalicznej, zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów, wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych. Nie zabrakło również  zajęć praktycznych, podczas których uczono się obsługi terminali płatniczych, kas fiskalnych i urządzeń z nimi współpracujących. Na zakończenie spotkania beneficjenci w obecności pani Elżbiety Niepelt – Komendanta Hufca Pracy, pana – Romana Tranbowicza – specjalisty ds. rozwoju zawodowego OSZ i pana Andrzeja Wilickiego – dyrektora OKZ ZDZ otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z minimum sanitarnego, obsługi kas fiskalnych, bhp oraz zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Nabyte umiejętności uczestnicy kursu wykorzystają w trakcie półrocznego stażu pracy.  Organizatorem kursu był Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, we współpracy z OSZ w Szczecinku, natomiast wykonawcą – ZDZ Słupsk, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Szczecinku.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 „Równi na rynku pracy” w MCK Wałcz

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu zakończyły się zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem dla Beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”. Zajęcia obejmowały między innymi spotkania mające na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz ich umiejętności współpracy w grupie. Beneficjenci dowiedzieli się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz gdzie mogą zwrócić się o pomoc, gdy będą chcieli porozmawiać o swoich życiowych trudnościach.

Młodzi ludzie, dzięki rozmowom z psychologiem, mięli możliwość przeanalizowania jak ważne jest poznanie siebie i swoich potrzeb oraz jak pozytywnie motywować się do działania. Indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Równi na rynku pracy” skierowane było głównie do osób, które chciały osobiście skonsultować swoje problemy lub uzyskać poradę jak sobie radzić w konkretnych okolicznościach. Zajęcia z psychologiem pozwoliły na dokonanie analizy z jakimi problemami boryka się młodzież biorąca udział w projekcie oraz w jaki sposób radzi sobie m.in.: z zachowaniami agresywnymi, konfliktami z rówieśnikami, barierami  w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i obniżoną motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Zajęcia z psychologiem cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Finał kursu ECDL w Punkcie Pośrednictwa Pracy Drawsko Pom.

W okresie od 26.11.2014 r. do 18.12.2014 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim w ramach projektu „Równi na rynku pracy” odbywał  się kurs ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).
Podczas szkolenia dziewięciu beneficjentów nabyło wiedzę w zakresie: podstawowych technik informatycznych, przetwarzania tekstów, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, arkuszy kalkulacyjnych, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej (obsługa programu Word, Excel, Power Point). Wszyscy uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności komputerowe. Rezultaty egzaminów odnotowane będą w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Po pomyślnym zdaniu egzaminów uczestnicy szkolenia otrzymają ważny bezterminowo Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który jest rzetelnym potwierdzeniem umiejętności, honorowanym we wszystkich dziedzinach życia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Rozpoczęcie kursu  „Spawanie metodą MAG”

W dniu 15 grudnia 2014r. rozpoczął się kwalifikacyjny kurs zawodowy „Spawanie metodą MAG” dla 7 uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego i Hufca Pracy w Szczecinku w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską z programu „Gwarancje dla młodzieży”. W inauguracji kursu uczestniczył pan Roman Tranbowicz – specjalista ds. rozwoju zawodowego w OSZ, który zapoznał uczestników z regulaminem szkolenia i pan Andrzej Wilicki – dyrektor  Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Szczecinku, który jako wykonawca  kursu przedstawił zebranym harmonogram i program szkolenia. Kurs przeznaczony jest dla osób w wieku 18 – 24 lat znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie uczą się, nie pracują ani nie uczestniczą w żadnym szkoleniu czy kształceniu.

Organizowany kurs obejmuje 145 godzin teoretycznych i praktycznych, z czego 120 godzin obejmują praktyki zawodowe. Na koniec szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a po jego zdaniu, otrzymają książeczkę spawacza i uzyskają uprawnienia do spawania półautomatycznego w osłonie gazu aktywnego (MAG) blach i rur ze stali ferrytycznych w krajach Unii Europejskiej.  Dzięki OHP wiedzę i umiejętności zawodowe zdobyte na kursie beneficjenci projektu będą mogli  doskonalić w półrocznym stażu pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podstawowy kurs komputerowy w Sławnie

W grudnia bieżącego roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie skończył się podstawowy kurs komputerowy zorganizowany dla pięciu uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.
Beneficjenci chętnie uczestniczyli w spotkaniach. Wykazywali dużą aktywność oraz zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, co objawiło się między innymi zadawaniem wielu interesujących pytań. Uczestnicy mieli bowiem świadomość, że kurs jest świetną okazją, aby zwiększyć swoje kompetencje na rynku pracy i nauczyć się korzystać z możliwości jakie daje obsługa komputera. W ramach kursu komputerowego poruszona została tematyka z zakresu obsługi komputera, korzystania z programów biurowych, a także użytkowania Internetu jako źródła wiedzy, informacji i rozrywki. Zajęcia przewidywały elementarne przygotowanie do pracy z komputerem oraz miały pokazać różne zastosowania programów komputerowych, m.in. obsługa systemu operacyjnego Windows, podstawy znajomości edytora tekstu Word, podstawy znajomości programu Excel, zasady poruszania się po Internecie, obsługa programu graficznego Gimp. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Udzielanie wsparcia w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniu 11 grudnia 2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się zajęcia dla kolejnej grupy uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.  Udzielanie wparcia dla beneficjentów rozpoczęto od spotkań z doradcą zawodowym – panią Ewą Mularczyk z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Złocieńcu.

Spotkania z doradcą zawodowym mają na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności w zakresie wchodzenia i poruszania się na rynku pracy, naukę prawidłowych postaw w trakcie poszukiwania pracy oraz poznanie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W projekcie uczestniczy 10 osób w wieku 18-24, z których nikt nie pracuje, nie uczy się ani nie kształci się i dlatego wymagają kompleksowego wsparcia na rynku pracy. Na zajęciach grupowych z doradcą zawodowym będzie również poruszana problematyka dot. m.in.: gender mainstreamingu, równości płci, osłabienia barier równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ukazania szerokiego wachlarza możliwości niezależnie od płci. Program projektu przewiduje również spotkania uczestników z psychologiem i prawnikiem, szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące), szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych, np. kurs prawa jazdy kat. B, staże zawodowe u pracodawcównaukę aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy). Proponowane przez OHP kompleksowe wsparcie ułatwi młodym ludziom nabycie nowych kompetencji zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy i podjęcie zatrudnienia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Szkolenie, staż i praca  dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Mińsku Mazowieckim we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Szczecinku jest organizatorem pierwszych kwalifikacyjnych kursów zawodowych w województwie zachodniopomorskim w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI” . Beneficjenci projektu to 10 osób z OSZ w Szczecinku i Hufca Pracy w Szczecinku. W dniu 3 grudnia 2014r.  odbyła się inauguracja 5 kursów zawodowych.  Młodzież rozpoczęła naukę z przyuczeniem do zawodu: opiekunka dziecięca – pomoc nauczyciela, kucharz, kosmetyczka, fryzjer oraz opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. Kursy zakończą się egzaminem nadającym uprawnienia do wykonywania danego zawodu.

Program projektu przeznaczony jest dla osób w wieku 18 – 24 lat znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie uczą się, nie pracują oraz nie uczestniczą w żadnym szkoleniu i kształceniu. Dzięki projektowi beneficjenci mają niepowtarzalną  szansę uzyskania, uzupełnia lub podniesienia swoich kwalifikacji, a także zdobycia nowego doświadczenia zawodowego w ramach płatnego półrocznego stażu u pracodawcy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Równi na rynku pracy” w MCK Wałcz

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu zakończyły się zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem dla Beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”. Zajęcia obejmowały między innymi wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz umiejętności pracy w grupie. Beneficjenci mieli możliwość dowiedzieć się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz gdzie mogą zwrócić się o pomoc.

Młodzież dowiedziała się jak ważne jest poznanie siebie i swoich potrzeb oraz jak pozytywnie motywować się do działania. Indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Równi na rynku pracy” skierowane było głównie do osób, które chciały indywidualnie skonsultować swoje problemy lub uzyskać poradę jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Zajęcia te pozwoliły zdiagnozować z jakimi problemami boryka się młodzież biorąca udział w projekcie oraz w jaki sposób radzi sobie z agresją, konfliktami z rówieśnikami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Zajęcia z psychologiem cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Zdobywanie certyfikatu ECDL w OHP

W dniu 27 listopada 2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczął się kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Beneficjenci to siedem osób z grup OSZ i Hufca Pracy w Szczecinku. Celem 60-godzinnego kursu jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego.

Młodzież wybrała cztery moduły ECDL do dalszej pracy, będzie uczyć się korzystania z edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Na zakończenie kursu (9.12.2014r.) odbędą się egzaminy ECDL, które odnotowane zostaną w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Po zdaniu wszystkich egzaminów beneficjenci szkolenia otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ważny bezterminowo. W obecnych czasach posiadanie umiejętności komputerowych jest powszechne i niezbędne w codziennym życiu oraz w pracy zawodowej.  ECDL jest wiarygodnym świadectwem posiadania umiejętności potwierdzającym zdobycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL) lub innym, równoważnym. ECDL jest uznawanym w całej Europie certyfikatem, popieranym przez Radę Europy i rządy wielu państw, a także przez duże korporacje i firmy. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w zdobycie nowych umiejętności. Zdaniem prowadzącego zajęcia pana Marcina Bialic – egzaminatora ECDL grupa jest mocno zmotywowana. Podczas  pierwszych zajęć wszyscy  uczestnicy kursu wykonali bezbłędnie  test próbny z modułu 3 – edytor tekstów i modułu 4– arkusze kalkulacyjne, który jest szczególnie trudny na początku kursu.  Prowadzący zajęcia z zadowoleniem stwierdził, że taki  dobry wynik podczas pierwszych zajęć osiągnęła grupa po raz pierwszy w jego kilkuletniej praktyce trenera ECDL.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Równi na rynku pracy” zajęcia z prawnikiem w Młodzieżowym Centrum Kariery i Hufcu Pracy w Wałczu

W dniu 26.11.2014 r. w Wałczu rozpoczęły się zajęcia grupowe i indywidualne z prawnikiem w ramach  projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską. Na zajęciach z prawnikiem uczestnicy projektu uzyskują informacje z zakresu  prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz  prawa pracy. Dzięki udziałowi w tych zajęciach zdobędą zarówno wiedzę i praktyczne umiejętności w jaki sposób przygotować pismo procesowe, na jaką pomoc prawną mogą liczyć z urzędu oraz jakie opłaty będą musieli ponieść. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowanie wśród uczestników, każdy z nich ma okazję skonsultować się z prawnikiem oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania z zakresu prawa.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs ECDL w Punkcie Pośrednictwa Pracy Drawsko Pomorskie

Dnia 26 listopada 2014 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kursu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) w ramach realizacji projektu „Równi na rynku pracy”. Podczas szkolenia dziewięciu uczestników nabędzie wiedzę w zakresie: podstawowych technik informatycznych, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej. (obsługa programu Word, Excel, Power Point).  Uczestnicy szkolenia będą  mieli także możliwość przystąpienia do egzaminu, którego rezultaty zostaną odnotowane w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Atmosfera panująca podczas zajęć była sympatyczna co pozytywnie wpływa na efektywność realizowanego szkolenia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie zajęć z prawnikiem w Kołobrzegu

25.11.2014 r. w kołobrzeskiej jednostce Punkt Pośrednictwa Pracy rozpoczęły się  zajęcia indywidualne oraz grupowe z prawnikiem w ramach  projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską. W zajęciach, które obejmują tematykę  z prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i prawa pracy bierze udział cała grupa. Dzięki tym zajęciom uczestnicy projektu pozyskają wiedzę jak przygotować pismo procesowe, na jaką pomoc prawną mogą liczyć z urzędu, jakie koszty i opłaty czekają na nich w sądzie. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowanie wśród uczestników, każdy z nich ma okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wałcz – projektowe zajęcia z psychologiem

W dniach 21 – 25  listopada 2014 r. w Centrum Kariery OHP w Wałczu  odbyły  się zajęcia grupowe z psychologiem w ramach projektu „Równi na rynku pracy –YEI”. 15- osobowa grupa Hufca Pracy 16-6 wzięła udział w zajęciach, na których poznała zasady asertywności, autoprezentacji, Można było poznać jak ważny w życiu i pracy jest komunikat „ja”. Beneficjenci mieli sposobność nauczyć się, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z przemocą i stresem. Dowiedzieli się również gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia. Zajęcia prowadzone były metodą treningów i warsztatów. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach bardzo chętnie i aktywnie. Równolegle trwają porady indywidualne z psychologiem, z których korzysta 7 osób z grupy. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 18-25 lat, nie uczące się, nie pracujące i nie uczestniczące w żadnej formie szkolenia. Projekt „Równi na rynku pracy – YEI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Udział MCIZ Koszalin w realizacji projektu „Równi na rynku pracy” w PPP w Kołobrzegu

Doradczyni zawodowa MCIZ Koszalin Kamila Gołębiowska przeprowadziła warsztaty z zakresu doradztwa  zawodowego w ramach projektu „Równi na rynku pracy” z uczestnikami grupy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu. Odbiorcy to grupa osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata wymagająca podwyższenia kwalifikacji. Każdy uczestnik objęty został indywidualnymi konsultacjami w wymiarze czterech godzin oraz uczestniczył w pierwszej części teoretycznych zajęć grupowych w wymiarze dwudziestu  godzin. Uczestnicy warsztatów otrzymują wiedzę, wsparcie i informacje pomagające w znalezieniu zatrudnienia.

Przeprowadzając zajęcia dużą uwagę zwraca się na planowanie działań, które w przyszłości pozwolą na większą aktywność na rynku pracy, także samodzielność w działaniu. W spotkaniach ważnym elementem jest przedstawianie technik sporządzania dokumentów aplikacyjnych obowiązujących na rynku pracy oraz przygotowanie uczestników do rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy zajęć wykazują dużą aktywność i motywację w działaniu oraz chętnie dzielą się doświadczeniami zdobytymi w poprzednio wykonywanej pracy, podczas praktyk szkolnych czy prac tymczasowych. Wspierając młodzież w wyborze kierunków kursów zawodowych, liczę na nabycie przez wszystkie osoby uczestniczące w projekcie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Zakładam, że zajęcia warsztatowe pozwolą uczestnikom określić swoje umiejętności i mocne strony oraz dopasować je do ofert dostępnych na rynku pracy. Druga część zajęć w 2015 roku pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytych informacji, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Trening Umiejętności Społecznych w MCK Pyrzyce 

W dniu 21 listopada w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach  rozpoczął się  trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na Rynku Pracy”. Podczas grupowych zajęć z beneficjentami poruszona zostanie tematyka dotycząca funkcjonowania  społecznego, pracy w grupie, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, autoprezentacji oraz  asertywności. Trening umiejętności społecznych ma na celu doskonalenie wśród beneficjentów empatii poznawczej i dostrzegania potrzeb innych ludzi oraz budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, które pozwolą im szybciej i łatwiej  odnaleźć  się na nowym stanowisku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem

W dniach 17 – 21 listopada 2014 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbyły się indywidualne spotkania i warsztaty grupowe z psychologiem Panią Bożeną Gniewek  w ramach projektu „Równi na rynku pracy –YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancja dla młodzieży”. Podczas spotkań młodzież uczyła się jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi. A także gdzie szukać pomocy i wsparcia.  Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w różnorodnych symulacjach proponujących rozwiązania problemów. Zajęcia prowadzone były w formie kierowanej: trening i warsztat. Poruszano tematykę dotyczącą wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom, sytuacjom kryzysowym poprzez wprowadzanie wsparcia, eliminowanie możliwych przeszkód w dokończeniu realizacji projektu. Liczne różnorodne ćwiczenia mobilizowały uczestników do aktywnego uczestnictwa. Atmosfera panująca podczas zajęć była sympatyczna.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Równi na rynku pracy” –  wsparcie psychologiczne w  Hufcu Pracy w Szczecinku

W 16-9 Hufcu Pracy w Szczecinku dobiegło końca grupowe wsparcie psychologiczne w ramach projektu Gwarancje dla Młodzieży – Równi na Rynku Pracy. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów. Po części integrującej prowadząca pani Małgorzata Kotwa omówiła zasady współżycia w grupie, następnie młodzież ćwiczyła rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron. W trakcie zajęć odbył się również trening autoprezentacji i ćwiczenia umiejętności interpersonalnych, w tym stosowanie komunikatów typu „Ja”. Odbiorcy projektu otrzymali również wyczerpujące informacje o instytucjach, w których można uzyskać pomoc psychologiczną. Celem powyższych zajęć było nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami towarzyszącymi podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz w różnych sytuacjach życiowych. Część osób skorzystała również z indywidualnego wsparcia psychologicznego, a kolejne konsultacje odbędą się w ciągu najbliższych dni.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia w MCK w Złocieńcu

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy” zakończyli pierwszy cykl zajęć z doradztwa zawodowego. Podczas spotkań piętnastoosobowa grupa poznała zagadnienia związane z rynkiem pracy, techniki aktywnego poszukiwania pracy, instytucje, instrumenty i usługi rynku pracy, zasady autoprezentacji oraz aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Młodzież otrzymała profesjonalną pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych. List motywacyjny i CV są wizytówką osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dlatego ważne jest aby zostały przygotowane we właściwy sposób.
Kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Równi na rynku pracy” będzie grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Spotkania z psychologiem.

W dniach 17 – 21 listopada 2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku odbywają się warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.  Podczas zajęć uczestnicy uczą się,  jak samemu poradzić sobie w sytuacjach kłopotliwych, gdzie ewentualnie poszukać pomocy.  W trakcie  grupowego wsparcia psychologicznego młodzież aktywnie uczestniczy w różnorodnych symulacjach proponujących rozwiązania problemów, z którymi można się na co dzień spotkać się. Ponadto  poruszana  jest problematyka dotycząca stresu, agresji, niskiej samooceny, odrzucenia oraz zajęcia integrujące grupę i motywujące do aktywności na rynku pracy. Ważne miejsce zajmuje również tematyka gender mainstreamingo tj. równego traktowania i poszanowania, równych szans życiowych i zawodowych kobiet i mężczyzn.

Beneficjenci projektu uczestniczą również w indywidualnych spotkaniach z  psychologiem, które mają na celu pomoc w rozwiązaniu zdiagnozowanych osobistych problemów uczestnika związanych, np. z trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem, agresją, barierą w kontaktach interpersonalnych, niewiarą w swoje ukryte możliwości. Spotkania z uczestnikami prowadzi pani Marzena Gniewek, psycholog, trener i psychoterapeuta, właściciel Ośrodka Szkoleń i Psychoterapii „Open’er” w Wałbrzychu. Pani Marzena Gniewek jest również licencjonowanym trenerem NLP (Programowanie neurolingwistyczne) i praktykiem konwersacyjnej hipnozy.  Pani  psycholog poprzez ciekawe, różnorodne i nieschematyczne ćwiczenia mobilizuje słuchaczy do aktywnego uczestnictwa. Dobra atmosfera na zajęciach sprzyja dobrym nastrojom i efektywnej pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Poznali własne „JA” na zajęciach z grupowego wsparcia psychologicznego w MCK Stargard

„Bo najwyższym szczęściem dzieci ludzkich jest jedynie osobowość”
J. W. Goethe
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie Szczecińskim rozpoczęły się zajęcia z grupowego doradztwa psychologicznego w ramach projektu „Równi na rynku pracy”. Psycholog stworzył możliwość beneficjentom odkrywania i poznawania własnej osobowości przez wskazywanie preferencji własnego „JA”. Poruszone zostały tematy dotyczące  komunikacji interpersonalnej, wykorzystania własnych zasobów i preferencji w planowaniu przyszłości. Najciekawszym zagadnieniem okazało się jednak dla uczestników wskazanie różnicy między zobowiązaniem a samookreśleniem.  Nie zabrakło także tematyki dotyczącej kształtowania prawidłowych relacji w środowisku rodzinnym, szkolnym a także zawodowym.  Grupa miała także okazję przećwiczyć w praktyce poznane na zajęciach zasady konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.  Zajęcia przyczyniły się do utrwalenia w praktyce nabytych na grupowym doradztwie zawodowym umiejętności skutecznej współpracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Równi na rynku pracy” w CEiPM Koszalin

W siedzibie Centrum Edukacji i Pracy w Koszalinie  przeprowadzono dwudziestogodzinny cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.  Grupa projektu „Równi na rynku pracy” w CEIPM Koszalin, zakończyła też pierwszą część konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym.
Opierając się na założeniach projektu, zajęcia przeprowadzane  przez Mariannę Różycką  – doradcę zawodowego MCIZ Koszalin, dotyczyły m.in. problematyki rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Każdy z uczestników projektu, który po zdobyciu kwalifikacji zawodowych zamierza podjąć pracę, otrzymał wiedzę teoretyczną, wsparcie i informacje pomagające w znalezieniu zatrudnienia. Zwrócono uwagę na planowanie działań, które w przyszłości pozwolą na większą aktywność i samodzielność w działaniu. Zajęcia warsztatowe pozwalają  określić swoje umiejętności i mocne strony oraz dopasować je do ofert dostępnych na rynku pracy. Omówiono instytucje, instrumenty i usługi rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn i ich szans na zatrudnienie w regionie.  Druga część warsztatów aktywnego poszukiwania pracy pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytych informacji, przygotowanie się do wejścia na rynek pracy, autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej. Uczestnicy warsztatów wykazują dużą aktywność i motywację w działaniu.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zajęcia z psychologiem w Łobzie

Dnia 13.11.2014r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie rozpoczęło się indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne zorganizowane w ramach  projektu „Równi na rynku pracy”. Cała piętnastoosobowa grupa uczestniczyła w warsztatach grupowych, natomiast siedem osób dodatkowo skorzysta ze wsparcia indywidualnego. Celem tych spotkań jest praca nad wzmacnianiem samooceny i nabywania wyższego poczucia wartości. Ponadto  uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności autoprezentacji  potrzebnej do pokonywania barier w kontaktach interpersonalnych oraz  motywacji do aktywnego życia i funkcjonowania na rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie zajęc z psychologiem w Kołobrzegu

13.11.2014r. w kołobrzeskiej jednostce Punkt Pośrednictwa Pracy rozpoczęły się  zajęcia indywidualne oraz grupowe z psychologiem w ramach  projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską. Cała grupa będzie uczestniczyła w spotkaniach warsztatowych w wymiarze dziesięciu godzin, natomiast dla siedmioosobowej grupy osób najbardziej potrzebujących przewidziano pięciogodzinne spotkania indywidualne. Celem tych spotkań ma być pomoc w rozwiązaniu osobistych problemów uczestników, jak również  nauka pogodzenia obowiązków rodzinnych z aktywnością zawodową. Natomiast głównym założeniem  treningów  będzie ćwiczenie  umiejętności społecznych, nauka pokonywania barier w kontaktach interpersonalnych, podniesienie samooceny oraz wzbudzenie chęci do aktywnego życia i funkcjonowania na rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkanie młodzieży z MCK Koszalin z tutorem  w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniu 5 listopada 2014r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie odbyło się spotkanie tutora Romana Tranbowicza z uczestnikami projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Zadaniem tutora jest m.in. udzielanie pomocy opiekunowi grupy podczas działań w zakresie kompleksowego wsparcia opiekuńczego oraz w trakcie motywowania uczestników projektu pochodzących  z  terenów wiejskich.

Grupowe spotkanie z udziałem opiekuna grupy – Kamili Sendlewskiej i doradcy zawodowego – Joanny Kopiec-Parysiak stało się dobrą okazją do wymiany informacji i  omówienia dalszej współpracy w kontekście indywidualnej opieki nad każdym uczestnikiem. Natomiast w trakcie indywidualnych spotkań  ustalono szczegółowe zasady bieżącego komunikowania się w przypadku wystąpienia trudności w aktywnym uczestnictwie w projekcie.  Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, młodzież ciepło wyrażała się na temat udziału w projekcie. Jest zdeterminowana i pozytywnie nastawiona  do wykazania się aktywnością na rzecz uzyskania nowych kwalifikacji w celu podjęcia zatrudnienia w zawodzie dostosowanym do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kolejny tydzień zajęć grupowych w MCK Pyrzyce

Trawa kolejny tydzień zajęć grupowych zakresu doradztwa zawodowego dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia organizowane są od dwóch tygodni przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach. Na pierwszym spotkaniu poruszone zostały sprawy organizacyjne dotyczące projektu oraz realizowanych zajęć. Uczestnicy wraz z prowadzącą ustalili zasady współpracy na zajęciach oraz wykonali szereg ćwiczeń służących wzajemnemu poznaniu się i integracji grupy. Na kolejnych warsztatach omawiano zagadnienia dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Poruszona zastała również tematyka związana z gender mainstreaming, w celu uświadomienia młodym ludziom jak ważne jest poszanowanie zasad równych szans. W kolejnym etapie projektu beneficjenci przystąpią do realizacji kursów i staży zawodowych. Przez cały okres trwania projektu beneficjenci objęci są wsparciem opiekuńczo-wychowawczym.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Ale to już było”

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Stargardzie Szczecińskim  w dniu 27.10.2017 zakończyły się pierwsze grupowe zajęcia w projekcie „Równi na rynku pracy YEI”. Poruszono na nich najistotniejsze kwestie doradztwa zawodowego.  Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sobą a także poznać samych siebie poprzez wyrażenie swej osobowości. Czynili to za pomocą  wykonywanych własnoręcznie plakatów oraz wystąpień na forum całej grupy.  Poznali ukryty przekaz komunikatu werbalnego „JA”. Przyswoili podstawowe informacje z zakresu asertywności. Praca w grupie niewątpliwie przyczyniła się do odkrycia w sobie przez pewne osoby zdolności przywództwa w grupie. Zajęcia realizowane był w wymiarze dwóch godzin dziennie.

Doradca zawodowy poruszył także w trakcie zajęć preferowane zachowanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokładnie wskazał jakie postawy są pożądane a które należy wyeliminować z własnego zachowania.  Beneficjenci zyskali wiedzę z zakresu własnej autopromocji nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej ale także w każdej innej sytuacji związanej z życiem zawodowym.
Przez dziesięć dni trwania zajęć projektowych uczestnicy poznali własne możliwości, odkryli braki, które jak zauważył słusznie doradca zawodowy w każdym czasie przy większym nakładzie pracy można wyeliminować prawie do minimum.
Projekt jest niebywałą szansą rozwoju młodych ludzi. W Powiecie Stargardzkim jest to jeden z nielicznych projektów, organizowanych dla tak licznej grupy uczestników. Należy podkreślić, iż beneficjenci projektu należą do grupy uprzywilejowanej w działalności Powiatowych Urzędów Pracy.  Młody człowiek jest niebywale  narażony na trudności występujące na lokalnych rynkach pracy. Ciągłe dokonywanie zmian w strukturach zatrudnienia może wywołać niekorzystne skutki dla młodych utrudniając mu znalezienie odpowiedniego miejsca zatrudnienia. Sam projekt sprzyja możliwości nabycia kwalifikacji zawodowych, podwyższenia już posiadanych albo dokonania przekwalifikowania zawodowego własnej osoby. Jest to dodatkowy wzgląd przemawiający za słusznością realizacji tego typu projektu przez Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
Tak więc, grupowe doradztwo zawodowe już za uczestnikami projektu  zamieszkującymi Powiat Stargardzki. Uczestnicy czekają na kolejne zajęcia. Nie ukrywają przy trym swych nadziei, że okażą się one także tak przydatne i przyjemne jak te minione.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

MCK Białogard: Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniu 27 października br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie  rozpoczęły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest ciekawą propozycją wsparcia młodzieży borykającej się z trudnościami poruszania się i wejścia na rynek pracy. Założeniami projektu są  przede wszystkim spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychologiem, szkolenia zawodowe i kursy, zakończone podjęciem stażu i docelowo zatrudnieniem.

W MCK Białogard spotkania indywidualne z doradcą zawodowym zostały prawie zakończone. Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego obejmować będą następujące zagadnienia: rynek pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (listów motywacyjnych oraz CV), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku  pracy. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny. Podczas zajęć  ważne miejsce zajmować będzie tematyka związana z gender mainstreaming w celu uświadomienia młodym ludziom jak ważne jest poszanowanie zasady równych szans.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

MCK w Łobzie – podsumowanie dotychczasowych zajęć w ramach projektu „Równi na rynku pracy”.

27 października 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie, zakończyła się pierwsza seria 20 godzin grupowych zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego. Dotychczasowe zajęcia zintegrowały grupę młodych osób, które tworzyły bardzo miłą atmosferę podczas spotkań. Uczestnicy ocenili przebieg zajęć pod kątem tematyki, form prowadzenia, wykonanych zadań i oczekiwań. Ocena wypadła bardzo pozytywnie. Ponadto wszyscy wyczerpująco uzupełnili ćwiczenie podsumowujące: „Czego dowiedziałem się o sobie? – moje wnioski…” Grupa jest zgrana i bardzo efektywnie pracują zarówno wspólnie jak i w podziale na mniejsze podgrupy. Beneficjenci projektu z niecierpliwością czekają na następne zajęcia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy” w MCK Dębno

W dniu 23 października br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie  rozpoczęły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt jest ciekawą propozycją wsparcia młodzieży borykającej się z trudnościami poruszania się i wejścia na rynek pracy. Założeniami projektu są  przede wszystkim spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychologiem, szkolenia zawodowe i kursy, zakończone podjęciem stażu i docelowo zatrudnieniem. W MCK Dębno uczestniczy 15 osób spełniających kryteria projektu.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Realizacja projektu „Równi na rynku pracy” w MCK Trzebiatów

W MCK Trzebiatów trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest ciekawą propozycją wsparcia młodzieży borykającej się z trudnościami poruszania się i wejścia na rynek pracy. Założeniami projektu są  przede wszystkim spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychologiem, szkolenia zawodowe i kursy, zakończone podjęciem stażu i docelowo zatrudnieniem. W MCK Trzebiatów uczestniczy w nim 15 osób spełniających kryteria projektu. Pierwsze spotkania indywidualne z doradcą zawodowym już za nami. Obecnie trwają zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. Z dnia na dzień widać jak młodzi ludzie nabierają pewności siebie.

Dla pełnej realizacji założeń projektowych, pracownicy MCK nawiązują współpracę z innymi podmiotami wspierającymi swoimi usługami. Jednym z takich podmiotów jest bank. W ramach rozliczenia finansowego z uczestnikami kursu (zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, wypłata stażowego), niezbędne jest posiadanie konta bankowego. Swoje usługi w tym właśnie zakresie zaproponował jeden z lokalnych banków, którego pracownik pojawił się na zajęciach w dniu 22.10.2014 w siedzibie MCK Trzebiatów. Uczestnicy otrzymali kompleksową informację o możliwości założenia konta, oraz pomoc w uzupełnieniu dokumentacji niezbędnej do jego założenia. Przedstawiona została także w wersji demo procedura aktywowania oraz pierwszego logowania do konta.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia grupowe w MCK Police

W dniu 20.10.2014 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach rozpoczęły się zajęcia grupowe osób biorących udział w projekcie „ Równi na rynku Pracy”- unijnej inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Doradca Zawodowy Małgorzata Furtak przeprowadziła zajęcia pt. „Planowanie kariery – jaki zawód wybrać”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OSZ Szczecinek: Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

W dniu 20 października 2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się zajęcia grupowe dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.  Program projektu przewiduje 10 dwugodzinnych spotkań z doradcą zawodowym – panią Kamilą Gołębiowską z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Koszalinie.

Celem zajęć jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności w zakresie wchodzenia i poruszania się na rynku pracy,  nauka prawidłowych postaw w trakcie poszukiwania pracy oraz poznanie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W spotkaniach z panią Kamilą uczestniczy 15 beneficjentów projektu w wieku 18-24, z których nikt nie pracuje, nie uczy się ani nie kształci się, dlatego wymagają kompleksowego wsparcia na rynku pracy. Pierwsze zajęcia grupowe dotyczyły m.in.: gender, równości płci, osłabienia barier równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ukazania szerokiego wachlarza możliwości niezależnie od płci. Program projektu przewiduje dla uczestników zajęcia z psychologiem i prawnikiem, szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące), szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych, np. kurs prawa jazdy kat. B, staże zawodowe u pracodawcównauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy). Udział w projekcie ułatwi młodym ludziom nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy a w efekcie w znalezienie zatrudnienia.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia grupowe w PPP Drawsko Pomorskie

Dnia 20 października 2014 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbyły się pierwsze zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy”. Zajęcia dotyczyły tematyki równościowej związanej z funkcjonowaniem młodych osób na rynku pracy. Atmosfera panująca podczas zajęć była sympatyczna, uczestnicy chętnie brali udział w zadaniach stawianych Im przez doradcę zawodowego.
Na koniec spotkania pośrednik pracy Andrzej Katuszonek zapoznał uczestników z planem kolejnych zajęć w ramach projektu, realizowanych systematycznie w Drawsku Pom.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W dniu 20 października w 16-9 HP w Szczecinku odbyły się pierwsze zajęcia grupowe  z doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego Panią Mariannę Różycką z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie dotyczyły tematyki gender mainstreaming. Celem powyższych zajęć było uświadomienie młodym ludziom jak ważne na rynku pracy jest poszanowanie zasady równych szans. Prowadząca wyjaśniła, że zasada ta ogranicza dyskryminację kobiet i mężczyzn istniejącą w obszarze rynku pracy i przypisuje im taką samą wartość społeczną, równe prawa oraz równy dostęp do zasobów. Daje równe szanse kobietom i mężczyznom w wyborze drogi życiowej   i kariery zawodowej bez ograniczeń i stereotypów płci. Pani Marianna stosując różnorodne formy zajęć m.in. pracę w grupach, dyskusję, wystąpienia zachęcała uczestniczki i uczestników projektu do podejmowania niestereotypowych wyborów zawodowych w kontekście ich zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Uczestnicy natomiast byli aktywni i pytali nawet o najdrobniejsze szczegóły dotyczące kwestii panujących barier związanych z kierunkiem kształcenia.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast