Strona główna Rynek Pracy Refundacja wynagrodzeń

Refundacja wynagrodzeń

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, prosimy Państwa o ograniczenie wizyt, w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. Dokumenty mogą Państwo przekazywać za pośrednictwem poczty, na wszystkie pytania odpowiemy przez telefon.

Szanowni Państwo, kwestia wypłaty refundacji za okres niewykonywania pracy przez młodocianego związany z zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświatowych jest uregulowana w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi o tym art.15 f. (Dz.U.2020, poz.568)

W przypadku, kiedy pracodawca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne to nie ma podstawy do ich refundowania, gdyż pracodawca nie będzie ponosił ich kosztów. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca w tym przypadku złoży oświadczenie, że został zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wskazując podstawę tego zwolnienia. Jako podstawę należy rozumieć informację z ZUS  o niezaleganiu w opłacaniu składek lub potwierdzenie umorzenia  składek za dany miesiąc.

PRACODAWCO!!!!
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOKONANIE REFUNDACJI DO WSZYSTKICH PODPISANYCH UMÓW

ZMIANA OD 2019.09.01

Z dniem 1 września 2019 r wchodzi w życie przyjęte 13 sierpnia br. (Dz. U.2019. poz.1636), rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie m.in. zwiększa stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników o 1 punkt procentowy dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (I kl – 5%; II kl – 6%; III kl – 7%). W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wysokość wynagrodzenia pozostaje na dotychczasowym poziomie (4%).

Wszyscy pracodawcy realizujący umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2019 roku są zobowiązani do wypłaty wynagrodzeń w zwiększonej wysokości. W przypadku umów o refundację, pracodawcy, którzy mają zawarte umowy przed 1 września br., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1395).

Pracodawca, może złożyć wniosek o aneks do umowy o refundację zawartej przed 1 września br.,w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek i wówczas uzyska refundację zwiększonych stawek wynagrodzeń od dnia wejścia ich w życie. W przypadku, gdy pracodawca wystąpi z wnioskiem o aneksowanie zawartej umowy po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zwiększonych stawek, refundacja zwiększonych stawek obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o aneks.

Ochotnicze Hufce Pracy będą rozpatrywały wnioski o aneksowanie umów w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu i do wyczerpania limitu środków finansowych określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok.

Przypominamy, że wnioski o aneksowanie umów o refundację powinny być złożone w centrum edukacji i pracy młodzieży OHP właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.

Wniosek o aneks dostępny do pobrania na dole strony.

ZMIANA OD 2019.07.24
Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Obowiązujące akty prawne (najważniejsze):

Przypominamy, że Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP może rozwiązać umowę, jeśli firma nie przestrzega warunków prawnych określonych w umowie o refundację.

Wszelkie informacje w sprawach refundacji udzielane są pod numerami telefonów:
Szczecin-918126946CEiPMwew.123
Biuro CEIPM w Szczecinie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14
Komenda Wojewódzka wew.124
Koszalin CEiPM-943431036

Terminy składania wniosków o zawarcie umowy wraz z umowami indywidualnymi młodocianych:
Od 1 stycznia do 15 listopada.

Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych mogą składać wnioski o zawarcie umowy o refundację od do 20 dnia każdego miesiąca.

Przyjmowania wniosków o zawarcie umowy w przypadku umożliwienia młodocianym kontynuowania kształcenia zawodowego u innego pracodawcy w trakcie trwania roku szkolnego odbywa się w terminach od do 20 dnia każdego miesiąca.

Załączniki do wniosku o zawarcie umowy o refundację:

 • Potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
 • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych: min. tytuł mistrza w zawodzie, w innych przypadkach reguluje DZ.U192poz.1875,
 • Dokumenty firmy: wpis do działalności gospodarczej (CEiDG, KRS),
 • Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy
 • Potwierdzenie zatrudnienia (instruktorem może być pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę),
 • Kopie umów o pracę  podpisanych, na czas nieokreślony, z pracownikami młodocianymi,
 • Oświadczenie o ilości młodocianych zatrudnionych po wyszkoleniu,
Załączniki do wniosków o wypłatę:
 • Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników.
 • Kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • Kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej (DRA)
 • RSA w przypadku zwolnienia lekarskiego, nieobecności
 • przynajmniej raz na pół roku należy złożyć zaświadczenie o niezaleganiu, w pozostałych przypadkach potwierdzenie przelewów do ZUS. Pracodawcy ubiegający się o refundację po raz pierwszy, zobligowani są do złożenia zaświadczenia o niezaleganiu wraz z pierwszym wnioskiem.

Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem Poświadczając nie należy zapomnieć o:
dacie pieczątce imiennej osoby poświadczającej, bądź pieczątce zakładu pracy zawierającej imię i nazwisko pracodawcy w przypadku braku pieczęci imiennej konieczny jest czytelny podpis w kolorze innym niż czarny.

Przebieg weryfikacji wniosku o zawarcie umowy.


Na każdego pracownika na pełen etat może przypadać 3 młodocianych, sam pracodawca 3 młodocianych, pracodawca i jeden pracownik 3 młodocianych, pracodawca i 2 pracowników 6 młodocianych. 

W przypadku młodocianych, którzy przechodzą od innego pracodawcy do umowy należy załączyć kopię świadectwa pracy.
W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że zgodnie z Art.194 Kodeksu Pracy: „Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art.195i196”.
Oznacza to, że umowa taka nie rozwiązuje się wraz z upływem okresu przygotowania zawodowego lecz trwa nadal po uzyskaniu przez niego kwalifikacji zawodowych, przekształcając się w zwykły umowny stosunek pracy na czas nieokreślony.

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki!!!

Pracodawca jest zobowiązany informować ZWK OHP o wszystkich zmianach związanych z umową o refundację.

Aktualne stawki wynagrodzeń(klik)

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Okres 01.12.2020 r. – 28.02.2021 r.
I rok nauki– nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 258,45 zł
II rok nauki– nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 310,14 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 361,83 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia) 206,76 zł

Pliki do pobrania.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast