Stawiam na przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekt „Stawiam na przyszłość” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

 

Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2018 r.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy. W województwie zachodniopomorskim w ramach projektu ze wsparcia skorzysta 10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn), również osoby z niepełnosprawnościami.

 

W projekcie udział wezmą osoby:

  • wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (YEI i EFS) – 1157 uczestników oraz „Akcja aktywizacja” (YEI i EFS) – 960 uczestników (osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu);
  • z naboru realizowanego w 2018 roku po wejściu w życie zmian zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – 160 uczestników (podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy, pracujący, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy).

 

Na terenie Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie projekt realizowany będzie w Hufcu Pracy w Trzebiatowie:

Torowa 1, 72-320 Trzebiatów, tel. 091 387-34-13, e-mail: hp16-12@ohp.pl.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi wsparciami:

  1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego – 4 godziny,
  2. Grupowe zajęciach z doradztwa zawodowego – 40 godzin,
  3. Indywidualne konsultacje psychologiczne – 5 godzin,
  4. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży – 10 godzin,
  5. Kurs komputerowym o standardzie ECDL lub kurs równoważny – 60 godzin,
  6. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych – 30 godzin.

Dodatkowe formy wsparcia oferowane w projekcie:
– ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków;
– wyżywienie w trakcie zajęć projektowych;
– dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu;
– stypendium szkoleniowe;
– zakup wyprawki edukacyjnej.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Koordynator wojewódzki – Aleksandra Kamińska
e-mail: a.kaminska@ohp.pl
tel. 91 812 79 81, wew. 143